اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مجوز اداره کار یا گواهی نامه مجوز اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار
5/5 - (1 امتیاز)

مجوز اداره کار یا گواهی نامه مجوز اداره کار

مجوز اداره کار ویا گواهی نامه مجوز اداره کار و نیزیکی دیگراز مجوزهای موجود در سطح کشور برای بسیاری ازنهادهای متقاضی میباشدکه قصد دریافت همین مجوز رادارا میباشنداین نهادهابرای اینکه بتوانند مدرک مورد نظر راجهت فعالیت خودکسب کنند بایداز چهارچوب اداره کار اگاهی لازم راداشته باشندتا بتوانندبا انجام دادن قوانین مربوطه مجوز اداره کار رادریافت کنند شرکتهای متقاضی مدرک اداره کار بایدبه ارگانهای صادر کننده استان خوددراین زمینه مراجعه کنند چراکه مدرک نام برده بابت هرشرکتی درتمامی استانهای موجودست وعلاقمندان بایدان رااز استان مربوطه خودشان دریافت کننداین یکی ازانواع الزامات مجوز اداره کار بجهت خواهان مجوز درداخل کشورست وباید رعایت گردد.

شرایط دریافت مجوز اداره کار

مجوز اداره کار ویاهمان گواهی نامه مجوز اداره کار بجهت اخذ باید شرایط لازم بابت یک شغل را به نوعی ایجاد کنید. باداشتن دو یاچند شغل بطور همزمان نمیتوان این شرایط را برآورده کرد. چون مدیرانی که دراین ارگانها بکار گرفته میشوند نبایددر سازمانهای دیگر مشغول بکار بوده باشندبرای کار درکشور ها، چه درایران وچه درخارج ازکشورچه دریک آژانس کاریابی استخدام شویدکه پرسنلی را برای یک شرکت درداخل کشور فراهم میکندیا اینکه دریک سازمان منتقل شده ایدبه یک مجوز کار نیاز داریدبرای اشتغال کمتر ازسه ماه طول بکشد.

تحصیلات و شرایط مدیران

شهروندان برخی کشورهاباید مجوز کار و همچنین ویزا داشته باشندو مدیران ارگانها بایددارای مدرک دیپلم بوده باشند و ازتجربه کاری نیزدراین زمینه برخوردار بوده باشند مدرک بدست امده بابت علاقمندان درمدت زمان 3 الی 4 ماه قابل تهیه میباشدکه نهادها بعداز دریافت کردن مدرک و مجوز اداره کار بمدت چندسال میتوانند ازاین مدرک استفاده کنند و بعداین مدت نیزباید دوباره باارائه دادن مدارک و اطلاعات سازمان مجوز مورد نظررا دوباره ازطریق ارگان صادر کننده دریافت کنند. مدرک ویا مجوز بدست امده سه سال دارای اعتبار میباشدکه دریافت کنندگان درصورت بدست اوردن میتوانند ازان استفاده کنند.

میزان ساعت کاری استاندارد

کارفرمایان ممکنست متقاضی تغییر ساعت استاندارد ازحداقل (8 ساعت درروز و 40 ساعت درهفته) بابت برنامه ای باشندکه متناسب بانیازهای تجاری آنهاباشد. برنامه جدید ممکنست طی چند هفته چرخه داشته باشداما همیشه بایدبه طور متوسط 40 ساعت درهفته بازدهی بابت نهاد مورد نظر داشته باشد. کارفرمایانی میخواهند ساعت کاری استاندارد شغلی خودرا تغییر دهند، بایددرخواست مجوز متوسط راارائه دهند. یک افسر استاندارد اشتغال برنامه رابررسی میکند و ممکنه باکارفرما تماس بگیرد تادر مورد درخواست و د صورت تأیید مجوز درمورد درخواست بحث کند.

بیمه پرسنل

گواهی نامه مجوز اداره کار و سازمانهای اداره کار بابت این که بتواند مجوز مورد نظررا داشته باشدباید پرسنل خودرا نیز بیمه کندتا بتواند صلاحیت مورد نظر رابرای فعالیت خودبدست اورداین ارگانهاباید اظهارنامه مالیاتی سازمان رانیز بهمراه مدارک مورد نظربه کارفرمایان خودارائه بدهنداین نیزیکی ازشرایط موجودبرای بدست اوردن مجوز مورد نظرست وباید داشته باشند ارگانهای نو پا نیز نیازی بارائه داده اظهارنامه مالیاتی ندارد و ازاین شرکتها اینمورد درخواست نمیشود.

کارفرما بایدشرایط و ضوابط بابت برنامه جدید را در بالای فرم مشخص کند. و کلیه کارمندان تحت تأثیر فرم راتکمیل کند. حداقل 75٪ کارمندان بایدبرای ارائه مجوز بابت موافقت بابرنامه پیشنهادی موافقت کنند. کارفرمایان بایداصول نظرسنجیهای تکمیلی رابه استانداردهای اشتغال ارسال کنند. کارفرما بایدتوضیحی راجع کارمندان دردسترس امضاء ارائه ندهد مانند کارمندان درمرخصی.

تغییر قوانین مجوز اداره کار

گواهی نامه مجوز اداره کار باتوجه اطلاعات مجوز اداره کار درسطح کشورهای حاکم میباشد. این استاندارد نیزدر طی سالهای گذشته دستخوش تغییراتی نیزقرار میگیرد. تا نیازهای بشر روبه بهبودی سوق پیدا کند. و ازمنابع موجود نیزدر داخل کشور بدرستی استفاده گردد. تعداد کارکنان موجود شرکت نیزدر بدست اوردن مجوز مربوطه مهمست وبایداین لیست توسط مدیران طراحی گردد و دراختیار کارفرمایان قرار گیرد.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط