اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مراحل صدور گواهینامه HSE

مراحل صدور گواهینامه HSE
5/5 - (1 امتیاز)

مراحل صدور گواهینامه HSE

مراحل صدور گواهینامه HSE و گواهینامه HSE بابت شرکتهایی که در زمینه های متنوع درکشور مشغول هستند برای بحداقل رساندن صدمات احتمالی و ازبین بردن صدمات زیست محیطی لازم و ضروری هست. شرکتها این گواهی رابدست آورند تابتوانند براحتی درزمینه فعالیتهای خودبخود به کار مشغول باشند. این گواهینامه درحوزه بهداشتی نیز کاربرد دارد. و شرکتهای خواهان باید تمامی ملزومات مورد نظر این استاندارد رارعایت کنند تابتوانند گواهینامه رابدست آورند. درغیر اینصورت نمیتوانند برند مورد نظر را کسب کنند. این گواهینامه یکی از رایج ترین نوع اسناد درسطح جهان هست. وشرکتهای متعددی دغدغه دریافت گواهینامه HSE رادارا میباشند.

گواهینامه HSE درمیان بسیاری ازشرکتها کاربرد دارد. اما متداولترین سوالاتی که دراین زمینه بابت بیشتر سازمانهای پیش میآید اینست.

چگونه میتوانم گواهینامه HSE را دریافت کنم؟

ازآن جایی که مشخصست و این گواهینامه به نوعی خود متشکل از دو ایزو هست. یکی ایزو 14001 استاندارد درمورد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد بعدی ایزو 45001 هست واین استاندارد نیزدر زمینه سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی میباشد. وشرکتهای خواهان باید برای شروع دریافت گواهینامه HSE درابتدا بایداین دو استاندارد را برای شرکت خودفراهم کنند. وبعد مراحل بعدی راطی کنند دررابطه باسوال اینکه چگونه میتوان استاندارد hse را بدست آورد.

باید بگوییم دراولین قدم شرکت متقاضی بادی زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده وبه نیاز سنجی شرکت خودبپردازد وتمامی جوانب و عملکردهای شرکت خودرا بخوبی مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار دهد شرکت بایدمشخص کندکه گواهینامه HSE رابرای کدام یک ازفعالیت هاشرکت میخواهد دریافت کندتا مشاوران شرکت رادر روشهای درست راهنمایی کنند چون روند اخذ گواهینامه ایزو بجهت فعالیتهای متنوع مختلف بودهست و هر فعالیتی روش های خاص خودرا برای گرفتن hse دارا میباشدکه بایدتوسط سازمان خواهان طی شود.

تاثیر عوامل داخلی و خارجی در صدور گواهینامه HSE

مراحل صدور گواهینامه HSE و در زمینه اخذ گواهینامه HSE عوامل داخلی و عوامل خارجی بابت تمامی شرکتهای متقاضی دخیل هستندکه شرکتهای براساس این اساسنامه هابرای خودفعالیت کنند/ اولین مرحله درزمینه دریافت گواهینامه مورد نظر داشتن فرهنگ تفکر ایمنی وبهداشت شغلی در انجام فعالیتهای سازمان وهم چنین مسائل مربوطه زیست محیطی مدیران وکارکنان مشغول درشرکت بایداز مدیران شرکتهای استفاده کنندکه دارای مدارک تحصیلی باتجربه کافی رابکار گیرند. دراین صورت بسیاری ازنواقص برای شرکت بصورت خودکار حل خواهد شد.

شرط بعد دراین زمینه برخورداری میزان اگاهی و اطلاعات مدیران شاغل درسازمان درزمینه گواهینامه HSE هست و همان طورکه گفته شد شرکت بایداز افراد باتجربه کاری بالا دراین حوزه استفاده نماید. عامل دیگربرای شرکت میزان حجم کاری شرکت خواهانست.

چارت سازمانی

بایدبه اینمورد نیزبیشتر توجه شودکه بسیاری ازشرکتهابرای اینکه بتوانند شرکت خودرا بدرستی و بخوبی مدیریت و کنترل کنند اقدام به ساخت چارت سازمانی میکنند. دراین چارت بسیاری ازفرایند های صورت گرفته درداخل شرکت نمایان می شود و براحتی میتوان پرسنل خود رادر انجام فعالیت های خودتوجیه کرد سرط دیگر تعداد کمی افراد مشغول درسازمان بوده واین مورد نیزدر چارت مشخصست و سازمان باطراحی کردن یک چارت بسیاری ازمشکلات سازمان خودرا درست میکند و بایک تیر چند هدف رامیزندهمه اینموارد گفته شده درحوزه عوامل داخلی هستند بعدبه عوامل خارجی میرسیم ویکی ازاین عوامل بابت هرسازمانی براورد کردن سطح انتظار کارفرمایان مشتریان ازسازمانست شرکت خواهان بایددر اسرع وقت انتظارات رابرطرف کند و براساس باب میل مشتری فعالیت کندتا بتواند درکمترین زمان ممکن مراحل بعدی راپشت سر بگذارد.

مرجع صدور گواهینامه HSE

مراحل صدور گواهینامه HSE و شرط بعدی دراین زمینه کشورهای صادر کننده گواهینامه HSE هست. وشرکتهای خواهان بایدمتوجه شوندکه زیر نظر کدام شرکتی این گواهینامه رادریافت کرده اند. یکی دیگراز شرایط قیمتهای متنوع شرکتهای صادر کننده گواهینامه HSE بوده که شرکتهای معتبر بطور معمول ازهزینه های بالایی دراین باره برخوردار هستند ازطرفی دیگر دریافت گواهینامه ازاین مراکز زمان برنیز بوده و شرکتهای دراین فکر نباشندکه درعرض چند روز میتواننداین سند رادریافت کنند بلکه بای باین باور برسندکه پروسه اخذاین اسناد زمان بر بودهست.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط