تقویم دوره های آموزشی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

سرفصل های آموزشی حضوری وزارت کار( با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی  )

کد

دوره

عنوان دوره مدت دوره روز و ساعت برگزاری پذیرایی هزینه
  ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 8 در حال ثبت نام نیم چاشت 75,000
  ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار 20 در حال ثبت نام میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر 380,000
  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 20 در حال ثبت نام میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر 380,000
  اصول ایمنی و بهداشت کار ( ویژه مسئولین ایمنی ) 40

30 خرداد الی 2 تیر

به مدت 4 روز (قطعی)

میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر 480,000
 

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست

HSE-MS

20 در حال ثبت نام میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر 380,000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد

سرفصل های آموزشی حضوری وزارت کار( با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ایی )

کد

دوره

عنوان دوره مدت دوره روز و ساعت برگزاری پذیرایی هزینه
  حسابداری حقوق و دستمزد 120 در حال ثبت نام ندارد 321,000
  حسابداری عمومی مقدماتی 130 در حال ثبت نام ندارد 421,000
  حسابداری عمومی پیشرفته 140 در حال ثبت نام ندارد 451,000
  رایانه کار ICDLدرجه 2 32 در حال ثبت نام ندارد 156,000
  رایانه کار ICDLدرجه 1 98 در حال ثبت نام ندارد 332,000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد

سرفصل های آموزشی دوره های مکاتبه ای مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

کد

دوره

عنوان دوره مدت دوره هزینه بر اساس مرجع صادر کننده گواهینامه
سیستم کاران TQS CERT TUV GROUP
002 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 24 ساعت 80,000 --- ---
003

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت

2015ISO9001:

24 ساعت 180,000 198,000 240,000
005 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 24 ساعت 80,000 --- ---
006 دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO14001:2015 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
008 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 24 ساعت 80,000 --- ---
009 دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
011 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS 24 ساعت 80,000 --- ---
012 دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
004 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
007 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
010 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
013 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
014 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000:2005 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
034 دوره تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
033 دوره آراستگی سازمانی 5S 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
036 دوره مدیریت انبارش بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
039 مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
041 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
016 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
018 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان ISO10004:2012 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
015 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان منشور رفتار سازمان ISO10001:2007 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
035 مدیریت ارتباط با مشتریان CRM 24 ساعت 180,000 198,000 240,000
042 اصول منشی گری 24 ساعت 80,000 --- ---
کلیه قیمت ها به تومان می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشترو ثبت نام با مرکز تماس حاصل فرمایید