نمونه گواهینامه های ایمنی

متقاضیان گواهینامه های تخصصی در حوزه ی ایمنی و بهداشت کار معمولا بدنبال سه دوره آموزشی به شرح زیر هستند:

عمومی ایمنی ( ویژه مسئول ایمنی کارگاهها ) 40 ساعت

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها ) 16 ساعت

کاربردی اجرای سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست ( HSE – MS ) 40 ساعت

متقاضیان مرکز سیستم کاران می توانند نمونه این سه گواهینامه های دوره های آموزش تخصصی درزمینه HSE یا ایمنی را متناسب با نیاز خود در ذیل مشاهده نمایند:

 

ایمنی عمومی

عمومی ایمنی ( ویژه مسئول ایمنی کارگاهها )

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها )

 

HSE-MS

کاربردی اجرای سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست ( HSE – MS )

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.