اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مشاور ایزو

مشاور ایزو
5/5 - (2076 امتیاز)

مشاور ایزو

مشاور ایزو کارش توضیحات مطالب ایزو جهت متقاضیان میباشد. متقاضیان جهت دریافت ایزو نیاز دارند اطلاعات کامل دریافت کنند. مباحث ایزو بسیار گسترده بوده سالیانه تغییرات ایزو ایجاد میشود. مشاور ایزو جهت تغییرات موجود ایزو میتواند بهترین راهنمای متقاضیان میباشد. مشاور ایزو اطلاعات کامل ایزو داشته همچنین اطلاعات خود بروز میکند. کار مشاور ایزو بسیار سخت بوده بدلیل اینکه جهت توضیحات ایزو مشاور وقت بسیاری خواهد گذاشت متقاضیان اطلاعات کامل جهت ایزو نداشته مشاور ایزو میتواند راهنمای کامل اطلاعات ایزو بمتقاضی ارائه دهد. چنانچه مشاور ایزو اطلاعاتش محدود باشد تحقیقات گسترده ای میکند تا اطلاعات فنی خود بالا ببرد. اطلاعات فنی ایزو جهت روند کار ایزو بسیار تاثیر گذار هست. مشتری توجه کردن اطلاعات فنی مشاور جهت دریافت ایزو اقدام خواهد کرد. مشاور ایزو کارهای دیگری جهت ایزو انجام خواهد داد. جمله کارهای مشاور میتوان صدور گواهینامه خصوصی همچنین پیاده سازی جهت ایزو مسئولیت بعدی مشاور میباشد.

چنانچه متقاضی جهت پیاده سازی راهنمایی بخواهد مشاور میتواند کمک بسیاری برایشان باشد. پیاده سازی توسط مشاور یکساله بوده متقاضیان سازمانها میتوانند جهت مشاور پیاده سازی اطمینان داشته باشند کار بدرستی انجام خواهد شد. مشاور ایزو میتواند مراجع گوناگون همکاری داشته باشد. کار مشاور بدلیل ارتباط داشتن تمام مراجع بسیار گسترده بوده همچنین مراجع زیادی جهت جذب مشتری ارتباط مشاور ایزو میگیرند. مشاور ایزو میتواند جهت جذب مشتری خودش فعالیت داشته باشد. مشاور ISO میتواند جهت پیاده سازی ISO کمک فراوانی بمتقاضی داشته باشد. پیاده سازی ISO بدلیل گستردگی کار همچنین زمان طولانی توسط مشاور انجام میشود. مشاور تمام مراحل کار حرفه ایی بوده میتواند عدم انطباقهای سازمان مشخص کرده جهت رفع عدم انطباقهای سازمان راهکار اساسی ارائه دهد.

اهمیت مشاوره ایزو

چنانچه متقاضی جهت پیاده سازی توسط مراجع ندارد بهترین راه انجام ندادن کار میباشد. کار مشاور طبق کار انجام شده متفاوت بوده مشاور دادن جهت گرفتن گواهینامه ایزو متفاوت پیاده سازی جهت سازمانها میباشد. متقاضی دریافت ایزو برایش بصرفه تر خواهد بود جهت دریافت ایزو مشاور ارتباط بگیرد. بدلیل اینکه مشاور ایزو بنفع مشتری جهت دریافت ایزو توسط مراجع اقدام خواهد کرد. مشاور ایزو میتواند جهت سیستم مدیریت بسیار حرفه ایی عمل کرده موارد بندهای بیان شده ایزو جهت بکارگیری سازمان توضیحات کاملی جهت مشتری ارائه کند. ارائه توضیحات کامل جهت ایزو توسط مشاور بدرستی انجام خواهد شد.

 مشاور زمینه ISO همچنین اطلاعات تکمیلی جهت ISO . مشاور ISO میداند جهت ISO چه مراحلی طی شود چنانچه متقاضیان ندانند مراحل کار چیست متقاضی توضیحات تکمیلی برایشان ارائه میدهد. سازمان تعیین کند روش اجرای وجود مناسب قابل اجرا خواهد بود. تعیین ارجاع شرکت جهت قوانین ارائه کننده مانند انجام تحقیقات بیشتر مورد نیاز، تدوین سازماندهی مدارک همچنین شواهد، شناسایی شاهدان بالقوه مستند، شناسایی طیف وسیعی جهت قابل قبول بودن سازمان، تعیین فردی قدرت حل فصل موضوع، توسعه ارائه شده شفاهی نوشته شده، شرکت کردن فرآیند. روند رسیدگی منجر خواهد شد.

سازمان باید موضوع را به پرسنل مناسب ارجاع دهد. مشاور جهت اطمینان هدایت اثربخش فرآیند رسیدگی شکایت مدیریت ارشد سازمانی بایستی نیازمندیهای منابع تعیین همچنین تامین نماید. منابع شامل مواردی قبیل کارکنان روشهای اجرایی، مستندسازی، پشتیبانی، تخصصی، مواد تجهیزات، سخت افزارها، نرم افزارهای کامپیوتر همچنین مالی میباشد. انتخاب پشتیبانی آموزش کارکنان دخیل جهت فرآیند رسیدگی شکایت اهمیت ویژه ایی برخوردار میباشد.

عوامل تغییرات خط مشی

عوامل تغییرات خط مشی اهداف سازمانی، منابع دسترس محصولات عرضه شده فراهم شده عوامل خارجی قبیل تغییرات قوانین فعالیتهای رقابتی همچنین نوآوری تکنولوژی میباشد. سامان بایستی کارایی اثربخشی فرایند بطور مداوم بهبود بخشد. عملکرد برون دادههای فرایند بطور مداوم مرتب پایش شوندعلل بالفعل ایجاد مشکلات شناسایی رفع شده هرگونه فرصتهای بهبود آشکار شوند هدف اصلی تسهیل بهبود طریق فراهم آوردن اطلاعات مربوطه جه عملکرد رسیدگی شکایات تسهیل نموده طریق فراهم آوردن اطلاعات مربوطه عملکرد فرایند شکایات مقایسه معیارهای تعیین شده میباشد.

معیارها شامل خط مشی، روشهای اجرایی، استانداردهای مرتبط میباشد. استاندارد بین المللی اهداف استانداردهای دیگر جهت استفاده موثر کارآمد مستقل استفاده میکند. الزامات مورد نیاز جهت سیستم مدیریت کیفیت میتواند برنامه های داخلی موسسات جهت صدور گواهینامه اهداف قراردادی استفاده نماید راهنمای بهبود مستمر عملکرد جهت سیستم مدیریت کیفیت ارائه میدهد. همچنین میتواند جهت تسهیل مستمر کیفیت فرایند محصولات خدمات براساس بازخورد مشتریان شود طرفهای ذینفع شامل تامین کنندگان انجمنهای صنفی صنعتی اعضا آنها سازمان مصرف کنندگان سازمانهای دولتی مربوطه پرسنل صاحبان سایر افرادتحت تاثیر روند قرار گیرند. همچنین میتواند جهت تسهیل مستمر کیفیت فرایند محصولات خدمات براساس بازخورد مشتریان شود طرفهای ذینفع شامل تامین کنندگان انجمنهای صنفی صنعتی اعضا آنها سازمان مصرف کنندگان سازمانهای دولتی مربوطه پرسنل صاحبان سایر افرادتحت تاثیر روند قرار گیرند.

اقدامات دیگر پیاده سازی ایزو

دستیابی فرآیند پاسخگویی در دسترس قرار گیرد. مدیریت ارشد سازمان بایستی اطمینان یابد یرنامه ریزی فرآیند بمنظور حفظ رضایت مشتری انجام میپذیرد همچنین سایر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت سازمان مرتبط همراستا باشد. الزامات مورد نیاز جهت سیستم مدیریت کیفیت میتواند جهت برنامه های داخلی موسسات جهت صدور گواهینامه اهداف قراردادی استفاده شود. راهنمایی جهت بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ارائه میدهد. افزایش رضایت مشتریان میتواند جهت بالا بردن راندمان کار موثر واقع شود همچنین اشخاص ذینفع جهت تسهیل بهبود مستمر کیفیت فرایندها محصولات براساس بازخورد مشتریان، سایر اشخاص ذینفع انجام شود. اسناد مرجع جهت استفاده استاندارد بطور عامل ضروری بوده جهت مراجع دارای تاریخ ویرایش ذکر شده آخرین ویرایش سند مرجع مورد استفاده میباشد.

سازمان باید ویژگی فرآیند سیستم مدیریت کیفیت تمام نقاط سازمان را بکار گیرد تا بتوانند کاستی بخشهای مختلف برطرف کنند. سازمان باید منابع خود مانند پرسنل، اطلاعات مواد بودجه زیرساخت گسترش دهد سازمان بطور موثر کارآمدی خود جهت انتخاب ارائه کننده مناسب، کمک جهت عملکرد صحیح تامین کننده، ارزیابی عملکرد ارائه کننده انجام دهد. اگر روش مشورتی معین مورد استفاده قرار گیرد سازمان باید مشارکت جهت روند شیوه ایی موثر کارآمد برنامه ریزی کند و آماده شود. نمونه مراحل اختصاص مدیر مقطعی، تعیین شیوه ارجاع شرکت مطابق قوانین ارائه کننده، انجام تحقیقات بیشتر جهت نیاز، تدوین سازماندهی مدارک شواهد، شناسایی شاهدان بالقوه شواهد مستند، شناسایی طیف وسیعی جهت راه حلهای قابل قبول سازمان باشد.

بازنگری تصمیمات

بازنگری تصمیمات تعیین کننده سازمان تصمیم گیرنده میباشد جهت بررسی صورت گرفته مورد تصمیم تحت روشهای قانونی قابل اجرا همچنین دسترس باشد. اگر هیچ بررسی دسترس نبود سازمان تصمیم میگیرد دنبال چنین بررسی نباشد تصمیم گیری باید برعهده پرسنل مناسب درون سازمان قرار گیرد اطمینان حاصل شود راه حل انجام میشود.شیوه اندازه گیری رضایت مشتری میتواند جهت گسترده کمی همچنین کیفی طبقه بندی شوند سازمان باید روشهای بررسی انتخاب کند مناسب اهداف نوع آمارهای جمع آوری باشد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. مشاور ایزو و این دم و دستگاهها و این دنگ و فنگها واسه چیه؟ یه گواهینامه ایزو گرفتن این همه صغری و کبری چیدن نداره. فقط پول بده گواهینامه بگیر همین و بس. فقط مهمه که واسه تبلیغ گواهینامه ایزو داشته باشی و بس که بتونی مشتری بگیری بقیه ش دیگه بزرگ کردن این داستانه.

    1. سلام
      بر خلاف صحبتهای جنابعالی بهره گیری از مشاور ایزو مجرب و کاردان در اجرای اصولی قوانین و الزامات استاندارد های ایزو بسیار موثر و کارآمد هست. اگر مشاوره به جا و راهنمایی درست مشاوران سیستم کاران نبود در مراحل ممیزی به مشکل برخورد میکردیم و هزینه و زمان زیادی را تلف میکردیم. اگر در کشور ایران فرهنگ اخذ گواهینامه ایزو بصورت قانونی جا بیافتد بالطبع مشاوره در حوزه ایزو کاری بسیار با ارزش و با اهمیت میشد.

  2. مشاوره ایزو فقط تا گرفتن گواهینامه ایزو همراهی میکند یا برای مراحل بعدی و سال های بعد جهت ممیزی و تمدید گواهینامه ایزو کارهای مشاوره را ادامه میدهد و هزینه مشاوره صفر تا صد را همون ابتدای کار باید پرداخت کنیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط