استاندارد سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری منتشر شد؟

گواهینامه ISO37001 ایزو37001، گواهینامه استاندارد مبارزه بارشوه خواری آیا راه حل نهایی مبارزه بارشوه خواری خواهد بود ؟

علیرغم قوانین ملی بیشمار و توافقات بین المللی صورت گرفته درمورد مبارزه بارشوه خواری همچنان پدیده شوم رشوه خواری درجوامع دیده میشود وبرپیکره و اقتصاد جوامع سایه افکنده است ومبارزه بارشوه خواری دغدغه دولتمردان و مدیران دستگاههای اجرایی شده است. پدیده رشوه خواری دربسیاری ازجوامع گریبانگیر اقتصاد آنان شده است. آمارها نشان میدهد درایالات متحده آمریکا سالانه یک تریلیون دلار رشوه داده میشود. پدیده رشوه خواری درهیچکدام ازجوامع پسندیده نیست امادرایران باوجود گرایشات مذهبی مردم و همچنین مذموم و محکوم دانسته شدن رشوه خواری درعرف و شرع ، ابدا شایسته نیست.

نظربه وارد آوردن ضربه های مخرب پدیده رشوه خواری برپیکر جوامع ، سازمان استاندارد ایزو ISO بفکر تنظیم و تدوین استانداردی جهت مبارزه بارشوه خواری افتاده است. سازمان استاندارد ایزو ISO شماره ISO37001 راجهت سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری درنظر گرفته است. تهیه پیش نویس استاندارد ISO37001 ازنوامبر 2013 آغاز و کار تهیه و نهایی کردن استاندارد درسال 2016 پایان میابد. استاندارد سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری بانام ISO 37001:2016 – anti–bribery management system منتشر خواهد شد. 163 کشور عضو سازمان استاندارد ایزو ISO درامر تهیه و تدوین استاندارد ISO37001:2016 مشارکت دارند.

ایزو 37001 ISO37001 سیستم مدیریتی رابرای مبارزه بارشوه خواری ازطریق ایجاد فرهنگ درستکاری و شفافیت و انطباق درسازمان ایجاد میکند. دراستاندارد ISO37001 بیان شده است استاندارد تضمین نمیکند بعدازاجرای استاندارد ایزو 37001هیچ رشوه خواری درسازمان اتفاق نیفتد بلکه استانداردISO37001 اقدامات موثری رابرای جلوگیری و مقابله باپدیده رشوه خواری ارائه میدهد.
قوانین موجود در ایران تنها جنبه مقابله ای داشته و بعداز وقوع جرم ، مجازات و تنبیه جهت رشوه دهنده و رشوه گیرنده درنظر کرفته میشود اماهیچگاه پیشگیری و آسیب شناسی پدیده رشوه خواری مدنظرقرار نمیگیرد. استاندارد ایزو 37001 ISO37001 باریشه یابی عوامل موثر درپدیده رشوه خواری و جستجوی آن درعوامل فرهنگی و شخصیتی افراد و سازمان ، راه حلهایی راجهت پیشگیری و مقابله باپدیده رشوه خواری ارائه میدهد. امید است باانتشار استاندارد ISO37001 ایزو 37001 و پیاده سازی استاندارد مبارزه بارشوه خواری درسازمانها افق روشنی پیش روی سالم سازی اقتصاد جوامع گشوده شود.