روند دریافت گواهینامه ایزو ISO

روند دریافت گواهینامه ایزو

گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستنداما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، تماس تلفنی بامرکز سیستم کاران برقرارکرده و ازراهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردد.

گام دوم : راهنماییهای کارشناسان مجموعه شامل مراحل و نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO، توضیحات درمورد هرکدام ازاستانداردها و گواهینامه های ایزو ISO درخواستی شما ،مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو ISO ، گواهینامه های ایزو و استاندارد های ایزو ISO مرتبط باصنعت شما ، میزان اعتبار گواهینامه های ایزو و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو ISOکه اصطلاحا CB یا certify body نامیده میشوند، نحوه اعتبار سنجی مراکز صدور گواهی نامه ایزو ISO ، هزینه دریافت مدرک ایزو ازهریک ازمراکز ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ISO ، زمان لازم برای دریافت گواهینامه ایزو ازهریک از CB ها ، مدت زمان لازم اعتبار مدارک ISO ، شرایط و زیرساختهای لازم دریافت گواهینامه ISO میباشد.

گام سوم : دراین مرحله باتوجه به راهنماییهای انجام شده درخصوص مراحل و نحوه اخذ گواهینامه های ایزو و هزینه های اعلام شده برای گواهی نامه های ایزو ISO ، تصمیم گیری ازسوی سازمان درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران انجام میشود. ازآنجاکه نظرات مشتریان درجهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد ، حداکثر 24 ساعت بعدازبرقراری اولین تماس ، ازسوی واحد CRM سیستم کاران باسازمان متقاضی تماس حاصل شده و چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد. شایان ذکر است درهر زمان ازپروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مراحل و نحوه اخذ گواهی نامه های ایزو امکان ملاقات حضوری باکارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران ویابرگزاری جلسه درمحل شرکت شما و همچنین امکان تماس مجدد بصورت کاملا رایگان فراهم میباشد.

گام چهارم : درصورت تمایل سازمان شما درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران و انتخاب گواهینامه های ایزو درخواستی و CB مورد نظر ، بایست فرم درخواست خدمات ایزو ازسایتهای مرکز سیستم کاران به آدرس systemkaran.org .www یا www.systemkaran.com یا systemkaran.net.www دانلود شده و اطلاعات مورد نیاز آن تکمیل و برای مرکز سیستم کاران ارسال ( ایمیل یافکس ) شود. ازاطلاعات مورد نیاز درفرم درخواست خدمات ایزو یا application form معرفی فردی بنام نماینده مدیریت میباشدکه ازاین پس تمامی ارتباطات مرکز سیستم کاران بااین فرد صورت میگیرد.
گام پنجم :بعداز تایید نهایی فرم درخواست خدمات ایزو توسط مرکز سیستم کاران و با همکاری مجموعه متقاضی ، قرارداد یافاکتور براساس هزینه توافق شده تنظیم شده و برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی باتوافق طرفین صورت میگیرد.

گام ششم : بعداز تنظیم قرارداد یافاکتور هماهنگی های لازمه برای حضور کارشناس جهت پیاده سازی سیستم ایزو ISO درمجموعه متقاضی انجام میشود. باحضور کارشناس یاکارشناسان درمجموعه ، اجرا و پیاده سازی استاندارد ایزو ISO مورد درخواست مجموعه جهت دریافت گواهینامه ایزو صورت میگیرد. اجرای بندهای استاندارد ایزو و انجام کارهایی ازقبیل تهیه وتدوین خط مشی سیستم مدیریت کیفیت یاسیستم مدیریت یکپارچه و ... ، بررسی فرایندها ، ساختار سازمانی و اصطلاحات لازم درچارت سازمانی ، تهیه و تدوین شرح وظایفها ، برگزاری جلسات آموزشی ایزو ISO ، بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات ایزو ISO و اطلاعات لازم متناسب باهر فرایند ، تهیه روشهای اجرایی و دستورالعملهای ایزوISO ، تدوین اقدامات اصلاحی درصورت لزوم ، آماده سازی سازمان جهت انجام ممیزی مستندات و ... توسط کارشناس صورت میگیرد.

گام هفتم : بعدازتکمیل فرم گزارش ممیزی و ارسالش برای CB مورد نظر متقاضی ، کارهای مرتبط باثبت و صدور گواهی نامه ایزو ازسوی مرکز سیستم کاران صورت میپذیرد. پس ازآماده شدن گواهینامه ایزو، هماهنگی لازم جهت ارسال مدارک ایزو انجام میشود.

برای دریافت فرم درخواست خدمات ISO کلیک کنید.

بامادرارتباط باشید...