IRIS چیست؟

iris چیست؟

درسال 2005 گروه IRIS بعنوان یک گروه UNIFE باهدف تضمین کیفیت بالاتر درصنعت راه آهن تاسیس شد. این امر موجب افزایش رقابت بین المللی شد، و امکان رسیدن تامین کنندگان قطعات راه آهن به سطوح کیفیت تعیین شده رافراهم آورد.

هدف IRIS توسعه و پیاده سازی یک سیستم جهانی برای یکپارچه سازیارزیابی، زبان، شرکت هایی است که درصنعت راه آهن فعالیت می کنند.

سیستم IRIS الزامات محتوا، رویه ها و ارزیابی ممیزی ها و همچنین مشخصات مورد نیازبرای certification bodies و ممیزان راتعیین می کند.

فعالیت تمام certification bodies ها باید طبق استاندارد ISO / IEC 17021: 2006 بوده و مجوز IRIS راداشته باشند. فقط ممیزانی که توسط IRIS تایید شده ودر دوره های آموزشی IRIS شرکت کرده اند و امتحان کتبی و شفاهی رابا موفقیت پشت سرگذاشته اند می توانند براساس استاندارد ممیز شوند. ممیزان تنها می توانند درگروه خاصی ازمحصول که صلاحیت بازرسی آن راکسب کرده اند ممیزی انجام دهند.

درنهایت، ممیزانی که بااین الزامات مطابقت دارند فقط می توانند برای یک certification bodies زیر نظر IRIS کار کنند.
پورتال IRIS یک پایگاه داده آنلاین است که اطلاعات مهم و ضروری مربوط به ممیزی رافراهم می کند. یک بخش دردسترس همه وجود دارد، اما بخش اصلی پورتال ممیزی برای عموم باز نیست. فقط شرکت های راه آهن که درخواست داده اند و certification bodies های مورد تایید گروه IRIS می توانند دسترسی داشته باشند. هر گزارش ممیزی با گواهی IRIS درپایگاه داده آنلاین موجود است. نام و آدرس شرکت ممیزی شده همراه بادامنه و اعتبار این گواهی منتشر شده است. شرکت ممیزی شده می تواند بااعطای دسترسی خاص به مشتریان، جزئیات بیشتری ازممیزی رادر اختیار آنها قرار دهد. درغیر این صورت این اطلاعات به شدت محرمانه است.
مرکز مدیریت IRIS در بروکسل واقع است.