HSE3

HSE هزینه یا سرمایه گذاری

 

آیا پیاده سازی سیستم HSE ( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) دریک شرکت هزینه هست یا سرمایه گذاری؟

 

طبق مطالعات انجام شده توسط ISSA ( انجمن بین المللی تامین اجتماعی ) ، در19 کشور دنیا  و انتشار یافته درسایت OSHA ( اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ) این نتیجه حاصل گردیدکه درازای هریک یورو هزینه بابت پیاده سازی و اجرای HSE ( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شغلی ) 2.2یورو بازگشت سرمایه خواهیم داشت.

دربازار رقابتی امروز، پیشگری ازضرر و زیان و پیشگیری ازاتلاف وقت و زمان و حفظ نیروی انسانی و بالا بردن انگیزه و بهره وری کارکنان یعنی کاهش هزینه اضافی. هرشرکتی ، بتواند نسبت درآمدبه هزینه رابه عدد بزرگتر ازیک برساند برساند ، سود بالاتری دست پیدا میکند. درنگاه اول امکان دارد مواردیکه بابت HSE هزینه میشود یابه پیشنهاد کارشناسانHSE وبا پیاده سازی سیستم مدیریت HSE به سازمان تحمیل میشود هزینه بنظر برسد ومدیران دربرابر پرداخت هزینه HSE مقاومت نشان دهند، امابایدگفت این هزینه ها، هزینه پیشگیری ازحوادث و خطرات شغلی هستندکه درهر شغل و حرفه ایی اجتناب ناپذیراست. وقتی بابت پیشگری ازحادثه هزینه ایی صرف نشودو انجام یک فرآیند یایک وظیفه شغلی منجربه حادثه شود، درآن صورت هزینه های مستقیم وغیر مستقیم بسیارزیادی خودرا عیان میکنندکه شاید قبل ازوقوع حادثه ازنگاه مدیران دورمانده باشند. بایک مثال هزینه های مستقیم وغیر مستقیم یک حادثه راشرح میدهیم. برای مثال کارگری رادر نظر بگیریدکه جهت انجام نماکاری ساختمان یاهرکاردیگری مثل جوشکاری برروی داربست قراردارد وبه علت رفتار نا ایمن که دراثر خطای انسانی رخ میدهد یا شرایط ناایمن ناشی ازشرایط نامطلوب و خطرناک ، ازداربست سقوط میکند و دچار حادثه میشود .کم ترین آسیب رخ داده برای فرد، شکستن دست و پا و دربدترین حالت حادثه ، مرگ هست.

هزینه بیمارستان درزمان بستری فرد ، ادعای غرامت پرداختی به فرد آسیب دیده ، هزینه بیمه و غیره هزینه های مستقیم یاقابل محاسبه هستند ، همچنین یکسری هزینه هایی هم وجود دارندکه دراثر وقوع حادثه به سازمان تحمیل میشوند و عموما قابل محاسبه نیستند وهزینه های غیر مستقیم نامیده میشوند. اگر بتوان مجموع هزینه ها رامحاسبه کرد خواهید دیدکه بیشتر هزینه های یک حادثه هزینه های غیر مستقیم میباشند. هزینه های نامشهودی مثل شوک روانی و استرس ناشی ازبروز حادثه برای دیگر کارکنان که ممکن است تامدتها آنهارا تحت تأثیر قراردهدوبر روی بازده کاری آنان اثر گذارد ، ایجاد احساس ناامنی برای دیگر کارکنان و احساس اینکه ممکن هست این حادثه برای آنهانیز رخ دهد، زمان ازدست رفته دراثربه تعویق افتادن کاربعلت بستری بودن فرد ، اگر آسیب جدی باشد و فرد دیگر قادربه کارکردن درآن شغل نباشد بایدفردی دیگری استخدام شودکه هزینه استخدام فرد جدید ، آموزش فرد تازه استخدام شده رابه سازمان تحمیل میکند. هزینه بررسی حادثه و وقت و زمانیکه بابت مصاحبه ازشاهدان و بررسی وریشه یابی وانجام اقدامات اصلاحی ازمسئولان گرفته میشود ، هزینه برای حادثه وزمانیکه ازاین بابت ازکارکنان گرفته میشود همه اینها منجربه تأخیر درعرضه محصول میشودکه ازآنطرف بایدبه مشتری و ادعاهای اونیز پاسخگو بود واگر نتوان درزمان خواسته شده محصول راتحویل داد، اعتبار شرکت زیرسوال میرود. حال درنظر بگیریدکه حادثه باشدت بیشتری بوقوع بپیوندد ، یعنی منجربه مرگ شود، بعلاوه تمامی اینها ، هزینه دیه فرد، پاسخگویی دربرابر مراجع قانونی ، الزام به حضور بالاترین مقام مسئول سازمان دردادگاه که این خود بار روانی منفی و حقوقی مخربی رابرای مدیران و جو سازمان ایجاد میکند .گذشته ازتمام اینها احساس منفی ازدست دادن یک انسان و عذاب وجدان ناشی ازسهل انگاری رخ داده و اینکه یک خانواده برای همیشه بی سرپرست خواهد شد ، موضوع قابل جبرانی نیست.
درحالیکه میشد بایک اقدام ساده وکم هزینه مثل خریدن و استفاده از یک کمربند ایمنی مناسب یااجرای سیستم safety net یا lifeline یا حداقل ایجادیک جایگاه کار مستحکم یاایجاد مهار بند درپشت داربست و جایگاه میشد ازوقوع این حادثه و بسیاری ازهزینه هاجلوگیری کرد.

تازه حادثه مذکور نمونه ای ازحوادثی هست که تنها یک نفررا دچار حادثه کرده.حال درنظر بگیرید شرایط و فرایندیکه منجربه وقوع یک حادثه خیلی بزرگتر ازاین شود مثل حریق که چندین نفراز کارکنان ، تجهیزات و سرمایه رادرگیر میکند. دراین موردبایدبه تمامی هزینه های گفته شده ، هزینه های جایگزینی تجهیزات خراب شده ، جایگزینی سیستمهای ازبین رفته، پاسخگویی بسیار سختگیرانه تربه مراجع قانونی و اگرتبعات زیاد شود و حادثه رسانی ای شود ازدست رفتن اعتبار وحسن شهرت کسب شده درسالهای متمادی راهم اضافه کرد . اگر قبل ازوقوع حادثه این خطر شناسایی شود وبرایش راهکار و اقدام کنترلی تعریف شود میتوان ازوقوع حادثه جلوگیری کرد . سیستم مدیریت HSE دقیقا همان ابزاریست که مدیران رااز پرداختن به اینگونه دغدغه های فکری میرهاند . مهم ترین هدف ومکانیزیم پیاده سازی سیستم مدیریت HSE برقراری ایمنی و بهداشت افراد و جلوگیری ازوقوع حوادث هست . سیستم مدیریت HSE سیستمی مبتنی براقدامات لازم جهت برقراری وضعیت ایمنی ، بهداشت افراد و حفظ محیط زیست ، کنترل و بهبود اقدامات و شرایط فراهم آورده شده میباشد. سیستم مدیریت HSE ابزاری بنام ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک رادر اختیار داردکه احتمال وقوع و شدت یک خطر بالقوه راتخمین میزند وبا استفاده عدد ریسک بدست آمده که بصورت کمی یاکیفی بیان میشود ، ریسکها رااولویت بندی کرده و سازمان راملزم میکندکه اقدامات کنترلی تعریف کند و باعث پیشگری ازوقوع حادثه یادرجاییکه احتمال وقوع اجتناب ناپذیراست باعث کاهش شدت و پیامدهای ناشی ازآن میشود.

حال باتمامی تفاسیر مذکوربه نظر شما پیاده سازی سیستم مدیریت HSE هزینه هست یاسرمایه گذاری؟

HSE

مطالب و مقالات مرتبط:

ارزیابی ریسک HSE به چه معناست

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص نحوه طراحی ، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و اخذ گواهینامه HSE از مراجع معتبر ملی و بین المللی درخدمت علاقمندان مقوله HSE میباشد.

بامادرارتباط باشید...