نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده طوریست که بایدقبل ازارزیابی مشخصات تامین کننده مورد نظر براساس گواهینامه ISO9001 انجام دهیم. لذا بایداز شرکت متقاضی بخواهیم یک کپی گواهینامه ISO9001 دراختیار شما قرار دهند اگر شرکت متقاضی دارای گواهینامه ISO9001 باشداز دادن کپی گواهینامه ایزو9001 نباید امتناع کند. دراینجاما مراحل اعتباربخشی، جهت صدور گواهینامه رابرای شما بیان میکنیم.

تنها یک (CB) می تواند صدور گواهینامه ISO9001 راانجام دهد (CB) که دراصطلاحcertification bade خوانده میشود حق صدورگواهینامه ایزو9001 راخواهد داشت سازمانهابه تنهایی نمی توانند گواهینامه ISO9001 صادرکنند.

اسامی اعتباربخشی (AB)، اگرشما لگوی اعتباربخشی (AB) که دراصطلاح Accreditation bade خوانده میشود، مشاهده کردیید میتوانید مطمئن شویدکه اینAB معتبر وقابل اطمینان بوده ومیتوانید دریابید که آیا این اعتباربخشی AB عضو رسمی انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) میباشد یاخیر. اما اگر هیچ لگویی ازCB موردنظر مشاهده نکردیید باید به صلاحیت CB برای ممیزی شک کنید یک مرجع صدور گواهینامه ISO ممکن است درپی مجوز برای اعتباردهی خود نباشد همچنین ممکن است کارایی وتوانایی لازم رادرانجام صدور داشته باشد دردیگر کشورها اعتباربخشی یک انتخاب است تایک اجبار اما وقتی که CBمورد نظر اعتبارسنجی نشده چطور میتواند اعتبار سنجی کند پس این CB مورد تایید نمیباشد. بطورمثال یک CB دریک سطح ملی چنان فعال است وازاعتبار برخوردار میباشد که نیازبه هزینه کردن جهت اعتبار بخشی خود نداشته باشد اما بدلیل اینکه این مرجع های صدور گواهینامه ISO9001 برای اینکه تاییدیه ایی مستقل ازدیگر قابلیت هایشان ارائه دهند برای کسب مجوز برای اعتباربخشی خود تلاش میکنند.

اگر نام CB برروی گواهینامه ثبت شده باشدبا CBموردنظر تماس گرفته تا تاییدیه صدور این گواهینامه رابه شما ارائه دهند برای CB مورد نظر توضیح دهید تا بتوانند راهنمایی کرده و اطلاعات لازم راازطریق واحدهایی که مسئول انجام پاسخ گویی دراین موارد هستند برای شما بیان کنند این واحدها اطلاعات لازم دراختیار شما قرارمیدهند.

اگر یک CB برای کارخانه A گواهینامه ISO9001 صادر کند به این معنی نیست که کارخانه B وC هم بتوانند گواهینامه ISO9001 را دریافت کنند هرگواهینامه ایزو9001مخصوص فرآیند آن کارخانه گواهینامه ISO9001 صادرخواهد شد پس مکان وفرآیند خاص تامین کننده خود رابررسی کنید.
کسب اطمینان کنیدکه گواهینامه ISO9001 منقضی نشده باشد: اگر مورد ابطال گواهینامه ISO9001 مشاهده کردیید با CB مورد نظر تماس بگیرید ودلیل منقضی شدن را مورد بررسی قراردهید
گواهینامه ISO9001به چند دلیل منقضی میشوند اول اینکه، گواهینامه ایزو9001 ممیزی شده اند اما CB مورد نظردر تعهدبه موقع گزارش ممیزی ناتوان بوده بنابراین قادربه برطرف ساختن بموقع عدم انطباقها نبوده شما باید یک کپی از گزارش ممیزی گواهینامه داشته باشید.
2- برای اخذ گواهینامه آمادگی ندارنند وتصمیم به تعویض گواهینامه گرفته اند پس شما هم منتظر مشاهده برنامه ممیزی وتاریخ آن باشید بادسترسی به اینترنت به وب سایت CB مورد نظر رفته و لیست مشتریان تامین کننده مورد نظر جستجو کنید. تمام مراجع صدور گواهینامه ها یکسان نیستند وازیک استاندارد واصول ممیزی یکسان پیروی نمیکنند برخی از CBها بهتر از دیگران هستند.
درصورتی که CB درحالت فعالیت است اما اعتبارش درحال تعلیق میباشد تا زمانی که عملکرد ممیزی مرجع اعتباربخشی شان که همان AB میباشد تاییدکننده نباشد CB اجازه ارائه گواهینامه به همراه لوگوی مرجع اعتباربخشی راندارند. زمانی که یک سازمان بایک CB عملکرد مناسبی ندارند این سازمان میباشدکه دچار ضرر میشود چراکه فکر میکنند سیستم مدیریت شان بااستاندارد مطابقت دارد درحالی که چنین سیستم مدیریتی ممکن است فرصت های بسیارزیادی برای بهبود داشته باشندکه ازدست میرود. بعضی وقتها نیازبه بهبود ضروری میباشد اما مشکل فقط عدم انطباق وکسب وکارطی اخذگواهینامه میباشد همه ممیزیها طبق یک برنامه نمونه انجام میشود اگریک CB تصمیم به ممیزی درروزهای کمتراز روزهای توصیه شده توسط انجمن بین المللی واعتباربخشی (IAF) ویا دیگرنهادهای مشابه بگیرد ممکن است نتوانید بطور واقعی نمونه مناسب ممیزی راداشته باشند. آخرکلام اینکه تامین کننده خوب میتواند ارتقا درکیفیت ارائه محصولات وخدمات عالی به شما راداشته باشد اماحتی اگرکارتان به درستی انجام شود سازمانتان ممیزی شده باشد، آیا شما به سطح کیفیت ایزو9001 مطابقت دارید یا خیر؟

بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید.