نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازالزامات شرکت دردرون مناقصات میباشد. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز اساسی سازمان و شرکتست وسازمانیکه پروژه درجریان ندارد نمیتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کند و اداره کار فقط یک نامه بااعتبار دوماهه میدهد و تاگرفتن پروژه میتوانند هربار مجدد نامه بگیرند واین منوط شرکت درکلاسهای کارفرمایی و ارائه مسئول ایمنی هست.

نمونه نامه دو ماهه اداره کار و داشتن تایید صلاحیت ایمنی درابتدا میبایست گواهینامه ازطریق سازمان برنامه و بودجه که بدان رتبه ویا گرید پیمانکاری میگویند یااز شورای عالی انفورماتیک رتبه ویا گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ازطریق اداره کار داشته باشند. هرکدام ازاین مولفه هاخود شامل مراحل و مدارکی میباشداگر بخواهیم ازنقطه رتبه پیمانکاری شروع کنیم میبایست بجهت هرگرایش یک الی دو فرد امتیاز اور معرفی کنیم وارائه لیست بیمه 36 ماهه الزامی میباشد ویکی ازافراد امتیاز آور میتواند مدیر عامل باشد و افراد بازنشسته درون هیات مدیره نیزمیتوانند جز افراد امتیاز اور باشروط خاص حساب شوند و رتبه انفورماتیک حساسیتهای زیادی درموضوع فعالیت شرکت وجود دارد وبا اعتبار کم گواهینامه بابت رتبه پیمانکاری روبرو هستیم. درحال حاضر رتبه انفورماتیک نیز زیر نظر سازمان برنامه و بودجه میباشد ودر سالهای قبل شورای عالی انفورماتیک اینکار راانجام میداداز زمانیکه پرونده بجهت سازمان برنامه و بودجه میرود سختگیرانه تر شدست و چندین کارشناس برروی پرونده ها نظارت میکنند وتا پرونده و مدارک توسط کارشناسان تایید نشودبرای صدور نمیرود. مجوز اداره کار یاهمان تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی که بدان رتبه شرکتهای خدماتی نیزمیگویند توسط مرجع قانونی اداره کار صادر میشود و پیش نیاز داشتن مجوز اداره کار داشتن طرح طبقه بندی مشاغل میباشد و شرکت الزام دارد طبق طرح طبقه بندی مشاغل حقوق و مزایای کارکنان راپرداخت کند.

اداره کار بعداز بررسی مدارک و برگزاری کلاسهای ویژه کارفرمایی و کارگری و مسئول ایمنی پرونده بابت بازرسی اداره کار ارجاع میشوداگر پروژه درجریان باشدبه بازرسی میرود و بازرس اداره کار ازطریق کارگاه و کارکنان شاغل دردرون کارگاه پروژه رامورد ارزیابی قرارمیدهد ودرصورت تایید توسط بازرسی اداره کار پرونده وارد کمیسیون اداره کار متشکل مدیریت اداره کار، نماینده کارفرمایی، نماینده کارگری و بازرس میباشد درصورت تایید وارد مرحله صدور گواهینامه میشود اگر درحین دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پروزه تمام شود ویابه دلایلی متوقف شود و بازرس نتواندبرای بازرسی برودبه کارگاه و اداره کار بادریافت تعهد نامه محضری عدم داشتن پروژه و اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت اقدام میکندبه صدور یک نامه دوماهه و شرکت میتواند مادامیکه پروژه نگرفته ازاین نامه بابت شرکت دردرون مناقصات خو استفاده کند وبه محض گرفتن پروژه ودر جریان بیافتد و لیست بیمه کارگران وکارکنان خوددر پروژه رااعلام نماید تابه کلاس کارگری بروند و تمام مسئول ایمنیهای خودرا معرفی کندتا تایید اداره کار دریافت نمایند.

نامه دوماهه اداره کار درجهت اعتبار بخشی سازمان شرکت کننده در مناقصه میباشد و سازمانهای شرکت کننده درون مناقصه نامه دو ماهه اداره کار راجهت مناقصات نیاز دارند..
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده همکاری باسازمان و شرکتهای شرکت کننده درون مناقصات بجهت دریافت تایید صلاحیت ایمنی و دریافت کننده نامه دوماهه میباشد.