گواهی نامه BRC

گواهی نامه BRC

گواهی نامه BRC یک استاندارد بین المللی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی هست و یکی ازبرنامه های صدور گواهینامه شناخته شده GFSI است.و این شامل الزاماتی میباشدکه بایداز پردازنده های مواد غذایی بابت ساختن یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر استفاده کند. بیش از 16000 تسهیلات درسراسر جهان بابت استاندارد جهانی BRC بجهت ایمنی مواد غذایی مجوز دارند.

گواهی نامه BRC کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس ، کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا (BRC) یک اتحادیه تجاری بابت صنعت خرده فروشی مواد غذایی انگلستان میباشدکه درسال 1992 ایجاد شدست  و BRC  بابت دو دهه استانداردهای بهترین روشها رابرای صنایع غذایی و صنایع تولیدی منتشر کردست ، وهمچنین استانداردهای بازیافت On-Pack رامنتشر میکند.

گواهی نامه BRC و اهمیت BRC استاندارد جهانی BRC بجهت شماره 8 ایمنی مواد غذایی ایمنی میباشد و مواد غذایی درهر مرحله زنجیره تأمین مواد غذایی حائز اهمیت است واز مصرف کنندگان محافظت میکند، تعهدات قانونی رارعایت میکند واز مارک شما محافظت میکند. پیش ازاین ، کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس ، اعتبار نام تجاری ازطریق سازگاری (BRC) ، یک سازمان تجاری جهانی شناخته شده درانگلستان هست.

گواهی نامه BRC و نحوه دریافت گواهینامه BRC : صدور گواهینامه BRC رابا صدور گواهینامه ارگانیک ، صدور گواهینامه رشدپایدار وسایر گزینه هابرای کارآیی و کارآیی اضافی اضافه کنید. مشاهده استاندارد، درخواست ممیزی کنید. خودارزیابی انجام دهید، برنامه ممیزی انجام شود، ممیزی در سایت صورت پذیرد. اقدامات اصلاحی کامل انجام گیرد، تصمیم صدور گواهینامه را بگیرید و درنهایت دریافت گواهی.
گواهی نامه BRC و ممیزی BRC ممیز BRC ویا ممیزی ایمنی مواد غذایی BRC ، ارزیابی رسمی کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس ازپایبندی یک تولید کننده مواد غذایی بابت استاندارد جهانی BRC بجهت ایمنی مواد غذایی هست.

گواهی نامه BRC و اعتبارنامه BRC چیست؟ صدور گواهینامه BRC علامت شناخته شده بین المللی ایمنی و کیفیت مواد غذایی است. صدور گواهینامه باانجام ممیزی شخص ثالث دربرابر الزامات استاندارد توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر (CB) حاصل میشود. BRC CB هارا ب عملکرد فنی و کارایی آنهادر خدمات بمشتریان ارزیابی میکند.

گواهی نامه BRC و گرفتن گواهینامه BRC چقدر طول میکشد؟ شش تانه ماه فرآیند صدور گواهینامه BRC ، بسته بسطح آمادگی یک مرکز ، بطور متوسط شش تانه ماه طول میکشداین روند هشت مرحله اساسی رادنبال میکند: شمابرای صدور گواهینامه درخواست میدهیدبه NSF وما نیازهای آموزشی شمارا شناسایی میکنیم و شما آموزش دریافت میکنید.

چرا BRC مهمست؟ BRC مجموعه ای ازچهار استاندارد فنی تجارت میباشدکه الزامات تعیین شده بابت یک شرکت رابرای اطمینان ایمنی مواد غذایی درطی مراحل تولید ، بسته بندی ، ذخیره سازی و توزیع مشخص میکند. گواهی BRC بعداز انجام ممیزی توسط واحد صدور گواهینامه منشور و بدست آوردن مطابقت باانواع استاندارد اعطا میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاوران باتجربه درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید ویا رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم میباشد واین مرکز بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی هست و ازصفر تاصد کار تازمان دریافت گواهینامه مورد نظرتان همراه شماست. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید ودر کوتاهترین زمان و بابهترین قیمت به گواهی نامه خوددست پیدا کنید.