list-iso-compani

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو باتوجه هدف سازمان دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا اینکه غیر IAF . شرکتهاکه بامرکز تماس میگیرند اغلب ازطریق فضاهای مجازی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو جستجو میکنند و با مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخورند و باما تماس میگیرند ودر ابتدا بایستی هدفشان مشخص باشد و میزان آگاهی و توانایی مالیشان مشخص گرددکه بتوان بدانها مراکز و مراجع صادر کننده رامعرفی کرد. درکل مراجع صادر کننده ایزو دو تیپ هستند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . چنانچه سازمانها بخواهند صادرات انجام بدهند طبعا بایستی قوانین و کیفیت محصولاتشان برمبنای قواعد بین المللی تهیه و تدوین گردد بهمین جهت بایستی گواهی IAF بگیرد. همچنین زمانیکه شرکتی جهت صادرات میخواهد اقدام کند ممکنست ازاو درخواست نوع IAF گواهی نامه ایزو شود البته بعیدست اما گاها پیش میایدکه کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشد و نوع بین المللی رادرخواست کند. حالا سوال پیش آمده اینجاست اصلا IAF چیست؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت کرده و مدیریت میشود و درنهایت امر یک نهاد بین المللی باعنوان IAF براین مراجع نظارت میکند و بدانها اعتبار میدهد. IAF درتمام کشورهابرای خودش نمایندگانی دارد. مثلا: تنها مرجع صادر کننده IAF ایرانی مرکز ملی صلاحیت ایران NACI میباشد. ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره رامیتوان نام بردکه ازلحاظ قیمت باهم متفاوتند و دارای نوسان هستند. اغلب شرکتها زمانیکه جهت مناقصه اقدام میکنند بدانها گفته میشود گواهی نامه ایزو بگیرند و نوع IAF رانمیخواهند و دراینجا مدیران سازمان میتوانند باتوجه توانایی سازمان خودشان تعیین کنندکه نوع IAF بگیرند ویا غیر IAF و ازطریق شرکتهای ایزو اقدام کنند. گواهینامه های غیر IAF کار راه انداز هستند و سازمانها و نهادها میتوانند ازآن استفاده کنند. حالااینجا سوال پیش میاید غیر IAF چیست؟ یکسری مراجع هستندکه ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و حدود 600 شرکت هستندکه درون ایران گواهی غیر IAF صادر میکنند وهر روزه برتعدادشان افزوده میشود و بهمین جهت برندهای زیادی بوجود آمده اندکه دارای اعتبار یکسان هستند وفقط بدلایلی چون دندانگردی قیمتها گاها بسیار بالاست.

لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجاب میکند بدلیل ناشناخته بودنشان درون گوگل جستجو کنند و اغلب لزطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنند و ممکنه دراین میان بامراکزی برخورد کندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر فتوشاپ شده اند که نتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.