مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک درسطح کشور ازدغدغه شرکتهاییست میخواهند وارد بازار کاری خاصی شوندکه جهت فعالیت نیازبه رتبه انفورماتیک پیدا میکنند مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک نیزیک پروسه حجیمی میباشدکه سازمانهای متقاضی تمامی این فرآیندها رابرای شرکت خوداعمال کننداین رتبه ازسوی شورای عالی صادر میگردید اما امروزه درایران گرید انفورماتیک ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه صادر شدست سازمانیکه همه آنرا بعنوان ساجات میشناسیم هرچند دریافت گرید انفورماتیک ازسازمان برنامه ریزی بودجه همانند اساسنامه رتبه انفورماتیک میباشد ولی توصیه میشودکه رتبه راشرکتهای متقاضی ازطریق ساجات بابت فعالیتهای خوددریافت کنند.

مراحل اخذ رتبه انفورماتیک بجهت شرکتهای انفورماتیکی بابت شرکتهایی فعال حوزه مرتبطش بوده لازم و ضروری بودست البته انفورماتیک یک سند میباشدکه بایدشرکتهای انفورماتیکی آنرا دریافت کنند. رتبه انفورماتیکی دارای رتبه بندی یک تاعدد رتبه هفت هست و شرکتهاییکه کارهای خودرابه خوبی و باشرایط صازمان صادر کننده خودرا وفق داده باشند رتبه یک رابه خو اختصاص خواهند داد و سازمانهایی نیزکه دراین پروسه ضعیف عمل کنند رتبه 7 رابخود اختصاص خواهند داد.

گواهی رتبه انفورماتیک تاامروز و زمان درج مقاله یک سال اعتبار دارد و شرکتهای دریافت کنند بایدبعد ازاین مدت دوباره سند خودرا تحت شرایط موجود تمدید کنند تابتوانند دوباره بفعالیتهای خودادامه دهنداین رتبه بندی در15 شاخه بصورت زیر اعمال میگردد: عرضه و ارائه پشتیبانی سخت افزاری ، تولید و عرضه رایانه غیردر سطح کشور ، عرضه دستگاه های جانبی ، ارائه قطعات و ملزومات ، عرضه وحمایت نرم ‌افزارهای سفارش مشتری ،ارائه و حمایت بسته‌های نرم ‌افزاری و نرم افزارهای حاوی محتوا ، عرضه و پشتیبانی نرم‌ افزارهای پایه، سیستم و ابزارها ، خدمات شبکات اطلاع رسانی ، شبکه اطلاعات رایانه ای و مخابراتی ، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ، مشاوره و نظارت برروی اجرای طرح های انفورماتیکی ، آموزش و پژوهش ، خدمات پشتیبانی ، سیستم های ویژه و سیستم های اتوماسیون صنعتی.

اخذ رتبه انفورماتیک برطبق شرایطی صورت میپذیردکه ازاین میان بدین موارد اشاره کردکه سازمانها میزان تحصیلات مدیران ارشد سازمان مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته میشود. مدیر عامل سازمان بایددر یکی رشته های علوم رایانه و کامپیوتر مهندسی رایانه و مهندسی برق و غیره دارای مدرک تحصیلی بوده باشد واین فرد بایدبه طور تمام وقت درشرکت حضور داشته باشد. اساس تمام وقت بودن مدیر صدور بیمه شرکت خواهد بود درصورتی نیزکه مدیر عامل دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بوده باشدبا عرضه سابقه کاری درزمینه رتبه انفورماتیکی و عضویت درمدیران رتبه انفورماتیک میتواند بابت اخذ گرید انفورماتیک این سند اقدام نماید. هم چنین شرکت خواهان حداق باید دارای دو کارشناس تمام وقت درشرکت خودبوده باشدکه مدرک مدیران نیزحداقل کارشناسی دررشتههای نام برده بوده باشند.
مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک و یکی دیگر ازشاخصهای زمینه رتبه بندی انفورماتیکی مطرحست نیروی انسانی شرکتهای خواهان بودست درشاخص نیروی انسانی شرکت میزان حقوق دریافتی پرسنل درجداول مربوطه و دستمزد اظهار نامه مالیلتی مورد واسنجی قرار میگیرد. درصورتی نیزکه شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نبوده باشد دستمزد کارکنان شرکت بررسی خواهد شد. و بعد میزان بیمه سازمان توسط شرکت صادر کننده مورد بازبینی قرار خواهد گرفت..

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک درمرحله بعدی دراین پروسه پارامتر درامد شرکت بودست درمحاسبه شاخص فوق دراین رتبه بندی انفورماتیک، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیتهای مالیاتی شرکت درج شده درون اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکتها ملاک اصلیست ودر واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت درنظر گرفته میشوداین شاخص درمحاسبه سهم شرکت 30 درصد موثر میباشد. شاخص بعدی دراین زمینه ضریب کاهنده مشتری میباشد شاخص رضایت مندی مشتری ازسازمان توسط دبیر خانه شورا مورد بررسی قرار گرفته میشود. هرحکمی علیه سازمان ازسوی دادگاه های صالحه درقوه قضاییه صادر شده باشد بمدت 4 سال اززمان دریافتش درسازمان معتبر بودست و سازمانها میتوانند بمدت یاد شده ازآن استفاده کنند.

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک بعداز اینکه موارد ذکر شده صورت گرفت باید بدین صورت عمل گردد: مراجعه سامانه ساجات ، تشکیل پرونده الکترونیکی ، مدارک لازم دراین زمینه.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.