گواهینامه آموزشی ایزو ISO

 

گواهینامه آموزشی ایزو ( گواهینامه آموزشی ISO ) ازجمله گواهینامه های آموزشی میباشدکه متقاضی زیادی دارد. گواهینامه آموزشی ایزو با گواهینامه ایزو فرق دارد. گواهینامه آموزشی ایزو ( مدرک آموزشی ایزوISO  )برای افرادی صادرمیشودکه ایشان دوره آموزشی ایزو ISO (چه بصورت آموزش ISO حضوری وچه بصورت آموزش ISO مکاتبه ایی ) راطی کرده باشند و دقیقاً بنام شخص متقاضی صادر میگردد. درحالیکه گواهینامه ایزو ISO برای یک مجموعه که سیستم مدیریت مربوطه رادر سطح سازمان خود پیاده کرده و گواهینامه ایزو بنام نام سازمان ویا برند مجموعه متقاضی ثبت و صدور میگردد.

گواهینامه آموزش ISO ( مدرک آموزش ایزو ) صادره توسط مراکزمختلف دارای شکل ظاهری مختلف وازسطح اعتبارمتفاوتی برخوردارمیباشند. همچنین گواهینامه آموزشی ایزو ( مدرک آموزشی ISO ) درشاخه های مختلف همچنین مباحث زیرصادرمیگردد.

گواهینامه آموزشی ایزو9001 ( گواهینامه آموزشی ISO9001 )

گواهینامه آموزشی ایزو14001 ( گواهینامه آموزشی ISO14001 )

گواهینامه آموزشی اوهساس 18001 ( گواهینامه آموزشی OHSAS18001 )

گواهینامه آموزشی HSE-MS ( گواهینامه آموزشی HSE یا مدرک آموزشی HSE )

گواهینامه آموزشی ایزو10002 ( گواهینامه آموزشی ISO10002 )

گواهینامه آموزشی ایزو10004( گواهینامه آموزشی ISO10004 )

گواهینامه آموزشی ایزو10001 ( گواهینامه آموزشی ISO10001 )

گواهینامه آموزشی ایزو22000 ( گواهینامه آموزشی ISO22000 )

گواهینامه آموزشی ایزو27001 ( ISOES27001 )

به کلیه متقاضیان گواهی نامه آموزش ایزو ISO توصیه میگردد جهت دریافت گواهی آموزشی ایزو ISO فقط به صرف گرفتن گواهینامه آموزشی ایزو از مراکزآموزش دهنده و صادرکننده گواهینامه ISO ایزو اکتفا نکرده وبطورجدی علم مربوطه رافراگیری نمایند. یادگیری اصول ایزو ISO متناسب با سیستم مدیریتی مربوطه علاوه براینکه منجربه اخذگواهینامه آموزشی ایزو ( مدرک آموزش ISO ) میگردد باعث میشود فرد متقاضی درهر سازمان ویا مجموعه ایی بتواند علم خودرا بکاربندد.

ازمزایای فراگیری ایزو و دریافت گواهی آموزشی ایزو میتوان موارد زیررا نام برد.

موفقیت درآزمونها و مصاحبه های استخدامی بواسطه مدرک آموزشی ISO

ارائه گواهی آموزشی ISO به محل کار جهت کسب ارتقاء سازمانی

توانمند شدن درپیاده سازی استاندارد مربوطه

ایجاد رزومه قوی آموزشی

مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع معتبر آموزشی درخصوص آموزش و ثبت و صدورگواهینامه آموزشی ایزو درخدمت متقاضیان وعلاقمندان دوره های آموزشی ایزو و دریافت مدرک آموزشی ایزو میباشد.

بامادر ارتباط باشید...