گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواه و تأییدی بررعایت اصول ایمنی درمحیطهای پیمانکاری هست . گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی تنها جهت شرکتهای پیمانکاری مورد نیاز است اما گواهینامه HSE راهرشرکتی باهرنوع زمینه فعالیتی میتواند داشته باشد . مرجع صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. بدین ترتیب نظربه تمهیدات و قوانین جدید وضع شده ، کارفرمایان بایست در مناقصات خود پیمانکارانی رامدنظر قرار دهند یاانتخاب کنندکه صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی ازطریق گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکار محرز شده باشد .

یکسری ازمراحل انجام کارو تشکیل پرونده جهت صدور گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت آنلاین و ازطریق سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشوربه نشانی WWW.SVCC.IR انجام مپذیرد . ابتدا بایست دراین سایت عضو شد سپس برای طی کردن مراحل ثبت نام اقدام نمود . اطلاعاتی که دراین سامانه برای ثبت نام مورد نیازاست ، اطلاعاتی ازقبیل مشخصات پیمانکار ، اطلاعات دفتر ، اطلاعات مجوز پیمانکاری ، سوابق فعالیت درسه سال گذشته ، حوادث رخ داده درسه سال گذشته وارسال اسکن مدارک میباشد . پس ازپایان کار ثبت نام دراین سامانه و اخذ تأییدیه ثبت نام بصورت تلفنی ازکانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مورد نظر ، بایدبرای ارائه اصل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی اقدام نمود .

هرشرکت برای تشکیل پرونده بایدبه کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کار استان خود مراجعه نماید .

کافیست یک نماینده ازشرکت که به اطلاعات حقوقی شرکت مشرف میباشد برای انجام کار انتخاب شود . نماینده شرکت بایدبا بهمراه داشتن فیش واریزی مبلغ ذکر شده درسایت کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان و همچنین فرمهای موجود درسایت که برروی سربرگ شرکت پرینت شده و تکمیل شده اندبه اضافه مدارک خواسته شده درسایت کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان به کانون جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید .

یکی ازمدارک مهم جهت تکمیل پرونده ، گواهینامه آموزشی ایمنی کارفرمایان و کارگران هست . درصورت عدم وجود گواهینامه آموزشی بایست اعضای هیئت مدیره دردوره آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران نیزدر دوره آموزش ایمنی کارگران شرکت نمایند . تعداد نفراتی که بایست دردوره های آموزشی کارفرمایان و کارگران شرکت نمایند ، توسط کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت وباتوجه به تعداد اعضا و کارکنان شرکت تعیین میشود .

مسئولیت برگزاری دوره آموزشی برعهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی میباشد . البته دربرخی موارد مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، امر برگزاری دوره آموزشی رابه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی یابازرسان کار سراسر کشور یاسایر موسسات آموزشی که مجوز فعالیت آموزش راازمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی کسب کرده باشند ، واگذار مینماید . ثبت نام دراین دوره آموزشی مستلزم واریز وجه تعیین شده و مدارک درخواست شده درسایت کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کار استان میباشد . پس ازشرکت در دوره و قبولی درآزمون و اخذ گواهینامه آموزشی ایمنی ، این گواهینامه بایست پیوست مدارک دیگر درپرونده تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکار شود . این پرونده توسط بازرس کار و سپس کمیته بررسی شده و درصورت تأیید نهایی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار صادر میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی و اخذ انواع گواهینامه های ملی و بین المللی آمادگی دارد در خصوص اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بامجموعه های متقاضی گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همکاری نموده و گواهینامه مذکور رابرای مجموعه متقاضی اخذ نماید.

بامادرارتباط باشید...