ISO-45001-CERTIFICATION

ISO45001:2018 چیست؟

ISO 45001: 2018 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - الزامات همراه با راهنمای استفاده

ایزو45001 الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مشخص می کند و راهنمایی هایی برای استفاده از آن ارائه می دهد تا سازمان ها بتوانند با جلوگیری از صدمات ناشی از کار و بیماری ، و همچنین با بهبود پیشگیرانه ، محل کار ایمن و سالم را ارائه دهند.

 ISO 45001: 2018 برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت OH&S برای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات ( OH&S از جمله نقص سیستم ) ، استفاده از فرصت های OH&S و مدیریت OH&S است، قابل اجرا است. عدم تطابق سیستم با فعالیتهای آن.

 ISO 45001: 2018 به یک سازمان کمک می کند تا نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S خود را بدست آورد. مطابق با سیاست OH&S سازمان ، نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S شامل موارد زیر است:

الف) بهبود مستمر عملکرد OH&S

ب) تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات ؛

ج) دستیابی به اهدافOH&S .

 

ایزو45001 مورد استفاده چه شرکتهایی هست؟

ISO 45001: 2018  صرف نظر از اندازه ، نوع و فعالیت های آن برای هر سازمانی قابل اجرا است.این امر با در نظر گرفتن عواملی مانند زمینه ای که سازمان در آن فعالیت می کند و نیازها و انتظارات کارگران و سایر اشخاص ذی نفع تحت کنترل سازمان تحت کنترل سازمان قرار می گیرد

ISO 45001: 2018  معیارهای خاصی برای عملکرد OH&S قید نمی کند و همچنین در مورد طراحی سیستم مدیریت OH&S تجویز نمی شود

ISO 45001: 2018  یک سازمان را از طریق سیستم مدیریت OH&S خود قادر می سازد تا سایر جنبه های بهداشت و ایمنی ، مانند رفاه و رفاه کارگران را ادغام کند

ISO 45001: 2018  به موضوعاتی مانند ایمنی محصول ، خسارت اموال یا تأثیرات زیست محیطی ، فراتر از خطرات برای کارگران و سایر اشخاص ذینفع مرتبط ، نمی پردازد.

 ISO 45001: 2018 را می توان به طور کلی یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی استفاده کرد.با این حال ، ادعای انطباق با این سند قابل قبول نیست مگر اینکه تمام الزامات آن در سیستم مدیریت OH&S یک سازمان گنجانده شده و بدون استثنا برآورده شود.

ISO 45001  برای سازمانهایی که در زمینه بهبود ایمنی کارکنان ، کاهش خطرات محل کار و ایجاد شرایط بهتر و ایمن کار جدی هستند ، وجود دارد.

 

فرم درخواست ایزو

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ، روزانه بیش از 6007 نفر بر اثر حوادث یا بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل است که کمیته ایزو از متخصصان بهداشت و ایمنی شغلی کار خود را برای توسعه استاندارد بین المللی با قابلیت نجات تقریبا سه میلیون نفر در سال آغاز کرد. این رویکرد که مشابه سایر سیستم های مدیریت ISO ساخته شده است ، برای کاربران استانداردهایی مانند  ISO 14001 یا ISO 9001 آشنا است. ISO 45001 بر اساس موفقیت استانداردهای بین المللی قبلی در این زمینه مانند  OHSAS 18001، سازمان بین المللی کار است. دستورالعمل های ILO-OSH ، استانداردهای ملی مختلف و استانداردها و کنوانسیون های بین المللی کار ILO

روزانه هزاران نفر بر اثر حوادث کار یا بیماریهای کشنده مرتبط با فعالیتهای کاری جان خود را از دست می دهند. اینها مرگ هایی هستند که می شد و باید از آنها جلوگیری می شد و باید در آینده نیز رخ دهد. هدف ISO 45001 کمک به سازمانها در انجام این کار است.

چه کارمند باشید، مدیر باشید یا صاحب یک کسب و کار ، یک هدف مشترک دارید - نمی خواهید کسی در کار آسیب ببیند. بهبود بهره وری ناشی از حصول اطمینان از فعالیت افراد در محیط های کاری است که شفافیت و اعتماد را در طول عملیات و زنجیره تأمین آنها ایجاد می کند. علاوه بر این ، شیوه های مسئولانه برای برندها و شهرت اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. ISO 45001 استاندارد جدید ISO برای بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) است. این استاندارد به یکی از مورد انتظارترین استانداردها در جهان تبدیل شده است و قرار است سطح ایمنی محل کار را به شدت افزایش دهد.

 

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.