گواهینامه ISO9001:2015

 

گواهینامه ایزو 9001:2015 منتشر شد. گواهینامه ISO9001:2015 بالاخره درسپتامبر 2015 منتشر شد. ویرایش جدید ایزو9001 درحالی منتشر شدکه اکثر شرکتها ، سازمانها و مجموعه های دارنده گواهینامه ایزو9001:2008 همچنان درپیچ و خمهای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باویرایش2008 مانده اند. چه برسدبه اینکه بخواهند ویرایش استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش 2015 رادر دستور کار خود قراردهند. متن استاندارد ISO9001:2015 طوری تغییر کرده که هرمجموعه متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 9001:2015 راترغیب به پیاده سازی واقعی و نگهداری و بهبود سیستم میدیت کیفیت میکند.

خبر انتشار متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت شاید خیلی سریع درجامعه پخش شد، اما ای کاش بهتر بودکه متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001-2015 ) بطور دقیق و کامل و حداقل توسط افراد صاحب نام دراین حوزه مطالعه وبه سایر دوستان و همکاران و همچنین متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو 9001_2015 اطلاع رسانی میشد. تغییرات استاندارد ISO9001:2015 نسبت به ISO9001:2008 بسیار زیاد و اساسی هست. طوریکه ساختار خیلی ازبندهای استاندارد 9001 کاملا تغییر یافته و بهبود داشته است. خیلی خیلی لازمست تاکلیه فعالان درحوزه مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001:2015 ) بادقت و حساسیت زیادی متن استاندارد ISO 9001:2015 رامطالعه وبه تغییرات درویرایش جدید مسلط شوند.

متاسفانه خیلی ازمراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، مخصوصاً مراکز ثبت و صدور ایزو که تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیستند بدون توجه به الزامات مندرج در متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 وحتی بدون هیچگونه ممیزی واقعی ، گواهینامه ایزو9001:2015 ( مدرک ISO9001:2015 ) راصادر میکنند. درحالیکه اگر مفاد و الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق بااستاندارد ISO9001:2015 طراحی ، پیاده سازی و اجرا گردد بنفع خود سازمان متقاضی گواهی ایزو 9001:2015 میباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص آموزش و نحوه اخذ گواهی نامه ایزو 9001:2015 ( مدرک ISO9001:2015 ) و سایر گواهی نامه های بین المللی ایزو و... بمنظور ارتقاء دانش فنی علاقمندان و فعالان درحوزه سیستمهای مدیریتی ، متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001:2015 ( متن فارسی ISO9001:2015 ) و سایر استانداردهای دیگر رادرلینک زیر قرارداده تامورد مطالعه و استفاده همگان قرارگیرد.

لینک متن فارسی استاندارد ISO9001:2015 و سایر استانداردها

بامادر ارتباط باشید...