گواهینامه آموزشی ایزو ، ISO ، HSE

 

گواهینامه آموزشی ایزو ، ISO ، HSE امروزه مورد تقاضای افراد زیادی شده و بمنظور استفاده درمقاطع مختلف خواهان زیادی دارد. طبق آمار موجود درمرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، کاربران و متقاضیان گواهی آموزشی HSE و ایزو اصطلاحات و عبارات زیررا جهت شرکت دردوره های مختلف hse و ایزو بکارمیبرند.

گواهی نامه آموزشی ایزو (یا گواهی نامه آموزشی ISO )

گواهی نامه آموزشی HSE (یا گواهی نامه آموزشی HSE-MS )

مدرک آموزشی ایزو (یا مدرک آموزشی ISO )

مدرک آموزشی HSE (یا مدرک آموزشی HSE-MS )

شرایط دریافت گواهینامه آموزشی ایزو (یا گواهینامه آموزشی ISO )

شرایط دریافت گواهینامه آموزشی HSE (یا گواهینامه آموزشی HSE-MS )

مراکز آموزشی ایزو (یا مراکز آموزشی ISO )

مراکز آموزشی HSE (یا مراکز آموزشی HSE-MS )

مراکز صادر کننده گواهینامه آموزشی ایزو (یا مراکز صادر کننده گواهینامه آموزشی ISO )

مراکز صادر کننده گواهینامه آموزشی HSE (یا مراکز صادرکننده گواهینامه آموزشی HSE-MS )

آموزشگاه های صادر کننده گواهی نامه آموزشی ایزو (یا آموزشگاه های صادرکننده گواهی نامه آموزشی ISO )

آموزشگاه های صادر کننده گواهی نامه HSE (یا آموزشگاه های صادرکننده گواهی نامه HSE-MS )

دوره های آموزش ایزو (یا دوره های آموزش ISO )

دوره های آموزش HSE (یا دوره های آموزش HSE-MS )

نحوه استعلام گواهینامه آموزشی ایزو (یا نحوه استعلام گواهینامه آموزشی ISO )

نحوه استعلام گواهینامه آموزشی HSE (یا نحوه استعلام گواهینامه آموزشی HSE-MS )

گواهی نامه آموزشی سیستم های مدیریتی ایزو ISO

گواهی نامه آموزشی سیستم مدیریت اچ اس ایی

گواهینامه آموزشی ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و محیط زیست

مدرک آموزشی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و محیط زیست HSE-MS

گواهینامه های آموزشی ایزو ، ISO و HSE باانواع عناوین مطروحه درجامعه دارای یک معنی اماباسطح اعتبار مختلف میباشند. بالاترین سطح اعتباری گواهی نامه آموزشی HSE-MS همان مدرک لیسانس یافوق لیسانس HSE دانشگاهی هست. بعدازمدرک HSE دانشگاه ، سایرمراکز ازجمله مرکزمشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران دوره های کوتاه مدت ایزوISO  و HSE-MS رابرگزارکرده و گواهینامه مربوطه را اعطاء مینمایند. جهت مشاهده انواع دوره آموزشی HSE ویا ایزو ISO میتوانید لینک دوره های مکاتبه ایی راکلیک نمایید.

جهت کسب اطلاع بیشتر درخصوص اخذ گواهینامه آموزشی ایزو ، ISO ، HSE میتوانیدبا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل نموده ومتناسب بانیازهای واقعی خود، راهنماییهای لازم راکسب نمایید.

مرکز سیستم کاران بابرگزاری دوره های آموزشی گوناگون درزمینه HSE و ایزو ، گامهای موثری درراستای اعتلاء و رشد دانش فنی متقاضیان گواهی نامه ایزو ISO ، HSE وسایر گواهی نامه های آموزشی ، برداشته است.

بامادرارتباط باشید...