اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

معتبرترین گواهی نامه بین المللی

معتبرترین گواهی نامه بین المللی
5/5 - (1 امتیاز)

معتبرترین گواهی نامه بین المللی

معتبرترین گواهی نامه بین المللی در کشور باید از نهادهای معتبر دریافت شود باتوجه بدین مسئله درداخل کشور ارگانهای متعددی هستندکه ادعا میکنند گواهینامه معتبر ایزو صادر میکنند نمیشود بدین ادعا بسنده کرد و بااعتماد کامل بدنبال دریافت گواهینامه ازاین ارگانها رفت شرکتهای خواهان استاندارد مورد نظر بایددر این زمینه کمی قوی عمل کنند و مدرک مورد نظر خودرا ازهر ارگانی دریافت نکنندبرای همین دلیل توصیه میشودکه درابتدا بسراغ شرکتهای مشاوره دهنده رفته و مشاورههای لازم رادراین زمینه بدست آورندتا گیر افراد سود جو قرار نگیرند.

کسب آگاهی از شرکتهای مشاوره

معتبرترین گواهی نامه بین المللی و شرکتهای مشاوره دهنده بدلیل اینکه دراین زمینه ازتجربه و اطلاعات بالایی برخوردار میباشند. همه ارگانهای صادر کننده استاندارد معتبر رادر کشور به خوبی با تخصص مربوطه میشناسند و تاحدودی درجریان هستندکه بدان نهاد درچه زمینه ای درکشور فعالیت میکند و ارگانهای متقلب رانیز بخوبی شناسایی کرده اند و بهمین دلیل توصیه میشودکه دراولین قدم بسراغ سازمانهایی بروید تادر زمان و هزینه های خودبه اینصورت صرفه جویی داشته باشید باتوجه بدینکه روز بروز بتعداد افراد متقلب دراین زمینه افزوده میشود بایدبا جستجو کردن بسیاری فیلترها و شاخصها قدم برداشت وبه ادعای هیچ کسی براحتی اعتماد نکرد.

مشاوره رایگان ایزو با سیستم کاران

معتبرترین گواهی نامه بین المللی و شرکتهای مشاوره دهنده دراین زمینه بصورت رایگان به مراجعه کنندگان خودمشاوره میدهند معمولا بهترست گواهینامه مورد نظر خودرا ازنهاد هابا عنوان ab درسطح کشور دریافت کرداین سازمانها درون ایران بتعداد انگشتان دست نیزنمیرسند و یکی ارگانهای معتبر بحساب میاینداین نهاد ازکشورهای خارجی نظیر ایتالیا و المان تغذیه میشوداین مراکز ازنهاد معتبر باعنوان IAF سازمان دهی شده و مدیریت میشوندکه درایران سازمان وجود ندارد.

اما شرکتهای AB هادر ایران چند عدد وجود داردکه از اعتبار جهانی سازمانها برخوردار هستند. درایران تعداد مراکز CB زیاد میباشدکه روز بروزهم تعداداین مراکز افزایش پیدا میکند. و باعث ایجاد برند نیز میگرددکه دراین مورد افرادی نیزبصورت تقلبی بابت خودش گواهینامه جعل و ادعا میکنندکه ازشرکتهای معتبر درجهان هستندکه درکشور فعالیت میکنند همان طورکه گفته شد بهترست شناسایی شرکتهای مورد نظر بسراغ مشاوران رفت و گواهینامه شرکت صادر کننده استاندارد رامورد بررسی قرار دادتا براحتی مورد سواین ارگانها قرار نگرفت.

استعلام گواهینامه ایزو

معتبرترین گواهی نامه بین المللی و دراین زمینه باید از خودسوالاتی رابپرسید. و آن اینکه آیا شرکتی که به ما پیشنهاد شد یک شرکت معتبر بودست؟ آیا این ارگان دارای کد ریجستری میباشد؟ و آیا شرکتها دیگر استاندارد صادر کننده این نهاد را به رسمیت میشناسند یانه؟ آیا شرکتهای بزرگ در داخل کشور مجوز این صادر کننده راقبول دارند و یا نه؟ این مجموعه ازاین سوالاتی میباشدکه ارگانهای متقاضی درون ایران باید از خود بپرسند و جوابهای انها را نیز به روشی پیدا کنند. و اعتماد مورد نظر خودرا بدست آورند. درایران بجهت دریافت مدرک باید از نمایندگیهای مورد نظر سوال کردکه شرکت صادر کننده ازکدام کشور و ارگانی مجوز خودرا دریافت کردست.

استعلام گواهینامه ایزو از سایت IAF

معتبرترین گواهی نامه بین المللی و مرحله بعدی دراین راستا این مورد میباشد که وارد سایت IAF شوید. و نام نهاد مدعی رادر این سایت جست و جو کنید. البته باید دنبال کشور خود بگردیم و کشور خودراکه شرکت درانجا قرار دارد انتخاب کرد. و وارد ان شد بعدباید وارد سایت AB های موجوددر کشور گردید. و بدنبال CB هارفت تاشرکت خودرا درانجا جست و جو کرد. البته دراین حوزه میتوانیداز شرکتهای AB راهنماییهای لازم رانیز کسب کرده و اعتبار نهاد صادر کننده رااعتبار سنجی کنید. البته درسامانه های موجوددر اینترنتی تمامی لیست شرکتهای معتبر نیزبه صورت طبقه بندی شده وجود داردتا متقاضیان درصورت مایل بودن براحتی دنبال نهاد مورد نظرخود بگردند تابا اعتماد کامل هزینههای شرکت صادر کننده راپرداخت کنند اینموارد ازمراحلی میباشدکه بایستی ارگانهای خواهان درهنگام دریافت استاندارد موردتوجه خودقرار دهند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط