گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )  اصل حتماٌ دارای یک تاریخ صدور ویک تاریخ انقضاء میباشد. نظربه وجود سلیقه درمراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو تاریخ انقضاءبه دو صورت یکساله و سه ساله درگواهینامه درج میگردد. چون بین مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) رقابت وجود دارد لذا اکثراٌ تاریخ سه ساله درج مینمایندتا متقاضیان بیشتری بتوانند جذب کنند. درهر حال چنانچه برای شرکتی چه گواهینامه یکساله صادر گرددچه گواهینامه سه ساله صادر گردد بایستی حداقل سالی یکبارپ مورد ممیزی مراقبتی ( بازرسی مراقبتی ) قرار گرفته و گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) شرکت مربوطه تمدید اعتبار سالیانه گردد.
معمولاٌ یکی دوماه قبل ازسررسید تاریخ اعتبار گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )ازسوی مرکز صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) طی نامه کتبی به دارنده گواهینامه ایزو مکاتبه شده و اعلام تاریخ ممیزی مراقبتی می گردد. ( این اطلاع رسانی درمورد مجموعه هاییکه توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران گواهینامه خودرا گرفته اندبطورکامل توسط مرکز اجرا و مدیریت میگردد.) چنانچه مجموعه دارنده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )به ممیزی مراقبتی خود توجهی نکنددرنهایت منجربه ابطال گواهینامه میگردد. ابطال ازطریق خروج نام شرکت دارنده گواهینامه ایزو ازلیست مندرج درسایت صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )شده و چنانچه گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) صادره سه ساله باشدمرجع صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) در مورد عودت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) هم حتی توجهی نمیکنند.
اگرگواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) صادره اصل باشدو قرار باشددر زمان تمدید اعتبار سالیانه مجموعه دارنده گواهینامه مورد ممیزی قرار گیرد بایستی نکات زیر توجه شود:
همواره درحفظ نگهداری و بهبود سیستم مدیریتی پیاده شده کوشا باشید.
 تمامی اسناد و داده های الزام شده درسیستم مدیریتی پیاده سازی رادر طول زمان بین دو ممیزی بطورکامل و بدون نقص اجرانمایید.
 ازمشاوران مجرب درخصوص نگهداری و بهبود سیستم مدیریتی کمک بگیرید ممیزیهای داخلی تعریف شده درسیستم مدیریتی خودرا بدقت اجرا نموده تااز عدم انطباقهای احتمالی خود مطلع شوید.
مکاتبات انجام شده درخصوص زمان بندی ممیزیهای مراقبتی ازسوی مشاور ویااز سوی مرکز صادر کننده گواهی نامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) مهم هستند وبه آنهاتوجه نمایید.
وجود سیستم مدیریتی پیاده سازی شده رادر بطن سازمان و مجموعه خود مقایسه کنید.
تمامی موارد گفته شده مختص دارندگان گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) و اصل میباشد لذا طبق موارد مطروحه درمطالب قبلی چنانچه گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) صادره تقلبی باشد شاید اصلاً نیازی به طی مراحل فوق نبود. وتنهابا پرداخت پول اصطلاحاً گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) مورد تمدید اعتبار گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید ازتجارب و اطلاعات کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بطور کاملاً رایگان استفاده نمایید.
بامادرارتباط باشید...