اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمایندگی ایزو

لیست مراجع تمدید اعتبار گواهینامه
4.6/5 - (100 امتیاز)

نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو ISO همان مرجع و یامرکز مشاور آیزو میباشد که قصد اخذ استاندارد ایزو از انجا را دارید، نمایندگی IZO وقتی مشنوید قطعا نمایندگی رسمی سازمان اصلی استاندارد جهانی یاهمان سازمان ایزو درذهنتان میاید، اگرقصد دریافت گواهینامه ایزو رادارید واگرکه باجستجوی عبارت نمایندگی ایزو درگوگل قصد اخذ استاندارد ایزو ازخود سازمان ایزو رادارید کاملا اشتباه میکنیدزیرا سازمان ایزو نمایندگی رسمی ندارد و بطور کلی پروسه مراجع زیربط ایزو بانمایندگی متفاوت میباشد وما درادامه بطور کامل موضوع مراجع معتبر صدور آیزو رابررسی میکنیم.

مراجع ایزو رادرصورتی که بخواهید درگوگل جستجو کنید قطعا باتعداد بسیار زیادی موسسه و مراکز مشاور استاندارد ایزو مواجه میشوید و این بدین معناست منظوراز نمایندگی ISO چیزی میباشد، زیرا درهرصورت شما منباب دریافت گواهینامه آیزو بایدازطریق موسسات مشاوره ایزو اقدام کنید و دراین بین بحث اعتبار موسسه مشاور ایزو مطرح میشود.

اعتبار نمایندگی ایزو

نمایندگی ISO بایدمعتبرباشد و همیشه قبل ازپرداخت هزینه بایداز معتبر بودن مرجع صدور ایزو و گواهینامه IZO صادرشده اطمینان حاصل کنیم، ازاینرو حتما بخشی رامنباب توضیح انواع استاندارد ایزو هادراختیار متقاضی قرار دهیم، جالبست بدانید بیش ازهزاران استاندارد ایزو توسط کارشناسان سازمان ایزو تابه امروز ارائه شده هست، البته تعداد بسیار زیادی ازتمامی استاندارد ایزو هاتعیین شده تخصصیست و منباب زمینه فعالیتهای خاص و مخصوص بخود تدوین شده،اما تعدادی استاندارد ایزو ارائه شده توسط کارشناسان سازمان ایزو عمومی و بسیار مهمست ودرادامه انرا بازگو میکنیم ابتدا بحث مرجع صدور گواهی ایزو ، توسط چه مرجع زیربط ایزو انجام میشود، سازمان استاندارد بین الملل بهیچ عنوان بطور مستقیم اقدام نمیکندبه صدور استاندارد ایزو و صدور استاندارد ایزو رابه مراجعی بنام AB محول کرد.

البته خود سازمان ایزو توسط انجمنی بانام IAF برروند کاری و اعتبار تمامی AB هانظارت کامل دارد و نکته بعدی اینستکه سازمان ایزو و انجمن اعتبار دهندگان بین الملل منباب هرکشور تنهایک AB درنظرگرفتند البته بجز کشور امریکا با5 عدد AB ازبقیه مستثناست و همین امر باعث شد تمامی AB هااقدام کنندبه اخذ مراکز و مراجع زیربط و البته تحت نظر خودمنباب صدور استاندارد ایزو و اسانتر کردن فرایند و روند اخذ استاندارد ایزو وبدین صورت مراکز CB پدید امدندکه اعتبار خودرااز AB هادریافت میکنند، پس همانطورکه دیدید مرجع ایزو و اخذ ایزو پروسه متفاوتی ازانچه درذهنتان بود و تصور میکردید دارد.

مراکز مشاور ایزو

نمایندگی ISO همانطورکه گفته شد بیشتر موسسات مشاور ایزو راخطاب میکنند. اما هنگامی که بخواهیم بایک نمایندگی ایزو تماس بگیریم. باید جهت اینکه دردام موسسات تقلبی قرار نگیریم باید اطلاعات خودرا درزمینه ایزو و انواع ایزو و غیره تاحدود زیادی بالا ببریم. درکنار بحث اعتبار سنجی گواهینامه دریافتی بحث ایزو پیشنهادی کارشناس موسسه نیز مهم میباشد. زیرا دربعضی ازموارد می بینیم مشاوره موسسه گواهینامه ایزو رابه یک شرکت پیشنهاد میکند. که درکنار نامعتبریش هیچگونه توجیهی نمیتوان جهت دریافت گواهی مورد نظر و زمینه فعالیت شرکت یافت. و از این رو باتوجه باینکه چندین هزار استاندارد ایزو مختلف داریم. ما دراین مقاله نمیتوانیم بیش ازهزاران استاندارد ایزو رابررسی کنیم . و ازطرفی بیشتراین استاندارد ایزو هاهمانطورکه گفتیم تخصصی میباشد. همچنین اطلاعاتش شاید مورد توجه هرسازمان و یا مجموعه قرار نگیرد. ازاینرو مهمترین استاندارد ایزو اعلامی سازمان ایزو رابرایتان بازگو میکنیم.

پرکاربردترین استانداردهای ایزو

پرکاربردترین استاندارد ایزو درجهان تمام مشاغل و سازمانها نیزدرمورد دریافتش و زمینه فعالیتهای مختلف مشترک بوده وقابل دریافتست، ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد.

ایزو پرکاربرد بعدی و مهم که درمشاغل زیادی نیزمشترک بوده ایزو45001 است. ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای،درمحل کارمیباشد وبیشتر برایمنی وبهداشت محیط کارتاکید دارد ایزو 45001 نیزاز استاندارد ایزو مهم جهت کارخانه هاوشرکتها محسوب میشود.

استاندارد بعد ایزو 14001 است، ISO14001 نیزمانند موارد قبلی استاندارد ایزو پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هامیباشد، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگیکه الودگی زیست محیطی ایجاد میکنندباید دریافت شوداین استاندارد ها مهمترین استاندارد ایزو هادریافتی راشامل میشوند و تقریبا مهم و عمومی منباب زمینه فعالیتهای ممختلف میباشد و شما میتوانید بامطاله مطالب بالا و شناختن ایزو هامهم و پرکاربرد استاندارد ایزو موردنیاز خودرا شناسایی کرده و ازدریافت استاندارد ایزو هانامربوط جهت تحمیل هزینه بمجموعه خودخودداری کنید.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران همواره درزمینه صدور استاندارد ایزو و بسیاری ازفعالیتهای بین المللی پیشتاز بوده و معتبرترین گواهینامه های ایزو ISO , HSE-MS , IMS , CE و انواع مجوزهای مرتبط و انواع گواهینامه های اموزشی معتبر میباشد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. ما از شما گواهینامونو گرفتیم و خیلی راضی بودیم و واقعا زحمت کشیدید. ممنونم واقعا توصیه میکنم شرکتها بیان از شما گواهینامه ایزو بگیرن. به خیلی از شرکتها شما رو معرفی کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط