نمونه آیین نامه پرسنلی

5/5 - (100 امتیاز)

نمونه آیین نامه پرسنلی

مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان محقق نخواهد شد مگربا الزام کردن مجموعه ای ازقوانین و مقررات و الزامات سازمانی برای کارکنان .درآیین نامه پرسنلی سعی میشود کلیه امور مربوط پرسنل روشن شود.

آیین نامه پرسنلی نحوه صحیح بکارگیری پرسنل ، روش استخدام و کارگزینی رابا براساس نیاز واحدها بیان میکند.

آیین نامه پرسنلی علاوه برمطرح کردن روش کارگزینی و استخدام بایدبه موارد اولیه حقوق و مزایا و فوق العاده ها ، شرایط ارتقا ، تعطبلات و مرخصیها نیز بپردازد.

درآیین نامه پرسنلی شرایط رفاهی کارکنان ، آیین نامه انضباطی و شرایط پایان خدمت نیز ذکر میگردد.

علاوه برقوانین وزارت کار بابت حداقلهای حقوق و دستمزد و مزایا و مرخصیها ، سازمانها نیز قوانین و الزاماتی رادرخصوص ساعات کاری ، فوق العاده ها ، آیین نامه های انضباطی و شرایط رفاهی برای کارکنان خود وضع میکنند. عموما مجموعه این قوانین و مقررات شامل قوانین بیمه و وزارت کار و الزامات سازمانی تحت عنوان آیین نامه پرسنلی درسازمان تدوین و منتشر میشود. آیین نامه پرسنلی یکی ازاسنادی میباشدکه جهت اطلاع و آگاهی تحویل کارکنان جدید الاستخدام میشود تا قرائت و تایید شود.
درسازمانها و شرکتهای بزرگ هریک ازقوانین ومقررات میتواند درقالب دستورالعملی جداگانه تدوین شود. مانند دستورالعمل ذخیره مرخصی کارکنان ، دستورالعمل استخدام ، دستورالعمل تعیین کارمندان نمونه.

نمونه ای ازآیین نامه پرسنلی درلینک زیرقرارداده شده است.

دانلود رایگان فایل آیین نامه پرسنلی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

بامادرارتباط باشید …

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.