نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS

اهداف IMS سیستم مدیریت یکپارچه یکی ازابزارهای پایش و تعیین اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه است. باپیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS برای هرفرایندیک یاچند هدف تعیین میشود. بدین ترتیب اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS ابزاری جهت پایش فرایند خواهندشد. زیرااهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS بطور ذاتی و ماهیتاباید معیارهایی جهت تعیین اثربخشی واینکه آیادرمدت زمان تعیین شده هدف تعریف شده محقق شده است یاخیر داشته باشند. این موضوع یعنی تعیین معیاربرای اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS منجربه دریافت اثربخشی هرفرایند ودرکل اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS میگردد.

جاییکه نتایج پایش و اندازه گیری فرایندها حکایت ازمحقق نشدن طرح ریزیها داشته باشد بایست اهداف IMS باردگر بازنگری گردند. ازآنجاکه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS بایدبراساس اصل SMART تهیه و تدوین شود، شاید یکی ازدلایل محقق نشدن هدف طرح ریزی شده موردتوجه قرارندادن achievable بودن اهداف ازاصل SMART است. اصل achievable بیان میکندکه اهداف بایدقابل دستیابی باشند یعنی اهداف IMS بایدطوری تنظیم شوندکه باامکانات و توانمندیهای سازمان و کارکنان تطابق داشته باشند.

محقق شدن اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیازبه صرف منابع مالی ، زمانی و اختصاص نیروی انسانی توانمند وباصلاحیت دارد. ازآنجاکه مدیریت ارشد باتدوین خط مشی و چشم انداز و استراتژی سیستم مدیریت یکپارچه IMS خودرا متعهدبه تامین منابع مالی و انسانی مینماید بایست برای تامین منابع اقدامات لازم راانجام دهد.

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS زیرآورده شده است.

دانلود رایگان نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچهIMS

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کادری متخصص آماده خدمت رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه های ایزو و   IMS و نحوه مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS میباشد.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.