اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS

4.5/5 - (642 امتیاز)

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS یکی ازابزارهای پایش و تعیین اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه است. باپیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS برای هرفرایندیک یاچند هدف تعیین میشود. بدین ترتیب اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS ابزاری جهت پایش فرایند خواهندشد. زیرااهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS بطور ذاتی و ماهیتاباید معیارهایی جهت تعیین اثربخشی واینکه آیادرمدت زمان تعیین شده هدف تعریف شده محقق شده است یاخیر داشته باشند. این موضوع یعنی تعیین معیاربرای اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS منجربه دریافت اثربخشی هرفرایند ودرکل اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS میگردد.

جاییکه نتایج پایش و اندازه گیری فرایندها حکایت ازمحقق نشدن طرح ریزیها داشته باشد بایست اهداف IMS باردگر بازنگری گردند. ازآنجاکه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS بایدبراساس اصل SMART تهیه و تدوین شود، شاید یکی ازدلایل محقق نشدن هدف طرح ریزی شده موردتوجه قرارندادن achievable بودن اهداف ازاصل SMART است. اصل achievable بیان میکندکه اهداف بایدقابل دستیابی باشند یعنی اهداف IMS بایدطوری تنظیم شوندکه باامکانات و توانمندیهای سازمان و کارکنان تطابق داشته باشند.

محقق شدن اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیازبه صرف منابع مالی ، زمانی و اختصاص نیروی انسانی توانمند وباصلاحیت دارد. ازآنجاکه مدیریت ارشد باتدوین خط مشی و چشم انداز و استراتژی سیستم مدیریت یکپارچه IMS خودرا متعهدبه تامین منابع مالی و انسانی مینماید بایست برای تامین منابع اقدامات لازم راانجام دهد.

اهمیت سیستم مدیریت یکپارچه IMS برای سازمانها

در قرن جديد با سه ويژگي “انقلاب ارتباطات” و “انفجار اطلاعات” و ” تغییرات مداوم” تنها سازمان هايي باقي مي‌مانند كه بتوانند با نتايج ناگزير اين سه ويژگي خود را تطبيق دهند. تغييرات پي در پي و برق‌آساي تكنولوژي ايجاب مي‌كند كه كشورهاي درحال توسعه بودجه لازم را در برنامه هاي كوتاه مدت ودراز مدت توسعه اقتصادي- اجتماعي خود اختصاص دهند.

واحدهاي صنعتي ، بازرگانی و خدماتي در ميدان رقابت جديد و جدي قرار گرفته اند. از يك طرف با توجه به محدوديت هاي موجود، بايد خدمات خود را با كيفيت بالا عرضه نموده و از طرف ديگر با حضور جدي رقبا ناچار به كاهش قيمت هاي تمام شده خدمات خود مي باشند. اين دو عامل در ابتدا موجب تغيير در نگرش و بينش مديران اين واحدها شده است به گونه اي كه كيفيت ، مشتري ، اهمیت به محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان را در رأس همه فعاليت هاي خود قرار داده اند و خواستار ارتقاي سطح كيفيت خدمات خود ، رعایت نکات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی تا حد استانداردهاي بين المللي مي باشند .

مديريت شرکتها با توجه به ديدگاه هاي اصولي فوق ، فرایندها و فعاليت هاي خود را منطبق با الزامات استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ISO9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با ISO45001 مینمایند. و جهت پويايي اين سيستم ها سه اصل زير را پيوسته مد نظر قرار مي دهد:

 

١) بهبود مستمر

دستيابي به بهبود همواره يك هدف اصلي تلقي گرديده و به عنوان خط مشي دراز مدت شركت مورد توجه مي‌باشد. نکته مهم در مستمر بودن این بهبود می باشد که همواره جزء اهمیات مجموعه بوده و هست. بدیهیست یک مجموعه بدون ساختار بهبود نا پذیر محکوم به شکست خواهد بود.

 

٢) كيفيت، ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست مسئوليت همگان

براي هريك از پرسنل شركت ، در هر شغل و در هر سطح ، افزایش كيفيت كار و نتيجه مطلوب فعاليت ها ، رعایت موارد ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست از اهميت خاصي برخوردار بوده و ارتقاء به سوی تعالی در هر یک از موارد مذکور از طریق خدمات “يكايك” كاركنان حاصل می گردد.

٣) تكنولوژي، توسعه و نيروي انساني

با استفاده از تكنولوژي و تجهيزات مناسب و نيروهاي كارآمد و با انگيزه مي توان زمينه اطمينان از تعالی در کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را ايجاد نمود.

 

كليات نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

1) هدف

تشريح الزامـات سيستم مديريت يكپارچه شركت بر اساس استانداردهاي ISO9001 ; ISO45001 ; ISO14001  براي كليه فعاليتهاي مرتبط در سطوح مختلف، بمنظور:

الف) ارائه یکنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی را برآورده می سازد.

ب) جلب رضایت مشتری ازطریق به کارگیری اثربخش سیستم ، شامل فرآیندهایی جهت بهبود مستمر سیستم و انطباق سازی با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد.

ج) رعایت اصول و موارد محیط زیست

د) رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل

سيستم مديريت يكپارچه شرکت ، براساس الزامات استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ISO9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با ISO45001 تعیین شدند.

 

4) محیط زیست

شرکت کلیه مسائل خارجی و داخلی که مرتبط با اهداف شرکت و جهت گیری استراتژیک آن هستند و توانایی شرکت را برای دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت یکپارچه را تحت تاثیرقرار می دهند، تعیین نموده است. کلیه این مسائل به صورت دوره ایی مورد پایش و بازبینی قرار میگیرد.  این اطلاعات در فرم شناسایی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی یا کد F-248 پیوست شده است

 

دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه

دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه شامل کلیه فرایندهای مرتبط با مسائل خارجی و داخلی ، الزامات طرفهای ذی نفع و محصولات و خدمات شرکتها می باشد.

 

تمرکز بر مشتری

مشتري مداري يا تمرکز بر مشتري بعنوان يکي از اهداف مهم سیستم مدیریت یکپارچه محسوب میگردد. لذا مدیریت ارشد یک سازمان با توجه به تمرکز سیستم مدیریت یکپارچه بر روی مشتری داری بایستی سازمان خود را به يک سازمان مشتري محور تبدیل کند. جهت این امر بایستی:

الف : الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد و با الزامات تعیین شده انطباق دارند.

ب : ریسک ها و فرصت هایی که می توانند بر انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتری موثر باشند تعیین شده و مورد توجه قرار می گیرند.

ج :  تمرکز بر ارائه یکنواخت محصولات و خدمات که با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا انطباق دارند.

د:  تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ شود.

لازم به ذکر است به جهت اهمیت موضوع تمرکز بر مشتری در شرکت، برای فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان (یا کارفرمایان) روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان با کد P-13 (یا کارفرمایان) و برای فرایند سنجش رضایت مشتریان (یا کارفرمایان) روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان با کدP-14 (یا کارفرمایان) تهیه و تدوین شده و اجرا می گردد.

 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

مديريت عالي شرکتها بعنوان يکي از شواهد موجود در جهت تعهد خود نسبت به سيستم مديريت يكپارچه ، اقدام به تدوين و ابلاغ خط مشي سيستم مديريت يكپارچه نماید. در تدوين اين خط مشي، موارد زير باید لحاظ گردد:

الف) خط مشی یک شرکت با توجه به سیستم مدیریت یکپارچه باید به گونه اي تدوين گردد که با اهداف سازمان متناسب باشد.

ب) خط مشی یک شرکت با توجه به سیستم مدیریت یکپارچه باید شامل تعهدي مبني بر برآوردن الزامات و بهبود مستمر اثر بخشي سيستم مديريت یکپارچه باشد.

ج) خط مشی یک شرکت با توجه به سیستم مدیریت یکپارچه باید به گونه اي تدوين گردد که اهداف مذکور در آن، چارچوبي براي تعيين و بازنگري اهداف کيفيتي ، اهداف کلان وخرد زیست محیطی و ایمنی وبهداشت شغلی محسوب گردد .

د) خط مشی یک شرکت با توجه به سیستم مدیریت یکپارچه باید در برگیرنده تعهد سازمان به الزامات سیستم مدیریت یکپارچه باشد .

ه) خط مشی یک شرکت با توجه به سیستم مدیریت یکپارچه باید به دنبال افزایش اثر بخشی و بهبود مداوم باشد .

و) خط مشی یک شرکت با توجه به سیستم مدیریت یکپارچه باید در جهت پیشگیری ازآلودگی و بهبود ايمني وبهداشت شغلی متناسب با اهمیت و ابعاد ریسک های ایمنی وبهداشت شغلی و پیامدها ی زیست محیطی فعالیت ها و خدمات آن باشد.

خط مشي تعيين شده بصورت مناسب و از طريق نصب در اماکن عمومي، به پرسنل ابلاغ گرديده است. همچنين مديريت سعي مي نمايد از طريق ملاقات پرسنل و نيز برگزاري جلسات توجيهي براي آنان، اطمينان حاصل نمايد که خط مشي توسط پرسنل درک شده است. همچنین در صورت لزوم به طرف های ذی نفع اطلاع رسانی می گردد.

خط مشي تدوين شده براي تداوم تناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد. اين بازنگري معمولا در قالب جلسات بازنگري مديريت اتفاق مي افتد.

 

اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آنها

جهت شفاف سازی و دستیابی واقعی به انطباق عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه با خط مشی شرکت، اهداف خرد وکلان کیفیتی، زیست محیطی و ایمنی وبهداشت شغلی در وظایف ، سطوح و فرایند های مرتبط بر اساس اهداف سیستم مدیریت یکپارچه اینگونه تعیین شدند. در تعریف این اهداف به موارد زیر توجه گردد:

الف: با خط مشی کیفیت سازگار می باشد.

ب: قابل اندازه گیری می باشد.

ج: الزامات قابل کاربرد را در نظر می گیرد.

د: مرتبط با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری می باشد.

ه: مورد پایش قرار می گیرد.

و: اطلاع رسانی می شود.

ز:  در صورت نیاز به روز آوری می شود.

همچنین در زمان طرح ریزی ، چگونگی دستیابی به اهداف یکپارچه را مطابق بندهای زیر تعیین شده است.

الف: چه کارهایی انجام خواهد شد.

ب: چه منابعی موردنیاز خواهد شد.

ج: چه کسی مسئول خواهد بود.

د: چه زمانی تکمیل خواهد شد.

ه: نتایج آن چگونه ارزیابی خواهد شد.

لازم به ذکر است که اهداف تعریف شده بایستی به صورت دوره ایی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و در طول مدت زمان تعریف شده برای هر هدف میزان تحقق و دستیابی به سطوح تعریف شده را بررسی کرد.

منابع مورد نیاز جهت وصول به اهداف سیستم مدیریت یکپارچه

در جهت وصول به اهداف سیستم مدیریت یکپارچه شرکت باید همواره منابع لازم را جهت استقرار ، اجرا ، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه تعیین و تأمین نماید.

در راستای تامین منابع به موارد زیر توجه کند:

الف: قابلیت ها و محدودیت های منابع داخلی موجود.

ب: چه نیازهایی باید از تامین کنندگان خارجی تامین شود.

به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن مستمر الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد ، کارکنان لازم برای اجرای موثر سیستم مدیریت یکپارچه به همراه فرایند های مورد نیاز فراهم شده است.در این خصوص با توجه به چارت سازمانی و فرایندهای موجود و نیاز به پرسنل با تخصص و تجربه کافی مطابق با آیین نامه پرسنلی اقدام می گردد.

 

اهداف و برنامه هاي ايمني و بهداشت شغلي

براي رسيدن به اهداف خرد و كلان ايمني و بهداشت شغلي، شركت بایستی برنامه هاي مدوني را ايجاد و برقرار کند. در اين برنامه ها، مسئوليت ها و اختيارات مطرح شرکت مربوطه و نيز برنامه زمانبندي به همراه امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت اهداف معین، لحاظ گردد. همچنین برنامه هاي فوق،  متناسب با تغييرات فعاليت های اجرایی در فواصل برنامه ريزي مورد بازنگري قرار گيرند.

 

 

 

IMS چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه IMS در حقیقت متشکل از سه سیستم مدیریتی مهم هست. هر گاه سازمانی ، سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 را درون سازمان خود طراحی و پیاده سازی کند. میگویند سیستم مدیریت یکپارچه را در سازمانش طراحی و پیاده سازی کرده است. که این اصطلاح IMS مخفف Integrated management system به معنای سیستم مدیریت یکپارچه هست. اهداف تعریف شده ims در واقعیت امر بررسی اهداف سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی هست. در ادامه در خصوص هر کدام از این سیستمهای مدیریتی به یک تعریف کلی میپردازیم.

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت یکی از مهمترین و عمومی ترین انواع گواهی ایزو محسوب میگردد. ایزو 9001 بعنوان مادر تمامی استانداردها محسوب میگردد. الزامات تعریفی تمامی استانداردها ، درون استاندارد ایزو 9001 تعریف گردیده است. گواهی ایزو 9001 برای تمامی شرکتها میتوان گفت حتی یک الزام عمومی هست. ایزو 9001 تمامی الزامات کیفی سازمانها را بیان میکند که باعث یک انسجام و نظم قوی میشود.

 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه در راستای اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS اینگونه بیان میکند.

شرکت ——— ، به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه ————– ، با ایجاد تفکر فرآیندگرا و مبتنی بر ریسک، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، بهبود عملكرد زیست محیطی، ايمني و بهداشت حرفه ای برمیدارد. همچنین با سرلوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها، رضایت و الزامات مشتریان، خود را متعهد به اصول زیر می داند:

 • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی.
 • حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان.
 • بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار و محصولات جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر.
 • فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکتهای صاحب نام در منطقه و جهان.
 • توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزش های سازمانی.
 • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرآیندها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار گروهی و هم چنین دانش سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش.
 • ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و در نتیجه بهبود کیفیت کارکرد آنان.
 • پیشگیری از حوادث، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان.
 • اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت.
 • سعی در حذف و یا کاهش اثرات مخرب سازمان بر روی محیط زیست.

 

به منظور دستیابی به اصول بالا، شرکتها بایستی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018 در کلیه سطوح به اجرا در آورند. و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد بدانند. همچنین شرکتها در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای در راستای خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه اقدام نمایند. و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای تعریفی را بررسی کنند.

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

در نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه در خصوص اهداف IMS چنین بیان میکند. در قرن جديد با سه ويژگي “انقلاب ارتباطات” و “انفجار اطلاعات” و ” تغییرات مداوم” تنها سازمان هايي باقي مي‌مانند كه بتوانند با نتايج ناگزير اين سه ويژگي خود را تطبيق دهند. تغييرات پي در پي و برق‌آساي تكنولوژي ايجاب مي‌كند كه كشورهاي درحال توسعه بودجه لازم را در برنامه هاي كوتاه مدت ودراز مدت توسعه اقتصادي- اجتماعي خود اختصاص دهند.

واحدهاي صنعتي ، بازرگانی و خدماتي در ميدان رقابت جديد و جدي قرار گرفته اند. از يك طرف با توجه به محدوديت هاي موجود، بايد خدمات خود را با كيفيت بالا عرضه کنند. از طرف ديگر با حضور جدي رقبا ناچار به كاهش قيمت هاي تمام شده خدمات خود مي باشند. اين دو عامل در ابتدا موجب تغيير در نگرش و بينش مديران اين واحدها شدند. به گونه اي كه كيفيت ، مشتري ، اهمیت به محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان را در رأس همه فعاليت هاي خود قرار داده اند و خواستار ارتقاي سطح كيفيت خدمات خود ، رعایت نکات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی تا حد استانداردهاي بين المللي مي باشند .

مديريت شرکت با توجه به ديدگاه هاي اصولي فوق ، فرایندها و فعاليت هاي خود را منطبق با الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ISO9001:2015 نموده و جهت پويايي اين سيستم سه اصل زير را پيوسته مد نظر قرار مي دهد:

 

١) بهبود مستمر

دستيابي به بهبود همواره يك هدف اصلي تلقي گرديده و به عنوان خط مشي دراز مدت شركت مورد توجه مي‌باشد. نکته مهم در مستمر بودن این بهبود می باشد که همواره جزء اهمیات مجموعه بوده و هست. بدیهیست یک مجموعه بدون ساختار بهبود نا پذیر محکوم به شکست خواهد بود.

 

٢) كيفيت، ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست مسئوليت همگان

براي هريك از پرسنل شركت ، در هر شغل و در هر سطح ، افزایش كيفيت كار و نتيجه مطلوب فعاليت ها ، رعایت موارد ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست از اهميت خاصي برخوردار بوده و ارتقاء به سوی تعالی در هر یک از موارد مذکور از طریق خدمات “يكايك” كاركنان حاصل می گردد.

 

٣) تكنولوژي، توسعه و نيروي انساني

با استفاده از تكنولوژي و تجهيزات مناسب و نيروهاي كارآمد و با انگيزه مي توان زمينه اطمينان از تعالی در کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را ايجاد نمود.

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS زیرآورده شده است.

دانلود رایگان نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچهIMS

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کادری متخصص آماده خدمت رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه های ایزو و   IMS و نحوه مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS میباشد.

بامادرارتباط باشید…

مطالب مهم مرتبط دیگر که متقاضیان به دنبال آن هستند.

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

 

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

 1. گواهینامه ims میخوام از مرجع naci آیا مستندات هم به همراه صدور گواهینامه برام صادر میکنید؟ برای تولید وسایل آتش نشانی مانند کپسول آتش نشانی چه گواهینامه ایی صادر میشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط