نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس استاندارد ایزو 10002 ویرایش جدید ( استاندارد ISO10002:2014 )

5/5 - (1 امتیاز)

نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس استاندارد ایزو 10002 ویرایش جدید   ( استاندارد ISO10002:2014 )

نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان / کارفرمایان ، مندرج درذیل براساس متن استاندارد ISO10002:2014 یعنی ویرایش جدید استاندارد ایزو 10002 تنظیم شده است. درمتن استاندارد ایزو 10002 ویرایش 2014 آمده است ، تمامی شکایات بایدازلحظه دریافت شکایت تااطمینان ازرفع علت شکایت پیگیری شوند. استاندارد ISO 10002:2014 و روش اجرایی رسیدگی به شکایات تنظیم شده براساس متن استاندارد ISO10002:2014 برروی ارزیابی شکایت یعنی تعیین شدت تاثیر موضوع شکایت برمشتری / کارفرما و احتمال وقوع شکایات تاکید دارد. براساس روش اجرایی رسیدگی به شکایات بایدبر اساس ماهیت هرسازمان ،موضوعات بالقوه شکایت ازدیدگاه مشتری تعیین و دسته بندی شوند سپس مفهوم شدت برای هردسته تعیین شود.

بایددقت داشت ،درتعیین مفهوم شدت و احتمال وقوع ، نظر مشتری بایدمورد توجه قرار گیرد. چون ممکن است یک موضوع شکایت ازدیدگاه مشتری ازنظر شدت تاثیر ، ماهیت شدید داشته باشد اماازنظر سازمان ماهیت متوسط داشته باشد وچون روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان براساس متن استاندارد ISO10002:2014 تدوین شده و تاکید استاندارد ایزو 10002 درتمامی ویرایشها اعم از 2004 و 2014 برمشتری است لذا بایدمفاهیم شدت و احتمال وقوع برای هردسته موضوعی شکایت بانظرسنجی ازمشتریان وبادر نظرگرفتن یک جامعه نمونه تعیین شود.

یک نمونه نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس استاندارد ایزو 10002 ویرایش جدید ( استاندارد ISO10002:2014 ) درزیر آورده شده است.

نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندارد ایزو 10002 ویرایش جدید ( استاندارد ISO10002:2014 )

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و راهنمایی درخصوص استانداردهای سری 10000 ازقبیل ایزو 10001، ایزو 10002 ، ایزو 10003 و ایزو 10004 و روشهای اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان است.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.