نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

5/5 - (30 امتیاز)

نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی ممیزی داخلی یکی ازروشهای الزام شده استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و اوهسس 18001 میباشد. روش اجرایی ممیزی داخلی سازوکاری جهت ممیزی و ارزیابی فرایندهای سازمان جهت حصول اطمینان ازانطباق سیستم مدیریت پیاده سازی شده با استانداردهای ایزو ارائه میدهد. فرایند ممیزی داخلی جز لاینفک و جدانشدنی استانداردهای ایزو ISO میباشد. فرایند ممیزی داخلی بخصوص دراستانداردهای مدیریتی مانند ISO9001 ، ISO14001 و OHSAS18001 نقش پررنگ و شفافی دارد ویکی ازبندهای استانداردهای فوق الذکر شاخصا به فرایند ممیزی داخلی پرداخته است. به همین سبب ازاقدامات مهم سازمان درراستای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت اوهسس 18001 تدوین و اجرای روش اجرایی ممیزی داخلی است. ممیزی سازمان به دو شکل صورت میگیرد. ممیزی اول شخص یاهمان ممیزی داخلی باممیزیانی ازاعضای سازمان بطوریکه واحدهای سازمان فرایندهای یکدیگررا ممیزی مینمایند. روش اجرایی ممیزی داخلی تشریح همین ممیزی اول شخص یاممیزی داخلی سازمان است. فرایند ممیزی داخلی حداقل دو بار درسال درفواصل شش ماهه صورت میپذیرد. ممیزی نوع دوم ممیزی شخص ثالث یاممیزی خارجی است. ممیزی شخص ثالث توسط شرکتهای گواهی دهنده ایزو یاهمان CBها یا Certify Bodyها صورت میپذیرد. گواهینامه ایزو بعداز ممیزی و بررسی تمامی فرایندهای سازمان ، سوابق و مستندات سازمان ودرصورت عدم وجود عدم انطباق ماژور یاعمده و رفع عدم انطباق مینور یاجزیی به سازمان اعطا میشود. نمونه ای از روش اجرایی ممیزی داخلی درزیر آورده شده است.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی بادارا بودن سابقه طولانی درزمینه اخذ گواهینامه های ایزو از CBهای تحت اعتبار سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI و CBهای معتبر جهان ، درخدمت رسانی به شما عزیزان آماده میباشد.

باما در ارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.