اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه روش اجرایی کنترل عملیات

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

نمونه روش اجرایی کنترل عملیات

روش اجرایی کنترل عملیات تشریح کننده ی کنترلهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی برروی فعالیتهای خطرزای شناسایی شده است. مطابق استاندارد OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 سازمان میبایست یک روش اجرایی کنترل عملیات تدوین کندکه تمامی دستورالعملهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مرتبط بافرایندهای خطرسازرا درزیر مجموعه روش اجرایی کنترل عملیات دیده شده باشد.

دراستاندارد OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 دربند 4-4-6 درمورد کنترل عملیات بحث شده است امادرمدل HSE ارائه شده توسط OGP صراحتا بندی بااین عنوان وجود ندارد امادر بند 5 یعنی ” طرح ریزی ” و درزیر بند آن 5-3 ” روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری ” به موضوع کنترل عملیات پرداخته شده است. زیربند “روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری ” درمدل HSE ازنظر محتوایی کاملا شبیه همان بند کنترل عملیات استانداردهای OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 است.

درزیربند ” روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری ” مدل HSE و همچنین بند ” کنترل عملیات ” استانداردهای OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 بیان شده فعالیتهایی که نبود روشهای اجرایی و دستورالعملهای مدون میتواند منجربه تخطی ازخط مشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست یاالزامات قانونی شود بایدشناسایی و برای آنها دستورالعمل یاروش اجرایی تدوین شود و باتعریف معیارهای عملکرد پایش گردند.

دراستاندارد ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007 ازتدوین روش صحیح اجرای کار و دیدن موضوعات HSE درآن بعنوان ابزاری برای کنترل استفاده میشد.تدوین دستورالعملهایی مثل ایمنی کارهای تعمیراتی ، ایمنی در بتن ریزی ، ایمنی در جوشکاری و برشکاری ، ایمنی نردبان ، ایمنی در گود برداری ، ایمنی کار در ارتفاع ، ایمنی داربست ، دستورالعمل ایمنی ورود به فضای بسته ، مدیریت مواد زائد و …

امادر استاندارد ISO14001:2015 ایزو 14001 ویرایش 2015 دربند 1-8 ” طرح ریزی عملیات و کنترل ” عنوان میشود بادرنظرداشتن طیف عملیات و ریسکهای سازمان میتوان روشهای متنوعی ازکنترلهای عملیاتی رابکار برد.دراستاندارد ISO14001:2015 روشهای کنترلی جهت کنترل عملیات تنهابه تدوین روشها و دستورالعملهای ایمنی محدود نمیشود بلکه میتوان فرایندها راطوری طراحی کردتااز خطا جلوگیری شود یااز فناوریهای نوین برای کنترل فرایندها یاعملیات استفاده کرد. استفاده ازافراد ذی صلاح برای کسب اطمینان ازنتایج مطلوب و همین طور اجرای فرایندها بنحوی خاص نیز ازروشهای کنترل عملیات است.

نمونه ای ازروش اجرایی کنترل عملیات درزیر آورده شده است.

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل عملیات

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط