اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک
5/5 - (5 امتیاز)

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک مورد سوال شرکتهای فعال درحوزه IT و ICT میباشد و رتبه انفورماتیک بابت شرکتهایی بکار گرفته میشودکه درزمینه انفورماتیک فعالیت میکنند. رتبه و گرید انفورماتیک یک سازمان نشان دهنده میزان صلاحیت شرکت بابت انجام فعالیتهای انفورماتیک هست. رتبه مورد نظر درسطح کشور توسط سازمان برنامه و بودجه صادر میشود. بنابراین گرید انفورماتیک زیر نظراین سازمان صادر میشود ودر اختیار شرکتهای متقاضی صادر میشود. تااین سازمانها براحتی بتوانند درون مناقصات و مزایدهها شرکت کنند ودر زمینه انفورماتیک فعالیت کنند.

شرکتهای انفورماتیک ازسال ۱۳۶۵ ملزم به دریافت گرید مربوطه میشوند. تا ازاین طریق بتوانند در سطح کشوربه فعالیتهای خود ادامه دهند. رتبه انفورماتیک مربوطه سطح کیفی شرکتهای فعال رابه نوعی نشان میدهد این رتبه بندی درزمینه فناوری اطلاعات فعالیت میکند. و افرادی نیزکه دراین زمینه کار می کنند باید در این زمینه دارای آموزشهای لازم را باشند. مرجع صادرکننده رتبه انفورماتیک بابت سازمانهای متقاضی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری میباشد و آنرابرای شرکتهای متقاضی صادر میکند محدوده اش درسطح جهان ازعدد ۱ تا عدد ۷ بودست هرچه نزدیکتر باشد نشان دهنده سطح پایین کیفیت شرکت بودست و شرکتهایی نیزکه بعدد یک نزدیکتر باشد نشان دهنده قابلیتهای خوب و بالایش میباشد.

رشته های مرتبط با رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک و سازمانهایی بدنبال دریافت رتبه انفورماتیک میآیندکه درزمینه آی تی درسطح کشور فعالیت میکنند مدیرانی که میخواهند دراین سازمان فعالیت کنند بایددر یکی ازرشته های کامپیوتری مدرک لازم رانیز داشته باشند تااز فرهنگ انفورماتیک تاحدودی آشنا بوده باشنداین مدیران بایداز حداقل میزان سابقه نیزدراین زمینه برخوردار باشند درغیر اینصورت بایدبا برگزاری شناسایی توجیهی افراد راتا حدودی توجیه کرد. اخذ رتبه انفورماتیک جهت تعیین کیفیت شرکتها درزمینه آی تی و یا همان کامپیوتر هست. و بازه عددی ۱ تا ۷ برخوردارست. شرکتهایی که دارای اظهارنامه مالیاتی نیستند بطور معمول عدد ۷ رابخود اختصاص میدهند. برای اینکه بتوانند کارخودرا آغاز کنند بایدبرنامه مهارتی رابرای خودشان طراحی کنند. وبه شرکت مربوطه ارائه دهند.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک و عوامل تاثیر گذاردر رتبه بندی شرکت امکانات بدین صورتست میزان حقوق دریافتی کارکنان شرکت دریافت کردن مطالب شما بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد عامل بعدی دراین زمینه درآمد مشمول مالیات بودست واین موردنیز توسط شرکتهای صادر کننده بخوبی بررسی میشود دراین موردنیز میزان رضایت مندی مشتریان درانجام طرحهای قبلی طی سالهای گذشته بودست و اینمورد نیزبه خوبی بادریافت اینموضوع توسط شرکتهای صادرکننده رتبه ‌بندی انفورماتیک بررسی و اعتبار سنجی میشود.

روند دریافت رتبه انفورماتیک

هزینه اخذ رتبه انفورماتیک و دریافت رتبه بدین صورتست شرکت بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا بخوبی ابلاغ کرده و آنرا باتمامی جزئیات لازم درون اساسنامه قید و بنویسد عامل دیگردر نظام اینست شرکت بایستی اظهار نامه مالیاتی خودرا نیزبه همراه مدارک موجودبه صادرکننده رتبه ‌بندی ارسال کنند عامل دیگراین میباشدکه مدیر عامل بایددر یکی ازرشته های کامپیوتری دارای مدرک کارشناسی بوده باشداین مدیران بایددر سازمان متقاضی بصورت تمام وقت فعالیت کنند و نبایددر شرکتهای دیگری مشغول بکار بوده باشنداین سازمان هاباید حداقل دارای دو کارشناس بصورت تمام وقت باسابقه کاری مورد نظر شرکت راداشته باشند.

چه چیزهایی در اخذ رتبه انفورماتیک مهم هست؟

اخذ رتبه بندی انفورماتیک براساس پارامتر موجود صورت میگیرد. این پارامترها شامل نیروی انسانی و ضریب کاهنده رضایت مشتری انجام گرفته و پس ازبررسی کردن موارد موجود و نتایج رابه شرکتهای متقاضی ارزیابی میکنند. پارامتر نیروی انسانی بمیزان ۷۰ درصد درحوزه اخذ رتبه بندی تاثیرگذار بوده است. دراین مورد مرجع صدور مربوطه بررسی سطح درآمد پرداخته و مرجع صدور بجهت آگاهی ازدرآمد شرکت ازجداول حقوقی کارکنان موجود استفاده میکند. ۳۰ درصد باقی مانده نیزدر رابطه گرید انفورماتیک درآمد شرکت بودست و مورد بررسی قرار میگیرد. ضریب کاهنده نیزدراین رتبه بندی میتواند دخیل بوده باشد شرکتهای خواهان بایدباین موارد بخوبی توجه کنندتا بتواننداز رتبه بندی مناسب دراین زمینه برخوردار بوده باشند.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط