چگونه میتوان گواهینامه HSE گرفت

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS )و شرایط اخذ گواهینامه HSE بعنوان یکی ازاصلی ترین سئوالات و خواستهای اکثر شرکتها و سازمانها میباشد. اهداف متقاضیان جهت گرفتن گواهینامه HSE بنابه سیاستهای کلان خودشان متفاوت وتا حدودی بشرح زیر میباشد.

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) برای شرکت در مناقصات

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) بنابه تقاضای کارفرما

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) جهت عقد قرار داد

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) بمنظور مانور تبلیغاتی

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) جهت مقابله و رقابت بارقبا

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) جهت طراحی و پیاده سازی HSE

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS )برای تمامی اهداف بالا

نظربه تنوع بالای سیاستهای متقاضیان گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS )روشهای مختلف اخذ گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS )وجوددارد. البته روشهای مختلف تعریفی هست که اکثراً درایران کاربرد دارد. ازنظر قانونی فقط یک راه اخذ گواهینامه HSE وجود دارد.

روشهای مختلف اخذ گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS )

گواهینامه HSE تقلبی ( بافتوشاپ ، نرم افزارهای طراحی مانند فتوشاپ و کورل و... طراحی و پرینت میگردند.

گواهینامه HSE تقلبی شرکتی : دراین مدل، گواهینامه HSE صادره همان گواهینامه HSE تقلبی هست فقط فرقش اینست که اولی توسط یک شخص و دومی توسط یک شرکت مدعی ثبت و صدور گواهینامه HSE نامعتبر صادر میگردد. البته لازم بذکراست تمامی این مراکز نامعتبر هیچوقت نمی گویندکه ما معتبر نیستیم وسعی دارند خودرابه یک ارگان و یایک سازمان داخلی یاخارجی متصل نمایند.

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) معتبر: گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) معتبر بایستی توسط یک مرکز معتبر ثبت و صدور گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) صادر گردد. تعداداین مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE و گواهینامه ISO محدود هستند.

همچنین بایددانست HSE همان HSE-MS یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی میباشد. این سیستم یک مدل محسوب میشود. مدل ترکیبی ازدو استاندارد ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی.

بنابراین یک مجموعه خواستار اخذ گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) بایستی سه استاندارد ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001 رادریافت کند چون ISO9001 یک استانداردمرجع و عمومی میباشدکه بعنوان پیش نیاز و قدم اول بایستی گرفته شودو پس از(یاهمزمان)با ISO9001 استانداردهای ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ) اخذ گردد. مجموعه دارنده دو استاندارد ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی )در اصطلاح HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی ) رادارد و میتواند گواهینامه HSE-MS رانیز اخذ نماید. لینکهای زیر میتواند راهنمای شماباشد.

گواهینامه ایزو9001 ( گواهینامه ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت
گواهینامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO14001 ) سیستم مدیریت زیست محیطی
گواهینامه اوهساس 18001 ( گواهینامه OHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی
گواهینامه HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی)
تمامی مطالب مذکور فقط موارد مهم حقوقی بودکه هرمتقاضی گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) بایدبداند و بادید باز و تسلط کامل دراین راه گام بردارد . اماموارد فنی و تخصصی نیز مهم هست . اگر قرارباشد ازیک مرجع معتبر صادر کننده گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) گواهینامه گرفت ، پس بایستی حداقل الزامات HSE نیزدر سطح سازمان پیاده سازی گردد . اینکه گفته میشود حداقل الزامات برمیگرددبه عوامل مختلفی همچون ، تفکر و فرهنگ مدیران و کارکنان مجموعه ، گستره سازمان ، نیازهای واقعی و کاربردی HSE ، سطح سخت گیری کارفرما ، سطح سخت گیری مرکز صادر کننده گواهینامه ، وجود کارشناسان حرفه ایی HSE درمجموعه و...

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای فرهنگ اطلاع رسانی دقیق و شفاف آمادگی پاسخگویی کاملاٌ رایگان وحل مشکلات افراد و متقاضیان گواهینامه HSE میباشد. لازم بذکراست چنانچه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران رابعنوان مجری اخذ گواهینامه HSE خود انتخاب کنید،این مرکز فقط ازطریق مراجع قانونی و معتبر میتواند ارائه خدمت نموده و ازارئه خدمات ازطرق دیگر مانند تقلبی شخص ، شرکتی و مراجع نامعتبر معذورمیباشد.

بامادرارتباط باشید...