اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی کار
3/5 - (217 امتیاز)

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران به شرح زیر میباشد.

دارا بودن تحصیلات مرتبطه دانشگاهی وحداقل لیسانس جهت مدیر عامل و حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره الزامی میباشد. درارتباط باافراد امتیازآور شرکتهای پیمانکار موارد زیر بایستی مدنظر قرار گیرد.

امتیاز اعضای علی البدل هیات مدیره امتیازآور شرکت ، باشرایط کارکنان امتیازآور مورد محاسبه قرار میگیرد. ضمن اینکه اعضای علی البدل هیات مدیره درشرکتهای پیمانکاری جزو افراد هیات مدیره محسوب نمیشوند.

درخصوص پذیرش معافیت تحصیلی افراد بجای کارت وضعیت خدمت در تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکاری ، موضوع معافیت تحصیلی اعضای هیات مدیره صرفا جهت اعضای هیات مدبره شرکت به استثای مدیرعامل مشروط بر اینکه در راستای استفاده ازامتیازشان تحصیلات خودرا دردوره قانونی مقرر طی نمایند بلامانع میباشد. البته در صورتی که شرایط و وضعیت فرد درشرکت، با سایر ضوابط و مقررات مربوط ازجمله آیین نامه ها و دستورالعملهای تشخیص صلاحیت مغایرتی نداشته باشد.

طبق مقررات وزارت علوم ، دوره قانونی مذکور، جهت مقطع فوق دیپلم حداکثر 5/2 سال ، بجهت مقطع لیسانس حداکثر 5سال پس ازشروع دوره لیسانس، بجهت مقطع فوق لیسانس حداکثر 5/2 سال بعداز اخذ مدرک لیسانس وبجهت مقطع دکترا ، 4سال بعداز اخذ مدرک فوق لیسانس مقرر شده است.

وجود یک عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا پرسنل امتیازآور با رشته تحصیلی زمینه ( فوق دیپلم و بالاتر ) برای هررشته و پایه درخواستی پیمانکار الزامی میباشد.

جهت پرونده های دارای درخواست پایه های 1 و 2 و 3 رشته نیرو ، کل امتیاز کارکنان جهت سایر رشته های درخواستی نیز براساس نفرات صورت میپذیرد.

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای پیمانکاری دارای سابقه ( درسیستم تیک قدیمی دارند) وبه طور مستمر ازسال 1381 تاکنون مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره همان شرکت بوده اند. مشمول شرط دوسوم آیین نامه (حداقل مدرک لیسانس) نمیشوند. اما اگربه اعضای هیات مدیره فردی بخواهد اضافه شود تا تامین شرط حداقل دوسوم لیسانس، بایستی دارای مدرک لیسانس باشد.

افراد امتیازآور نمیتوانند درشرکت پیمانکار و مشاور دیگری بعنوان مدیرعامل ویا هیات مدیره امتیازآور ویا کارکنان امتیازآور باشند. ولی میتوانند بعنوان اعضای هیات مدیره غیر امتیازآور درسایر شرکتها فعالیت نمایند.

کلیه کارکنان دولت (شاغل دردستگاههای دولتی) ویا جانبازان درحالت اشتغال و بانک شهر، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت میباشند. لذا کارمندان حتی بااستفاده ازمرخصی بدون حقوق نیز نمیتوانند در شرکتهای خصوصی بعنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره و سهامدار بیش از 5 درصد باشند.

درمورد کارکنان دولتی شاغل درشرکتهای دولتی بایستی بصورت انتقال ویا ماموریت جهت شرکت دولتی ویا نماینده سهام دولت و موسسه دولتی درشرکت دولتی فعالیت نمایند.

در محاسبات امتیاز کارکنان بر اساس بیمه پرداختی تجمعی کارگاهها در36 ماه گذشته، مبلغ حق بیمه پرداختی کارگاه مربوط جهت پرسنل مشغول بکار درکارگاه دردوره 36ماه گذشته میباشد. لذا پرداخت بدهی های دوره های قبلی دردوره مذکور قابل قبول نیست.

درمحاسبات امتیاز کارکنان براساس بیمه پرداختی تجمعی کارگاهها در36 ماه گذشته، بجهت شرکتهای پیمانکاری طرح و ساخت، درصورت ثبت کلیه پرسنل فنی دفتر مرکزی بعنوان کارکنان امتبازآور سیستم ساجات، بیمه پرداختی دفتر مرکزی بمجموع بیمه پرداختی کارگاهها اضافه میشود.

جهت افراد امتیازآور ( مدیرعامل، هیات مدیره، سهامدار وپرسنل امتیازآور) امتیاز مدرک براساس بالاترین مدرک قابل ارائه محاسبه میگردد. وامتیاز سابقه ازتاریخ اخذ مدرک امتیازآوری قابل قبول (حداقل فوق دیپلم زمینه ومرتبط وبالاتر) محاسبه میشود.

براساس قانون منع مداخله کارکنان دولت، اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی حق حضور درهیات مدیره ویا فعالیت بعنوان مدیرعامل رادر شرکتهای پیمانکاری (نوع اول) ندارند. ومیزان حداکثر سهام مجاز آنان نیز بایستی کمتراز 5درصد باشد.

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد وسایر دانشگاههای غیردولتی منعی بجهت حضوردر هیات مدیره ویا سهامدار بالای پنج درصد شدن ندارند. لیکن تنها درصورتی میتوانند بعنوان فرد امتیازآور یامدیرعامل فعالیت نمایندکه سمت اجرایی دردانشگاه نداشته باشند. لازم بذکر میباشدکه مدیر گروه بجهت اعضای هیات علمی، سمت اجرایی محسوب نمیشود.

شرکتهای متقاضی تشخیص صلاحیت پیمانکاری حداکثر میتوانند نیمی ازافراد امتیازآور (هیات مدیره، مدیرعامل وپرسنل) خودرا ازافراد بازنشسته وهیات علمی استفاده نمایند.

تبصره های کارکنان و هیات مدیره امتیازآور در کسب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

تبصره 1: استفاده ازافراد آمتیازآور بازنشسته و هیات علمی (دانشگاههای غیردولتی) تادو نفر بعنوان مدیرعامل ویا عضو هیات مدیره درکلیه شرکتهای متقاضی تشخیص صلاحیت پیمانکاری بلامانع میباشد.

 2: استفاده ازکارکنان امتیازآورکه درشرکت متقاضی بازنشسته شوند محدودیتی ندارد.

تبصره 3: چنانچه اعضای هیات علمی و بازنشستگان معرفی بعنوان افراد امتیازآور مدیرعامل یاعضوهیات مدیره یاسهامدار بالای 5 درصد باشند. جز نفرات تمام وقت و غیر بازنشسته محسوب میشوند. نظربه محدودیت اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی دردارا بودن سهام 5درصد یابالاتر، دارا بودن سهام درمحدوده 4تا5 درصد جهت آنان کفایت میکند. لازم بذکر میباشد. سوابق کار افراد امتیازآور بازنشسته باسنوات کامل فقط درصورتی قابل بررسی هست. که نامبرده پیش ازبازنشستگی نیز سوابق مرتبط و قابل قبول داشته باشد.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط