اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهينامه ایزو

گواهینامه ایزو ISO
3.6/5 - (430 امتیاز)

گواهينامه ایزو

گواهينامه ایزو و علائم بين المللي اينروزها مورد توجه همه قرار ميگيرد. ازطرقي مصرف كنندگان ومشتريان بمحصولات وخدماتي كه نشان استاندارد رادارا باشند بيشتر اعتماد ميكنند وازطرفي سازندگان وشركتهابراي جلب توجه مشتريان خودبدين علائم روي مياورند. ازطرفي بسياري ازكارفرمايان اخذ اسناد مربوطه سيستم هاي مديريت راازشروط همكاري قرار ميدهند وپيمانكاران براي عقد قرار داد ملزم دريافت آنهاميشوند. ناگفته نماندكه پياده سازي دستورالعمل هاي استاندارد ها، بغير ازاعتبار بخشي بشركتها، مزيتهاي فراواني داشته ودر دراز مدت باعث ايجاد جامعه شغلي بهتر خواهد شد. اما اخذ اين نشانها چندان آسان نيست ومستلزم داشتن اطلاعات كافي دراين خصوص ميباشد. گوناگوني سيستم هاي مديريت براي متقاضيان بدون اطلاع قبلي، موجب سردرگمي آنهاشده وهمچنين فرصت لازم رادر اختيار افراد سود جو قرار ميدهد.

گواهینامه های ایزو عمومی

ايزو هادرانواع مختلفي ارائه ميشوند. بعضي ازآنها عمومي تر بوده وكاربرد فراواني دارد. همينطور درزمينه هاي مختلفي نيز قابل استفاده هستند. ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازاين قبيل استاندارد بودكه دستورالعمل هايش جهت بالا رفتن سطح كيفيت خدمات ومحصولات معين گشته است. استاندارد ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) نيز جزء اين دسته محسوب ميشودكه مستنداتش بمنظور بهبود سطح امنيت وسلامت محيط شغلي وكاركنان تهيه شده واجرايش موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد ودرنتيجه ايجاد محيط امن كاري، انگيزه پرسنل راافزايش ميدهد وبهره وري سازمان ارتقاء پيدا خواهد كرد. ISO 14001 ( سيستم مديريت محيط زيست ) هم ازجمله گواهينامه هاي پركاربرد بشمار مي رود. كه الزاماتش بمنظور توجه بيشتر به منابع طبيعي ومحيط زيست شكل میگیرد و پياده سازي آن، باعث كاهش آلودگيهاي زيست محيطي مي گردد.

گواهینامه های ایزو تخصصی

نوع ديگر ايزوها تخصصي بوده ودر حوزه هاي مشخصي كاربرد دارد مانند ISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني غذايي ) كه تنها درفعاليت هاي مختص به صنايع غذايي كاربرد داشته ونمي توان ازآن درصنعت ديگري همچون راهسازي وماشين سازي بهره برد. برخي استانداردها نيز درمناطق بخصوصي قابل استفاده هستند مانند گواهي CE وبراي اعمال دركشور هاي اروپايي تشكيل شده است. تعداد سيستم هاي مديريت بسيار زياد است وهر شركتي مقتضي با شرايط وضوابط كاري خود ازآنها بهره ميبرد. اين امر ممكن است باعث سردرگمي متقاضيان شود اما مراكز مشاوره ميتوانند راهنمايي هاي مفيدي دراين خصوص ارائه دهندكه بسياري ازآنها رايگان بوده وهزينه اي رابراي درخواست كننده ايجاد نخواهد كرد.

مراجع صدور گواهینامه ایزو

موسسات صادر كننده گواهينامه ایزو نيز زياد بوده وهركدام تحت شرايط بخصوص وبا اعتبار متفاوتي اقدام بصدور مدارك خود مينمايند. بطو كلي سازمان آيزو يك نهاد راجهت انجام اين امور معرفي كرده است اما درحقيقت خود سازمان هيچ فعاليتي درزمينه صدور گواهي نداشته وفقط مقررات آنرا وضع ميكند. نماينده هاي اين سازمان دركشورهاي مختلف ACREDITATE BODY نام دارندكه توسط انجمن IAF كه عضو سازمان ايزو است مشخص ميگردند. AB ها مسئول اعتبار دهي به صادر كنندگان گواهي ايزو ميباشندكه بدآنها CERTIFICATE BODY گفته ميشود.

دركشور ما تنها يك AB معرفي شده كه اين تعداد دربرخي كشورها ممكن است بيشتر باشد اما تعداد صادر كننده هاي ISO بسيار بوده وحتي برخي ازآنها بطور مستقل وبدون نظارت انمن IAF فعاليت ميكنند. CB هايي كه زير نظر IAF هستند اعتبار بالايي داشته ومدارك آنهادرهمه كشور ها قابل قبول ميباشد اما اين مراجع اسناد خودرا تنها درصورت اجراي كامل استاندارد وبا دقت خاصي ارائه ميدهند. درنتيجه براي اخذ گواهي ازاين مراجع لازم است پياده سازي مستندات بطور صحيح انجام شودكه اين امر مستلزم صرف زمان وهزينه هاي بالايي است. برخي شركتها جهت تبليغات وبرند سازي به آيزو روي مياورندو تمايلي به برپايي الزامات آن ندارند.

بعضي متقاضيان نيز قادر بپرداخت هزينه هاي سيستم هاي مديريت نبوده وبدنبال مراجعي هستندكه مدرك ISO رادر شرايط بهتري اعطاء نمايد. باوجود اينكه مدارك اينگونه مراجع اعتبار زيادي نداشته وفقط درايران وبرخي كشورهاي همسايه قابل قبول ميباشد، اما مورد توجه برخي شركتها قرار ميگيرد. البته لازم بذكر استكه چنانچه سازماني گواهي خود راازاين مراجع تهيه نمايدو پس از مدتي قصد تبديل آن بمدرك معتبر تري داشته باشد ميتواند باپرداخت اختلاف هزينه هاي پياده سازي، مدرك خود راارتقاء دهد.

شرایط اخذ گواهی ایزو

نشان ايزو و کسب ایزو نيازمند بررسي ساختار ونظام مجموعه وهمچنين شناسايي فرايند هاي آن ميباشد ونمايندگان موسسه ميبايد طرحهاي پياده سازي راتهيه وبرنامه ريزي نمايند. سپس اقدام به اجراي دستورالعمل هاي مربوطه ميكنندكه يكي ازآنها برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان وپرسنل، درخصوص يادگيري الزامات استانداردها ميباشد. پس ازانجام كليه دستورات ISO وارزيابي اقدامات، موسسه صادر كننده مميزي راانجام ميدهد ودرنهايت درصورتيكه مشكلات عمده اي درپياده سازي مستندات ديده نشود، گواهينامه ISO رابراي متقاضي صادر مينمايد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. گواهینامه ایزو برای شرکتهای پیمانکاری میخوام. ما در زمینه ابنیه فعالیت داریم چه گواهینامه هایی به دردمون میخوره که بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط