گواهینامه ISO 10004

گواهینامه ISO10004
5/5 - (1 امتیاز)

 

گواهینامه ایزو 10004 ( گواهینامه ISO10004 )

گواهینامه ISO 10004 ( مدرک ایزو10004 ) بواسطه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ثبت و صدور میگردد. سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان یک استاندارد نبوده وفقط یک راهنما میباشد. امادر جامعه تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان مطرح شد. راهنمای سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان بعنوان یکی اززیرشاخه های سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) میباشد. لذاجهت اخذ گواهینامه ISO 10004 ( گواهینامه ایزو 10004 ) بایستی گواهینامه ISO9001 بطورهمزمان یاپیش نیاز دریافت گردد. همچنین بایددانست گواهینامه ایزو10004 ازسری راهنماهای مشتری مداری اصطلاحاً سری ایزو10000 بوده وتوصیه میگرددگواهینامه ایزو10002 ( مدرک ISO10002 ) تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان درالویت باشد. یعنی بهتر است جهت اخذ هردو گواهینامه ایزو10002 و گواهینامه ایزو10004 ابتداگواهینامه ISO10002 ویاهردوگواهینامه باهم اخذگردد. چون رسیدگی به شکایت مشتری مهمترازسنجش رضایت مشتری هست.

مزایای اخذ گواهینامه ISO10004

ازجمله مزایای دریافت گواهینامه ISO10004 ( مدرک ایزو10004 ) میتوان موارد زیررانام برد.

افزایش تعدادمشتریان بواسطه ایجاد حس احترام درایشان

افزایش خریدمشتریان قبلی

رسیدن به الزامات وخواسته های واقعی مشتریان

احقاق حقوق مشتریان

داشتن امتیاز تبلیغاتی گواهینامه ایزو10004 نسبت به رقبا

جلب نظر نهادهای رسمی ودولتی وغیردولتی

کشف عدم انطباق های موجود درکالا و یا خدمات ازطریق مشتریان

متقاضیان مدرک ISO10004 ( گواهی ایزو10004 ) همواره با موارد وابهامات زیر روبروهستند.

نحوه دریافت گواهینامه ISO10004 ( مدرک ایزو10004 )

شرایط و مراحل اخذگواهینامه ایزو10004

مراجع و مراکز صادرکننده معتبر گواهینامه ISO10004

مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو10004 ( ISO10004 )

هزینه دریافت گواهینامه ISO10004 ( ایزو10004 )

آموزش سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وآموزش ISO10004

پاسخ همه موارد بالا مستلزم کسب اطلاعات دقیق فنی وحقوقی کامل میباشد. متقاضیان کسب گواهینامه ISO10004 میتوانند تمامی اطلاعات درخصوص نحوه اخذگواهینامه ایزو10004 راازکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بطورکاملاً رایگان دریافت نمایندو متناسب با اهداف وسیستمهای کلان خود تصمیم گیری نمایند.

مطالب وموارد مرتبط با این مطلب

ایزوISO چیست؟

گواهینامه ISO9001

گواهینامه ISO10002

متن راهنمای سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ( متن استانداردسیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان )

بامادرارتباط باشید…

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو