اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک مورد نیاز

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)
3.8/5 - (306 امتیاز)

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک لازم

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک مورد نیاز نحوه دریافت بعد از آموزش کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران ، یکی از درگاههای ثبت نام تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت ثبت نام و دریافتش یکی دیگر از درگاههایش کانون انجمنهای صنفی ایمنی بهداشت استان تهران میباشد.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مدارک مرتبط با بارگزاری درون سایت :

کپی صفحه اول شناسنامه مدیر عامل (اجباری) ، فتوکپی صفحه دوم شناسنامه مدیر عامل (اجباری) ،کپی صفحه سوم شناسنامه مدیر عامل ، تصویر روی کارت ملی مدیر عامل (اجباری) ، تصویر پشت کارت ملی مدیر عامل (اجباری) ، تصویر سند ملک / اجاره نامه دفتر مرکزی بهمراه کدرهگیری (اجباری) ، تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) (اجباری) ، گزارش حادثه بازرسی کار ، تصویر مفاصا حساب ، استعلام گزارش بازرسی ، تاییدیه مسئول ایمنی (اجباری) ، تصویر استعلام دارایی (اجباری) ، لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل به همراه برگه پرداختی ( فایل زیپ شده ) (اجباری) ، تصویر فیش مالی هزینه تشکیل پرونده (اجباری) ، تصویر فیش مالی دوره آموزش کارگری (اجباری) ، تصویر فیش مالی دوره آموزش کارفرمایی (اجباری) ، اساسنامه ( فایل زیپ شده ) (اجباری) ، تصویر آگهی تاسیس (اجباری) ، آخرین آگهی تغییرات ( فایل زیپ شده ) (اجباری).

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مدارک فیزیکی

ارائه مدارک جهت درگاهی صورت میگیرد که درون سایت در ابتدا ثبت نام انجام شده است. انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌ کار استان تهران و یا انجمن صنفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان ایران. بعد از ارسال پرونده الکترونیکی طی مدت ۴۸ ساعت، متقاضی بایستی اصل مدارک را به همراه کپی مدارک (بمنظور تشکیل پرونده فیزیکی پیمانکار) تحویل کانون نماید. در غیر اینصورت امکان بررسی میسر نبوده و پرونده مجدداً به کارتابل متقاضی مرجوع خواهد گردید. بعد از بررسی وتشکیل پرونده فیزیکی وهمچنین بایگانی آن، پرونده الکترونیکی از طریق سامانه جهت واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارجاع میشود.

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مدارک مورد نیاز پیمانکاران حقوقی

اصل فیش واریزی هزینه تشکیل پرونده ، اصل و کپی صفحه اول شناسنامه مدیر عامل و همچنین اعضای هیئت مدیره ، اصل و کپی کارت ملی مدیر عامل و اعضاء هئیت مدیره ، فرم تکمیل شده اطلاعات پیمانکاری (چاپ شده روی سربرگ شرکت) شامل اطلاعات شرکت، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، درخواست گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، فرم تکمیل شده ارائه رتبه و رشته شرکت، لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی موجود درون کارگاه بر روی سر برگ شرکت تعهد نامه عدم پروژه و یا تعهد نامه غیر مالی ، کپی سند ملکی یا قولنامه و یا اجاره نامه دفتر مرکزی، اصل و کپی آگهی تاسیس، آخرین تغییرات مرتبط با آدرس، اعضای هیئت مدیره و تغییر نام شرکت ، اصل و کپی گواهی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذیصلاح، اصل و کپی تمامی پیمانهای در حال اجرا (تمامی صفحات ممهور به مهر شرکت وکارفرما) تمامی صفحات موافقتنامه قرارداد اجرایی بجهت پیوست ابلاغیه و تمدید قرارداد، یک نسخه از آخرین لیست بیمه کارکنان هر پیمان با انضمام لیست بیمه دفتر مرکزی ممهور به مهر شعبه صادر کننده ( ارائه کپی رسید دریافت لیست از طریق اینترنت وبرگ پرداخت حق بیمه الزامیست)، درصورت داشتن پیمان، اصل و کپی گواهینامه تاییدیه مسئول ایمنی ، کپی اظهارنامه مالیاتی / جدول مرتبط با درآمد ناخالص پیمانکاری آخرین سال مالی.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و مدارک مورد نیاز پیمانکاران حقیقی

اصل فیش واریزی هزینه تشکیل پرونده ، اصل و کپی صفحه اول شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، فرم تکمیل شده اطلاعات پیمانکاری، اصل و کپی تمامی پیمانهای در حال اجرا (تمامی صفحات ممهور به مهر شرکت و کارفرما) تمامی صفحات موافقت نامه قرارداد اجرایی با پیوست ابلاغیه و همچنین تمدید قرارداد، یک نسخه از آخرین لیست بیمه کارکنان هر پیمان با انضمام لیست بیمه دفتر مرکزی ممهور به مهر شعبه صادر کننده ( ارائه کپی رسید دریافت لیست از طریق اینترنت و برگ پرداخت حق بیمه الزامیست)، کپی سند ملکی و یا قولنامه و یا اجاره‌ نامه دفتر مرکزی، اصل و کپی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذیصلاح، در صورت داشتن پیمان، اصل و کپی گواهینامه مسئول ایمنی ، فرم تکمیل شده درخواست گواهی تایید صلاحیت ایمنی ، فرم تکمیل شده ارائه رتبه و رشته شرکت، لیست تجهیزات ایمنی وحفاظت فردی موجود درون کارگاه.

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و مدارک مورد نیاز بازرسی :

بازرسی محل پیمان و صدور گواهینامه ( مراحل مرتبط با  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران )، پس از بررسی مدارک توسط کانون، پرونده شرکت از طریق سامانه به واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال میگردد و مشمول دو حالت ذیل میشود:آندسته پیمانکار دارای پیمانهای در دست اجرا درون استانها و شهرستانهای مختلف و در این حالت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (اداره بازرسی کار ) پرونده را به بازرس کارهای شهرستان قید شده درون سامانه (محل پیمانهای پیمانکاران درون شهرستان اعلام شده) ارجاع خواهد داد. سپس با اعلام بازرس کار شهرستان و همچنین هماهنگی با شخص پیمانکار، طبق ضوابط تعیین شده، از محل پیمان بازرسی میشود.

بازرس کار شهرستان مربوطه گزارش بازرسی را از طریق سامانه ثبت و به کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران استان تهران ارسال مینماید و پرونده در نوبت رسیدگی درون کمیته مزبور قرار خواهد گرفت. بعد از رسیدگی در درون کمیته تشخیص استانی و در صورت موافقت، گواهینامه ایمنی پیمانکاری با اعتبار دو ساله بابت پیمانکار صادر خواهد گردید. دسته دوم آندسته پیمانکار فاقد پیمان و در این حالت پرونده جهت بازرس کار ارجاع گردیده و همینطور پیمانکار میبایست مدارک ذیل را مبنی بر عدم پیمان تهیه و در اختیار بازرس کار قرار دهد: تعهدنامه محضری مبنی بر عدم دارا بودن پیمان در دست اجرا ، اسناد مناقصه ای مورد نظر شرکت کننده در مناقصه.

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، صدور معرفی نامه

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و مدارک مورد نیاز بازرس کار بعد از دریافت و بررسی مدارک میتواند پیشنهاد صدور معرفی نامه را بدهد. در این صورت پرونده از طریق سامانه بابت کمیته تشخیص صلاحیت استان تهران ارجاع گردیده و پس از بررسی و به تشخیص کمیته مذکور، معرفی‌نامه ای صرفا خطاب به دستگاه مناقصه‌ گذار با اعتبار دوماهه جهت متقاضی از طریق سامانه صادر گردیده و به تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران میرسد.

نکات مهم: در صورت عدم دارا بودن پیمان کارفرما مکلف هست دوره آموزشی مرتبط با کارفرمایان را طی نموده باشد تا امکان صدور معرفی نامه وجود داشته باشد. درصورتی که پیمانکار دارای معرفی نامه باشد و درون مناقصات برنده گردد موظف میباشد بعد از انعقاد قرارداد و تجهیز کارگاه جهت واحد بازرسی کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مراجعه و تقاضای بازرسی از محل نماید تا بعد از مراحل اداری و بررسیهای لازم، گواهینامه دو ساله یاد شده صادر گردد.در صورت عدم تایید کمیته تشخیص استان، متقاضیان میتوانند ظرف مدت ۱۵ روز کاری ازتاریخ اعلام رای بابت رای صادره اعتراض نمایند تا با مشخص شدن مشکل و رفع نقص آن، مجددا پرونده دردرون کمیته تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.متقاضی در صورت شرکت درون مناقصات مختلف میتواند به بازرس کار مربوطه مراجعه کند. مجددا تقاضای معرفی نامه نماید. در صورت نیاز بازرس کار میتواند فرایند مربوطه مذکور را اجرا نماید .

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مرحله آخر و نهایی تمامی مراحل جهت رسیدن بدان طی میگردد تایید و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد. از زمان تشکیل کمیسیون و تایید پرونده و صدور گواهینامه 10 روز کاری بطول میانجامد وفقط شخص مدیر عامل بهمراه کارت ملی جهت دریافت گواهینامه باید به اداره کار استان مربوطه مراجعه نماید و گواهینامه را دریافت نماید .

کاربران درون گوگل ممکنست با عناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مدرک ایمنی اداره کار, گواهی نامه ایمنی اداره کار, گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار, گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی کار, مدارک لازم جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی از مراکز بزرگ مشاوره و اطلاع رسانی با سابقه درخشان آماده هر گونه مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت متقاضیان محترم میباشد

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. گواهینامه تایید صلاحیت میخوام اما چون زمان میبره یه نامه دو ماهه میخوام برای اینکه گواهینامه ایزو دارم تا بتونم در مناقصه ازش استفاده کنم میشه نامه رو بگیرم؟

  2. شرکت پیمانکاری هستیم برای شرکت کردن در مناقصه چه گواهینامه ایی باید بگیریم که بتونیم شانس برنده شدن در مناقصه رو بیشتر کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط