روند دریافت گواهینامه HSE

روند دریافت گواهینامه HSE ( HSE-MS یا اچ اس ای )

دریافت گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS ( HEALTH , SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  ) مستلزم طی کردن مراحل و گام های زیر می باشد .

گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستنداما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان دریافت گواهینامه HSE ، تماس تلفنی بامرکز سیستم کاران برقرارکرده و ازراهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردند.

گام دوم : راهنماییهای کارشناسان مجموعه شامل مراحل و نحوه اخذ گواهینامه HSE، توضیحات درمورد هرکدام ازاستانداردها و گواهینامه HSE-MS درخواستی شما ،مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه اچ اس ایی ، گواهی نامه HSE و استاندارد های ایزو ISO مرتبط باصنعت شما ، میزان اعتبار گواهینامه HSE و مراکز صادر کننده گواهینامه اچ اس ای ، نحوه اعتبار سنجی مراکز صدور گواهی نامه HSE-MS ، هزینه دریافت مدرک HSE ازهریک ازمراکز ثبت و صدور گواهی نامه HSE ، زمان لازم برای دریافت گواهینامه HSE-MS ازهریک از CB ها ، مدت زمان لازم اعتبار مدرک HSE ، شرایط و زیرساختهای لازم دریافت گواهینامه HSE-MS میباشد.

گام سوم : دراین مرحله باتوجه به راهنماییهای انجام شده درخصوص مراحل و نحوه اخذ گواهینامه HSEو هزینه های اعلام شده برای گواهی نامه HSE ، تصمیم گیری ازسوی سازمان درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران انجام میشود. ازآنجاکه نظرات مشتریان درجهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد ، حداکثر 24 ساعت بعدازبرقراری اولین تماس ، ازسوی واحد CRM سیستم کاران باسازمان متقاضی تماس حاصل شده و چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد. شایان ذکر است درهر زمان ازپروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مراحل و نحوه اخذ گواهی نامه اچ اس ایی امکان ملاقات حضوری باکارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران ویابرگزاری جلسه درمحل شرکت شما و همچنین امکان تماس مجدد بصورت کاملا رایگان فراهم میباشد.
گام چهارم : درصورت تمایل سازمان شما درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران و انتخاب گواهینامه HSE و CB مورد نظر ، بایست فرم درخواست خدمات ایزو ازسایتهای مرکز سیستم کاران به آدرس systemkaran.org .www یا www.systemkaran.com یا systemkaran.net.www دانلود شده و اطلاعات مورد نیاز آن تکمیل و برای مرکز سیستم کاران ارسال ( ایمیل یافکس ) شود. ازاطلاعات مورد نیاز درفرم درخواست خدمات ایزو یا application form معرفی فردی بنام نماینده مدیریت میباشدکه ازاین پس تمامی ارتباطات مرکز سیستم کاران بااین فرد صورت میگیرد.

گام پنجم :بعداز تایید نهایی فرم درخواست خدمات ایزو توسط مرکز سیستم کاران و با همکاری مجموعه متقاضی ، قرارداد یافاکتور براساس هزینه توافق شده تنظیم شده و برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی باتوافق طرفین صورت میگیرد.

گام ششم : بعداز تنظیم قرارداد یافاکتور هماهنگی های لازمه برای حضور کارشناس جهت پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست یا HSE-MS درمجموعه متقاضی انجام میشود. باحضور کارشناس یاکارشناسان درمجموعه ، اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست مورد درخواست مجموعه جهت دریافت گواهینامه HSE صورت میگیرد. اجرای بندهای مدل HSE-MS و انجام کارهایی ازقبیل تهیه وتدوین خط مشی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE-MS ) و ... ، بررسی فرایندها ، ساختار سازمانی و اصطلاحات لازم درچارت سازمانی ، تهیه و تدوین شرح وظایفها ، برگزاری جلسات آموزشی HSE ، بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات HSE و اطلاعات لازم متناسب باهر فرایند ، تهیه روشهای اجرایی و دستورالعملهای HSE ، تدوین اقدامات اصلاحی درصورت لزوم ، آماده سازی سازمان جهت انجام ممیزی مستندات و ... توسط کارشناس صورت میگیرد.

گام هفتم : بعدازتکمیل فرم گزارش ممیزی و ارسالش برای CB مورد نظر متقاضی ، کارهای مرتبط باثبت و صدور گواهی نامه HSEازسوی مرکز سیستم کاران صورت میپذیرد. پس ازآماده شدن گواهینامه HSE، هماهنگی لازم جهت ارسال مدارک ایزو انجام میشود.

برای دریافت فرم درخواست خدمات ISO کلیک کنید.

بامادرارتباط باشید...