روند دریافت CE

روند دریافت گواهینامه CE ( گواهینامه سی ایی )

دریافت گواهینامه CE مستلزم طی کردن گامها و مراحل ذیل میباشد:

گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستنداما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان دریافت گواهینامه CE ، تماس تلفنی بامرکز سیستم کاران برقرارکرده و ازراهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردد.

گام دوم : راهنماییهای کارشناسان مجموعه شامل مراحل و نحوه اخذ گواهینامه CE، ،مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه CE ، ، میزان اعتبار گواهینامه CE و مراکز صادر کننده نشان CEکه اصطلاحا NB یا notify body نامیده میشوند، نحوه اعتبار سنجی مراکز صدور گواهی نامه CE ، هزینه دریافت مدرک CE ازهریک ازمراکز ثبت و صدور گواهی نامه CE ، زمان لازم برای دریافت آرم CE ازهریک از NB ها ، مدت زمان لازم اعتبار مدارک CE، شرایط و زیرساختهای لازم دریافت گواهینامه CE میباشد.

گام سوم : دراین مرحله باتوجه به راهنماییهای انجام شده درخصوص مراحل و نحوه اخذ انواع گواهینامه های CE و هزینه های اعلام شده برای گواهی نامه های CE ، تصمیم گیری ازسوی سازمان درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران انجام میشود. ازآنجاکه نظرات مشتریان درجهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد ، حداکثر 24 ساعت بعدازبرقراری اولین تماس ، ازسوی واحد CRM سیستم کاران باسازمان متقاضی تماس حاصل شده و چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد. شایان ذکر است درهر زمان ازپروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مراحل و نحوه اخذ گواهی نامه CE امکان ملاقات حضوری باکارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران ویابرگزاری جلسه درمحل شرکت شما و همچنین امکان تماس مجدد بصورت کاملا رایگان فراهم میباشد.
گام چهارم : درصورت تمایل سازمان شما درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران و انتخاب گواهینامه های ce درخواستی و nb مورد نظر ، بایست فرم درخواست خدمات ce ازسایتهای مرکز سیستم کاران به آدرس systemkaran.org .www یا www.systemkaran.com یا systemkaran.net.www دانلود شده و اطلاعات مورد نیاز آن تکمیل و برای مرکز سیستم کاران ارسال ( ایمیل یافکس ) شود. ازاطلاعات مورد نیاز درفرم درخواست خدمات CE معرفی فردی بنام رابط میباشدکه ازاین پس تمامی ارتباطات مرکز سیستم کاران بااین فرد صورت میگیرد.
گام پنجم :بعداز تایید نهایی فرم درخواست خدمات CE توسط مرکز سیستم کاران و با همکاری مجموعه متقاضی ، قرارداد یافاکتور براساس هزینه توافق شده تنظیم شده و برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی باتوافق طرفین صورت میگیرد.

گام ششم : بعداز تنظیم قراردادیا فاکتور مدارک لازم ازسوی مرکز سیستم کاران برای NB مورد نظر مشتری فرستاده و هماهنگیهای لازم انجام خواهد شد. اقدامات لازم براساس نوع گواهینامه CE اعم ازگواهینامه CE اصلی یا original ، گواهینامه CE اظهارنامه ، گواهی نامه انطباق CE متفاوت خواهد بود.

بعدازتکمیل فرم گزارش ممیزی و ارسالش برای NB مورد نظر متقاضی ، کارهای مرتبط باثبت و صدور گواهی نامه CE ازسوی مرکز سیستم کاران صورت میپذیرد. پس ازآماده شدن گواهینامه CE، هماهنگی لازم جهت ارسال مدارک CE انجام میشود.

برای دریافت فرم درخواست خدمات CE کلیک کنید.

بامادرارتباط باشید..