گواهینامه ایزو صادره تحت اعتبار NACI اعتبار جهانی دارند؟

  گواهینامه ایزو ایرانی ( ایزو صادره تحت اعتبار NACI ) اعتبار جهانی دارند؟

گواهینامه ایزو ایرانی ( ایزو صادره تحت اعتبار NACI  )آیادرسطح جهانی معتبر هستند؟

آیاداشتن ایزو از CB های تحت اعتبار NACI راه تجارت درکشورهای خارجی راتسهیل خواهد کرد؟

ایندسته سوالات وخیلی سوالات دیگر درباره اعتبار گواهینامه ایزو ISO شاید ذهن بسیاری ازمدیران رابه خود مشغول کرده باشد.برای روشنتر شدن موضوع بتشریح مراجع تایید اعتبار CB ( AB) ، اتحادیه تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه ( PAC ) و اتحادیه تایید صلاحیت اروپا ( EA ) میپردازیم.

AB : AB ها( accreditation body ) نهادهای اعتبار بخشی به CB ( مراکز صدور گواهینامه ایزو ISO ) هستند AB های دولتی عموما درهر کشور سازمان ملی استانداردآن کشور یاسازمانی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد کشور مطبوع هستند.

Ab هامراکز صدور گواهینامه ایزو نیستند بلکه تنها CB هاحق صدور گواهینامه ایزو رادارند. AB هاتنها باارزیابی CB هابه مراجع صدور گواهینامه ایزو اعتبار و تاییدیه میبخشند. امادرخصوص چند استاندارد ISO IEC: 17020 , ISO IEC:17021 , ISO IEC:17024 , ISO IEC 17025  استثنا وجوددارد و تنها AB حق صدوراین گواهینامه های ایزو راخواهد داشت. درمورد AB های دولتی بایدگفت خود AB هانیزاز مراجعی بالاتر مانند PAC ، IAF ، EA ، IAAC و .. اعتبار میگیرند.درزیر بتشریح مراجع مذکور پرداخته شده است. البته AB های خصوصی بسیاری نیزوجود دارند اماآنها مجامع مستقل بوده و تحت اعتبار مراجع بالاتر نیستند.

PAC : یااتحادیه تاییدصلاحیت آسیا - اقیانوسیه یک نهاد اعتبار بخشی به ABهایا Accreditation body ها یاسایر اشخاص ذی نفع است وهدفش تسهیل تجارت و بازرگانی درمیان کشورها واقتصاد آنان درمنطقه آسیا و اقیانوس آرام است.

PAC ازطریق ارزیابی ABها و تایید AB ، CBهای مورد تاییدAB هارانیز تایید میکند وبدین ترتیب گواهی نامه ISO صادره توسط CBهای مذکور درمجامع بین المللی و درکشورهای دیگر نیز اعتبار پیداخواهد کرد.

PAC ازطریق یک آزمون یادقیقتر "موافقتنامه شناسایی چندجانبه" یادراصطلاح MLA یاmultilateral recognition arrangement ، ABهارا مورد ارزیابی قرار داده واعتبار میبخشد یعنی اگر ABیک کشور موفق به امضای MLA یاموافقت نامه شناسایی چندجانبه شود بدان معنامیباشدکه تمامی CBهای مورد تایید AB مذکور صلاحیت اعطای گواهینامه به شرکت های خارجی درکشورهای دیگررا خواهند داشت.

ازآنجاکه الزامات مطروحه در PAC-MLA منطبق باالزاماتIAFاست پس انطباق باالزامات PAC و معتبرشدن واعتبار پیداکردن ABها ازسوی PAC معتبر شدن ازنظر IAF رانیزبه همراه دارد.

PAC-MLA درحال حاضر حوزه های زیررا تحت پوشش دارد:

سیستم مدیریت زیست محیطی (Environment management system=EMS)

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ( food safety management system=FSMS )

اعتبار وتایید گازهای گلخانه ای (green house gas validation & verification=CHG )

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (Information security management systems=ISMS)

سیستم مدیریت کیفیت (quality management system=QMS)

گواهی نامه های شخصی)PERSON certification)

گواهی نامه محصول ( product certification)

GAPجهانی (Global Good agricultural products)

درخرداد ماه1395 نیز مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) یعنی AB رسمی و دولتی ایران ، برای اولین بارموفق به امضاموافقت نامه به رسمیت شناختن چندجانبه MLA درزمینه سیستم مدیریت کیفیت QMS یا همان ایزو9001 شد. براساس امضا موافقت نامه به رسمیت شناختن چندجانبه توسط ایران دراجلاس مشترک اتحادیه تایید صلاحیت آسیا اقیانوسیه (PAC ) و ILAC و IAF ، تمامی گواهینامه های ISO9001 صادره توسط CBهای مورد تاییدNACI( مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ) درکشورهای آسیا و اقیانوسیه اعتبار پیداکردند. همانطورکه گفته شد، چون الزامات PAC-MLA درراستای الزامات IAF است درمجمع جهانی بعدی که توسط IAF ( مجمع بین المللی تایید صلاحیت ) برگزار خواهد شد ایران باشرکت دراین مجمع درسطح جهانی و کشورهای عضوIAF هم اعتبار پیداخواهد کرد.

بااستناد PAC-MLAتوافقنامه به رسمیت شناختن چندجانبه امضاشده توسطNACI تمامی گواهینامه های ISO9001 صادره توسط مراجع صدور گواهینامه های ایزو (CB) تحت اعتبار AB ایران درکشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه دارای اعتبار خواهد بود و تمامی مناسبات تجاری و بازرگانی باسهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

EA: اتحادیه تایید صلاحیت اروپا( European accreditation cooperation=EA ) اتحادیه بین المللی ABهای اروپایی است. EA نیز همانند PAC موافقت نامه شناسایی چندجانبه MLA برای خود داردکه EA-MLA نامیده میشود.

حوزه های زیر تحت پوشش EA-MLA ( موافقت نامه چندجانبه اروپایی( هستند:

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

سیستم مدیریت امنیت اصلاحات

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

محصولات غذایی ارگانیک

گواهی نامه محصول

گواهی نامه های شخصی

تاییدیه گازهای گلخانه ای

گواهی نامه بازرسی محصول

تست آزمایشگاههای تشخیص طبی

آزمایشگاههای کالیبراسیون

سیستم مدیریت آزمایشگاه

درقاره امریکا و آفریقا نیز اتحادیه های تایید صلاحیتی مانند PAC و EA بنام های AFRAC      ( اتحادیه تایید صلاحیت آفریقا ) و IAAC ( اتحادیه تایید صلاحیت امریکا ) وجود دارد

دانش و اطلاعات کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درمورد مراکز معتبر و نامعتبر صدورگواهینامه های ایزو میتواند شمارادر رسیدن به گواهینامه های ایزوISO و همچنین مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی یاری رساند.

بامادرارتباط باشید ...

گواهینامه ایزو ایرانی