رتبه بندی ( گرید )، گواهینامه ISO

رتبه بندی ولزوم داشتن گواهینامه ISO بمنظور رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری

اخذرتبه یاهمان گریدنوعی اعتبار محسوب میشود. رتبه پیمانکاری یاهمان گرید پیمانکاری درواقع ضروریترین ملزومات شرکت برای مناقصات دولتی وبرگزاری مناقصات است.

اخذگواهینامه معتبرISO ،داشتن سیستمهای مدیریتی معتبریک موضوع امتیازآورجهت رتبه بندی ،گواهی صلاحیت پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری ، مشاوره وانفورماتیک میباشد.

شرکتهای پیمانکاری ، مشاوره بمنظوراثبات تضمین کیفیت خدمات خود ،گواهینامه ISO ، دریافت میکنند.

میزان امتیاز گواهینامه ISO درمحاسبات جهت اخذ رتبه

شاخص ارزشیابی پیمانکارجهت رتبه بندی ، براساس آیین نامه ارزشیابی پیمانکار : حداکثر ۲۰ امتیاز

ارایه تقدیرنامه، تشویق نامه، یا رضایتنامه ، کارفرما : هرمورد ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز

گواهینامه های ISO مثل گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ ISO ، یا گواهینامه HSE ، شرکتهای انفورماتیک گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ایزو 10002 و گواهینامه سنجش رضایت مشتریان 10004 ازقرارهرگواهینامه بین 3الی8 امتیاز وحداکثر ۲۰ امتیاز
گواهی نامه ایزو مورد نیاز جهت اخذ رتبه یاهمان گرید رانمیتوان ازهر مرجعی گرفت ، بایستی بااطمینان کامل جهت دریافت گواهی نامه ISO اقدام کرد. بدلیل همین سردرگمی اکثر متقاضیان اخذ گرید ( اخذ رتبه ) فضای مجازی بهترین جستجوی عبارات زیرمیباشد

گواهینامه ایزو جهت اخذ رتبه

گواهی نامه ایزو بمنظور اخذ گرید

گواهی ایزو وتاثیرش بررتبه ویا گرید

گرید ( رتبه ) ، گواهینامه ایزو ISO ، تفاوتهای آنها

اخذ ایزو جهت رتبه بندی

اخذ ISO ، رتبه بندی

دریافت IZO بمنظوررتبه بندی

اخذ ایزو جهت دریافت گرید

اخذ ISO جهت دریافت گرید

دریافت IZO بمنظور اخذ گرید

رابطه رتبه وISO

برای رتبه بندی چه نوع گواهینامه ایزوISO مورد نیازاست .

مقدارامتیازآوریISO ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری

گواهی ISO ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری

لزوم داشتن ISO جهت رتبه بندی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بهترین مرجع جهت راهنمایی ومشاوره شمابرای گرفتن رتبه بندی ( گرفتن گرید )و انواع گواهینامه ISO درخدمت متقاضیان محترم میباشد.

رتبه گرید