ایزو

ایزو | ISO

ایزو ، درسال 1946 هنگامی که‌‌نمایندگان 25 کشور در‌مؤسسه مهندسان عمران در‌لندن ملاقات کردند وتصمیم گرفتند یک سازمان جدید بین المللی برای تسهیل هماهنگی بین المللی واتحاد استانداردهای صنعتی ایجاد کنند، متولد شد. سازمان جدید، ISO ، 23 فوریه 1947، رسما شروع به‌کار کرد.

ایزو از‌آن به‌بعد، بیش‌از 21912 استاندارد بین المللی راکه شامل تقریبا تمامی جنبه‌های تکنولوژی‌و تولید است منتشر می‌کند.

ایزو درحال حاضر 162 کشور و 789 سازمان فنی برای نظارت برتوسعه استانداردها دارد. بیش‌از 135 نفر بطور روزانه برای دبیرخانه مرکزی ایزو درژنو سوئیس کار میکنند.

ایزو "سازمان بین المللی استاندارد سازی" (International Organization for Standardization ) مخفف های متفاوتی درزبان‌های مختلف (IOS به زبان انگلیسی، OIN در فرانسوی) دارد، بنیانگذاران ایزو تصمیم گرفتند نام ISO رابرای این سازمان درنظر گرفتند. ISO ازواژه یونانی isos بمعنی برابر مشتق شده است.

سه دسته عضو وجود دارد که‌هر یک ازسطوح مختلف دسترسی و نفوذ درسیستم ISO برخوردارند.

اعضای اصلی (Full members یا member bodies ) بامشارکت و رای دادن درجلسات فنی و استراتژیک ISO برتوسعه استانداردها واستراتژی های ایزو تاثیر می گذارند.

Correspondent members بابرگزاری نشست های فنی واستراتژیک برتوسعه استانداردهای ISO واستراتژیها نظارت میکنند.

Subscriber members مشترکان ISO هستند، امانمی توانند درجلسات فنی و استراتژیک ISO شرکت کنند.

استانداردهای بین المللی ISO مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی رابه همراه دارند. آنهابه تناسب مشخصات فنی محصولات وخدمات کمک می کنند تاکارایی صنعت راموثرتر کرده و موانع سرراه تجارت جهانی رابردارند.

برای کشورهای درحال توسعه، استانداردهای بین المللی ISO منبع مهمی ازدانش فنی هستند. کشورهای درحال توسعه می توانند ازاستانداردهای بین المللی ISO برای دسترسی به دانش درمناطقی که‌ممکن است فاقد تخصص ویا منابع کافی باشند، استفاده کنند.

علاوه براین، استانداردهای بین المللی ISO می توانند دسترسی به‌بازارهای جهانی رابهبود بخشند. استانداردهای بین المللی ISO باتعریف ویژگی هایی که‌محصولات و خدمات باید دربازارهای صادراتی برآورده کنند، به‌کشورهای درحال توسعه کمک می کنند تادر تجارت بین المللی ISO مشارکت داشته باشند.

کشورهای درحال توسعه همچنین می توانند ازشرکت فعال درتوسعه استانداردهای بین المللی ISO بهره مند شوند. استانداردهای ISO درفرآیندی باز توسعه یافته و منعکس کننده دیدگاه بسیاری ازذینفعان ازجمله کارشناسان فنی، نمایندگان دولت، دانشگاهیان و مصرف کنندگان هستند. فعال بودن دراین فرایند، منافع گسترده ای راشامل می شود، ازجمله:

تأثیر برمحتوای فنی استانداردها برای اطمینان ازبرآوردن نیازهای خاص آنها

دستیابی به تجربه درکار استانداردسازی که می تواند به‌ایجاد زیرساخت های ملی کمک کند

دسترسی سریع به‌اطلاعات و دانش فنی

نقش فعال درجامعه ایزو، ترویج استفاده ملی ازاستانداردهای بین المللی ISO و شرکت درتوسعه آنها و... به‌کشورهای در حال توسعه امکان می دهد که پتانسیل کامل خود را شناسایی کنند.

ISO برای کشورهای در حال توسعه چه می کند؟

بیش ازسه چهارم 162 عضو ایزو راکشورهای درحال توسعه تشکیل می دهد، ایزو متعهد است برای استفاده بیشتر از استانداردهای بین المللی بهآنها کمک کند.

ایزو برای کشورهای درحال توسعه، تعدادی برنامه رابرای افزایش ظرفیت و مشارکت خوددر استاندارد سازی، افزایش آگاهی ازمنافع و کمک به‌تقویت همکاری های منطقه ای ارائه کرده است.

نمونه های جدیدی از کار ما عبارتند از:

پروژه STAR STAN برای تقویت زیرساخت های سازمانی‌در استانداردها و مقررات درخاورمیانه و شمال آفریقا

پروژه SR MENA درمورد استفاده از ISO 26000 برای مسئولیت اجتماعی درمناطق خاورمیانه و شمال آفریقا

یک پروژه تقویت نهادی درمیانمار

مشارکت دریک پروژه UNIDO برای افزایش ظرفیت درتجارت

ارائه فرصت های آموزشی ازطریق آکادمی ISO

روابط دو جانبه یکی ازاقداماتی است که ایزو برای حمایت ازمشارکت کشورهای عضو درحال توسعه انجام داده است. یک رابطه دوجانبه بهاین معنی است که اعضا میتوانند باهم کار کنند تاظرفیت یک کشور درحال توسعه راایجاد کنند.

دراین مطلب سعی برآشکار ساختن ساختار سازمان بین المللی ایزو داشتیم.

برای آشنایی باچگونگی صدور و دریافت گواهینامه کلیک کنید.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران باتجربه و تخصص خود آماده است تامسیر دستیابی‌به گواهینامه های ایزو رابرای شما آسان و کوتاه کند. مشاوران این مرکز بامشاوره رایگان به شما متقاضیان گرامی گامی بزرگ درجهت دستیابی شمابه گواهینامه های درخواستی شما برداشته است. باما تماس بگیرید سهم شما همین یک گام است.