استعلام و اعتبار گواهینامه ایزو

استعلام اعتبار گواهینامه های ایزو ISO

استعلام اعتبار گواهینامه ایزو و اطمینان ازمعتبر و موجه بودن گواهی نامه ایزو اخذ شده یاگواهی نامه ایزو مورد درخواست سازمان موضوع بسیار مهمی میباشدکه دغدغه مدیران و تصمیم گیران هرسازمان درزمان دریافت گواهینامه ایزو یاپس ازدریافت گواهینامه ایزو میباشد. حدود 300 الی 400 مرجع صدور گواهینامه ایزو CB درایران فعالیت مینمایند دراین میان CB هایی وجود دارندکه ازدرجه اعتبار بالا یاپایین برخوردارندیا اینکه درکل اعتباری ندارند. وجود برندهای گوناگون CB ها و همچنین تعدد مراجع گوناگون صدور گواهینامه ایزو بادرجه های اعتباری مختلف همچنین ناآشنایی شرکتهابا CB ها و اطلاع نداشتن ازراه اطمینان یافتن ازاعتبار مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو CB و همچنین نداشتن زمان کافی برای تحقیق راجع به درجه اعتبار گواهینامه های ایزو ، شرکتها و سازمانها رابرآن میداردتا برای استعلام گرفتن اعتبار گواهینامه ایزو ازمراجع و مراکزی مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران که تجربه کافی و وافی سالها کار بامراجع صدور گواهینامه ISO یعنی CB ها ی مختلف راداشته است کمک بگیرند.

تماسهای مکرر دوستان و شرکتها بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درمورد استعلام اصالت و اعتبار گواهینامه ISO و همچنین داشتن سوالات متعدد درزمینه اعتبار CB ها وشناخت برندهای گوناگون CB این مجموعه رابرآن داشت تاخدمتی جدیدی به مجموعه خدمتهای خود اضافه نماید.

زین پس مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه خدمت رسانی به سازمانهای خواستار گواهینامه ایزو درمورد اعتبار سنجی گواهینامه ایزو و استعلام اعتبار گواهی نامه ISO میباشد.