گواهینامه تایید صلاحیتد ایمنی پیمانکاران

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مراحل اخذ

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران امروزه ازضروریترین الزامات جهت شرکت درمناقصات مطرح است؛ شرکتها درحین تکمیل اسناد مناقضات باواژه مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکار مواجه میشوند، بدین منظور جهت کسب اطلاعات ازطریق اینترنت بدنبال منابع کسب اطلاعات میگردند و بامرکز سیستم کاران آشنا میشوند. مرکز بعنوان یک مرکز عام المنفعه توضیحات لازم درمورد نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابه همه ارائه میدهد.

مراحل ثبت نام و دریافت گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مجموعه متقاضی گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درابتدا بایستی مشخص شودکه چند کارگاه دارد منظوراز معنی کارگاه تعداد کارگاه و لیست بیمه اعلام شده میباشدبه تامین اجتماعی . جهت هریک ازکارگاهها و معمولا همچنین دفتر مرکزی یک نفر بعنوان مسئول ایمنی بایستی معرفی گردد. مسئولین حتی المقدور بایستی مدرک دانشگاهی مرتبط مانند لیسانس یافوق لیسانس درحوزه ایمنی ویا رشته های مرتبط داشته باشند دراینصورت فقط بایستی دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مخصوص ویژه ایمنی راکه توسط مراجع ذیصلاح برگزار میگردند طی کند اما چنانچه مسئولین ایمنی معرفی شده دارای تحصیلات مرتبط باایمنی نباشند علاوه بردوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بایستی دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه مسئولین ایمنی ( دوره 40 ساعته ایمنی عمومی ) رابگذرانند. پس ازبرگزاری دوره های مزبور مسئولین ایمنی بایستی درسایت ایساپ جهت ثبت نام اقدام نموده وپس ازثبت اطلاعات و بازگذاری مدارک ازجمله مدارک آموزشی فوق تاییدیه خودرا ازسایت ایساپ بگیرند.

مسئولین ایمنی بایددر خصوص تهیه صورت جلسات کمیته حفاظت فنی کار حداقل بصورت ماهیانه اقدام کرده و راهبری امورات مرتبط درحوزه ایمنی رابرعهده بگیرند. درهمین راستا کلیه افراد مندرج درلیست بیمه رابطور منظم ساماندهی کرده وبه کلاسهای دوره آموزشی ایمنی عمومی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمکانکار اعزام و مدیریت نموده تااصل گواهی نامه دوره ایمنی پیمانکاری راگرفته تابتواند درقسمت ثبت نام سامانه اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بارگزاری نماید.

مسئولین ایمنی همچنین بایستی یکی ازاعضای هیات مدیره راجهت گذراندن دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری ازطریق مرکز معتبر آموزشی و مورد تایید اداره کار هماهنگ کرده وپس ازبرگزاری دوره ایمنی کارفرمایی گواهینامه رادریافت ودر سایت فوق بارگذاری کند.

مسئولین ایمنی همچنین کلیه مدارک موردنیاز الزام شده ازسوی اداره کار راباید درسامانه اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاران بارگزاری وپس ازتکمیل، مدارک خواسته شده رابصورت فیزیکی به اداره کار ارائه نماید. پس ازتشکیل پرونده فیزیکی اداره کار نسبت به اعزام بازرس جهت کارگاههای اعلام شده اقدام نموده و گزارش مثبت یامنفی خودرا اعلام میکند. درصورت مثبت بودن نظر بازرس پرونده بکمیسیون ارجاع شده وتوسط کمیسیون اداره کار درصورت صلاحدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ثبت و صدور میگردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره ای رایگان درخصوص اخذ گواهی نامه های ملی و بین المللی ازجمله ارائه راهنمایی درمورد چگونگی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درخدمت متقاضیان و علاقمندان محترم میباشد.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.