صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهی نامه ایزو ازدغدغه های فکری شرکتهایی میباشدکه جهت شرکت درمناقصات اغلب جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکند. البته دلایل متعددی هستندکه شرکتها جهت گواهی نامه ایزو اقدام میکنند، من جمله مناقصات، توسعه و بهره وری، تبلیغات و ...

صدور گواهینامه ایزو مقوله یی میباشدکه اغلب شرکتها و سازمانهای معتبرکه بفکر پیشرفت هستند، باآن درگیرند. اولین مبحث درصدور گواهی نامه ایزو اینست، ازچه مرجعی گواهینامه ایزو بگیریم؟ مراجع بسیاری هستندکه بصورت قانونی و غیر قانونی جهت صدور گواهینامه ایزو اقدام میکنند. شرکتهای متقاضی بایستی بادید باز و تحقیق مراجعی انتخاب کنند که معتبرند و دردام شرکتهای صادرکننده بدون اعتبار نیفتند بعضا شرکتهای متقاضی بدنبال معرفی افراد ناشی و ناآگاه و طمع گرفتن گواهینامه ارزان دردام شرکتها و مراجعی اسیر میشوندکه گواهی نامه غیرمعتبر و تقلبی و پرینتی صادر میکنند بهمین دلیل ارزان هستند چون هزینه استقرار و پیاده سازی و غیره هم پرداخت نمیکنند. گواهینامه های فوق ازاعتبار ساقط میباشند. بدلیل عدم نظارت کافی تعداداین شرکتها روبه افزایش میباشد و متاسفانه مرجعی نیست بااین شرکتها برخورد کند.

درمبحث ثبت و صدور گواهینامه ایزو سوالاتی پیش میایدکه گواهینامه معتبر چه گواهینامه یی ست؟ ازکجا بدانیم ازچه مرجعی گواهینامه معتبر بگیریم؟ مراجع معتبر کدامند؟ اولین مورد در صدور گواهینامه ایزو اینست ازچه مرجعی گواهینامه دریافت کنیم پس اولین موضوع دراخذ گواهی نامه ایزو مرجع صادرکننده میباشد. واینکه شرکت متقاضی گواهینامه رابابت چه کاری میخواهد اگر گواهینامه رابابت صادرات میخواهد قطعا بایستی گواهینامه اش را ازمراجع معتبر بااعتبار جهانی دریافت کند. حالا اینکه مراجع معتبر کدامند و چه خصوصیاتی دارند بطور مختصر درادامه توضیح خواهیم داد. مراجع صدور گواهینامه ایزو CB نام دارند. موسسات اعتبار دهنده CB ها ، AB نام میگیرند و AB ها هم تحت نظارت IAF فعالیت میکنند. دربیان ساده تر مراجع تحت عضویت IAF بالاترین اعتبار رادارند. IAF سازمان جهانی میباشدکه بالاترین اعتباررا دارد وقتی مرجع صادر کننده گواهینامه یی عضویت IAF دارد ازبالاترین سطح جهانی برخوردار میباشد. درحال حاضر درایران یک مرکز میباشدکه اعتبار IAF دارد و آنهم NACI میباشد. درآمریکا میتوان ANAB ،al2a ، ANSI ،IAS ، UAF و درایتالیا ACCREDIA رانام برد. بامراجعه به سایت www.iaf.nu میتوان مراجع صادرکننده ایزو دارای اعتبار IAF راشناخت.پس درصدور گواهینامه ایزو شرکت متقاضی بایستی دقت کند ازموسساتی گواهینامه ایزو بگیردکه جزو CB ها هستند وآن CB ها تحت اعتبار سازمان AB اعتباردهی شده باشند وآن ab ها هم تحت نظارت و زیر مجموعه سازمان اعتبار جهانی ( iaf ) باشند. درواقع یک CB یک مرجع صادر کننده گواهینامه میباشد و مراجعیکه حق صدور گواهینامه ایزو رادارند CB میگویندکه درایران درحال حاضر 300 الی 400 مرجع سی بی فعالیت میکنند.

صدور گواهی نامه ایزو ازطریق یکسری مراجع غیر IAF هم انجام میشود، مراجع غیر IAF اعتبار جهانی ندارد فقط صرفا گواهینامه هستند جهت استفاده سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بدون فعالیت و هدف صادرات جهانی مفید و کار راه انداز میباشد. گواهینامه های غیر IAF راه انداز هستند ولی اعتبار جهانی ندارند وشرکتهای متقاضی دارای این نوع گواهینامه جهت تمدیدگواهینامه ایزو بامشکل مواجه خواهند شد. متقاضیان گواهینامه ایزو بایستی بادقت نظر و شناخت مراجع دارای عضویت CB جهت گرفتن گواهینامه اقدام کنندتا دردام افراد سودجو نیوفتند و همچنین دردام افرادیکه گواهینامه ایزو بامبلغ نجومی صادر میکنند چون تمام CB های زیر نظر AB ها دارای یک اعتبار هستند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی آمادگی دارد تاهرگونه اطلاعات مورد نیاز متقاضیان گواهینامه ایزو رابطور رایگان ارائه نماید.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو معمولا درست یا نادرست در GOOGLE بااین عنوانها بدنبال مطلب موردنظرشان میگردند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، قیمت ایزو 9001 ، قیمت ایزو 14001 ، قیمت ایزو 45001 ، قیمت ایزو 22000 ، قیمت اخذ گواهینامه IMS ، قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ، هزینه دریافت ایزو 9001 ، هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها