روش دریافت گواهینامه ایزو

روش دریافت گواهینامه ایزو

روش دریافت گواهینامه ایزو شامل مراحلی میشودکه بطور خلاصه و بازبانی ساده دراین مقاله بدان میپردازیم. اولا بایستی مشخص شود گواهینامه راجهت چه کاری میخواهیم بگیریم سپس مشخص شود ازچه مرجعی و باچه اعتباری میخواهیم گواهینامه بگیریم. متقاضیان ایزو چند دسته میشوند دسته ای ازمتقاضیان تنها باهدف گرفتن گواهینامه ایزو جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکنند وتنها هدفشان گرفتن گواهینامه هست وقطعا بفکر پیاده سازی نیستند. دسته ی دیگر جهت مناقصه اقدام میکنندبه دریافت گواهی نامه ISO ، دسته دیگر جهت صادرات اقدام میکنندبه دریافت گواهینامه ایزو ، دسته ای ازمتقاضیان نیز جهت چشم و همچشمی اقدام میکنندبه دریافت گواهینامه ایزو . بنابر نیاز و هدف متقاضیان مراجع و سطح اعتبار گواهینامه ایزو متغیر میباشد مثلا جهت مناقصه بایستی گواهینامه ایزو بااعتبار جهانی IAF درخواست گردد. مراجع صدور گواهی نامه ایزو 400 الی 500 مرجع میباشند. به مراجع صدور گواهینامه ایزو دراصطلاح CB میگویند. CB ها خودشان زیرنظر مراجعی باعنوان AB اعتباردهی میشوند و AB ها خودشان تحت اعتبار سازمان جهانی IAF اعتباردهی میشوند. درحال حاضر یک مرجع IAF درایران وجود دارد باعنوان NACI . پس مرحله اول مرجع صادرکننده و مشخص کردن مرجع صادرکننده میباشد.

مرحله دوم مرحله پیاده سازی و مستند سازی سیستمهای مدیریتی یاهمان ISO ها میباشد. درمرحله پیاده سازی و مستند سازی استاندارد مورد درخواستی سازمان متقاضی پس ازتهیه و تدوین الزاماتش بایستی پیاده سازی شودکه پیاده سازی میتواندبا گذاشتن مستندات دراختیار سازمان متقاضی درخواست گواهی نامه ایزو خود سازمان مسئولیت پیاده سازی رابر عهده بگیرد درغیر اینصورت ودر صورت تمایل سازمان شرکتهای مشاوره در زمینه ثبت و صدور گواهی نامه ایزو صفرتا صد کار راانجام خواهند داد. اگر سازمان متقاضی گواهینامه ایزو بااعتبار بالا و معتبر بخواهد وهرچه مرجع صادرکننده سختگیرتر باشد ممیزی و مستندسازی و پیاده سازی هزینه بیشتری دربرخواهد داشت و بایستی پیاده سازی بمعنای واقعی انجام پذیرد. برخی ازمراجع صادرکننده بنابه درخواست مشتری بابت گواهینامه ارزان و فوری بدون پیاده سازی گواهی نامه ایزو صادر میکنند البته گواهی نامه های اینچنینی تنها نام گواهینامه ایزو رایدک میکشند درحالیکه دارای اعتبار بخصوص جهت صادرات نیستند. بسیار دیده میشود متاسفانه سازمان متقاضی بواسطه یک رابط یامشتری ناآگاه دردام مراکزی می افتندکه بادریافت هزینه های هنگفت گواهی نامه های صادرشده شان دارای اعتبار نمیباشد وزمانیکه سازمان متقاضی جهت مناقصه یا صادرات اقدام میکند پس ازاستعلام متوجه میشودکه گواهینامه ایزویش فاقد اعتبار و جعلی میباشد پس توصیه میشود سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو بادید بازتر واطلاعات کافی و تحقیق مرجع صادرکننده شان راانتخاب کنند.

مرحله سوم شامل مشاوره میباشدکه درمرحله مشاوره نیز باتوجه به علم و دانایی و تجربه مشاور مبلغ دریافتی جهت مشاوره متغیر میباشد قطعا مشاوران باتجربه دراین خصوص هزینه بالاتری دریافت میکنند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان درزمینه ثبت وصدور گواهی نامه ISO درخدمت شما عزیزان میباشد. متقاضیان عزیز پس از تماس بامرکز مشاوره سیستم کاران فرمهایی دراختیارشان قرارداده خواهد شد و اطلاعاتی دراختیارشان قرار داده خواهد شدکه بعداز تمایل ودر صورت تمایل همکاری فرم درخواست گواهینامه ایزو درفرمت وورد دراختیارشان قرار خواهد گرفت و متقاضیان محترم باتکمیل و پرکردن فرم فوق جهت اقدام برای ثبت و صدور گواهینامه درخواستی شان فرم راجهت اصلاح و اقدام دراختیار سیستم کاران قرار خواهند داد و مرکز مشاوره سیستم کاران صفرتاصد کاررا انجام خواهد دادتا سازمان متقاضی گواهینامه ایزو مورد درخواستی خودرا دریافت کند. همچنین مرکز مشاوره سیستم کاران با مشاورین مجرب آماده مشاوره حضوری و تلفنی جهت متقاضیان میباشد.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو ممکنست بدرست یا نادرست درگوگل اینگونه سرچ کنند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO ،هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO ،هزینه گرفتن استاندارد ایزو ،قیمت ایزو 9001 ،قیمت ایزو 14001 ،قیمت ایزو 45001 ،قیمت ایزو 22000 ،قیمت اخذ گواهینامه IMS ،قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ،هزینه دریافت ایزو 9001 ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها، OHSAS 18001 ، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک، CB ، AB ، IAF ، مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو