مشکلات پیاده سازی ایزو

 

مشکلات پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذ گواهی نامه ایزو ISO درارگانهای دولتی چه میباشد؟

آنچه تحت عنوان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( پیاده سازی ایزو ) درشرکتهای مختلف اجرایی میشود یک سری کاغذ بازیهای اداری میباشدکه جز صرف زمان مشخص و هزینه جهت گرفتن پرینت و مهر و امضای اسناد هیچ سود دیگری حاصل نمیگردد. درصورتیکه هدف ازپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت توسط مشاوران ، قبل ازهر چیزی بایستی افزایش بهره وری سازمان و بهبود کیفیت کاری ، خدمت رسانی یاتولید محصولات باشد.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و گرفتن مدرک ایزو ( مدرک ISO ) ، نیازمند الزاماتی درسازمان میباشدکه یکی ازمهمترین آنها انعطاف پذیری سازمان جهت اعمال تغییرات و برخورد مناسب با سیستم جدید میباشد ، بنابراین سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ISO باوجود عدم تمایل جهت ایجاد تغییرات درسازمان ، مواجه شدن با سیستم جدید و تغییر روند کاری درجهت بهبود کیفیت خدمات خود، مسلماً نمیتوانند سیستم مدیریت کیفیت رابطور واقعی پیاده سازی کنند.

متاسفانه ارگانهای دولتی درکشورما بدلیل سخت گیریهای مدیریتی ، سرسخت بودن درمقابل تغییرات مناسب درسازمان و همچنین فرد گرایی درسازمان اکثراًدر پیاده سازی سیستمهای مدیریتی دچار مشکل میشود و فقط تمایل دارندکه گواهینامه های ایزو رااخذ نمایند تا پیاده سازی واقعی سیستم درسازمانشان ، در حالیکه هرچه پیش میرویم سازمانها چه دولتی و چه خصوصی درمیابندکه بکارگیری سیستمهای مدیریتی درسازمان موجب بهبود عملکرد مدیران ، پرسنل و بصورت کلی سازمان مورد نظر میشود . ازطرفی بدلیل آنچه که فرد گرا بودن نامیده میشود ، پرسنل اکثراٌ بدنبال منافع خود هستندتا منافع سازمان. بینش و آگاهی و منافع افراد بایستی درراستای منافع سازمان باشد هنوز درسازمان نهادینه نشده. بی نظمی سازمانی موجود درسازمانها نی خود مشکل بزرگیست ، زیرا بدلیل عادت کردن پرسنل به بی نظمی و شرایط موجود ایجاد سیستمی جدید و منظم بااینکه مسلماًبه نفع خودپرسنل میباشد ، برایشان سخت و عذاب آوراست . مسلماٌاین شرایط باخواست و اراده مدیران ارشد سازمان ایجاد شده و تازمانیکه سطح مدیران ارشد درسازمان بااین دید پیش روند هیچ گاه سازمان نمیتواند بدنبال اثربخشی و بهبود کیفیت و یا ایجاد تغییرات مثبت درسازمان باشد.
بنابراین برای گرفتن گواهینامه ایزو درسازمانهای دولتی ، دیدگاه هایی همچون : انعطاف پذیری درمقابل تغییرات ، نظم سازمانی ، رفتار سیستمی و سیستم گرا بودن و تعهد سازمانی جهت بهبود سیستم موجود ، ابتدا درمدیران ارشد ایجاد شده وسپس به سطوح پایین تر سازمان انتقال پیدا کند و سپس اقدام به پیاده سازی مستمر و ایجاد اثر بخشی واقعی درسازمان شودکه بتوان تغییرات اساسی بمنظور بهبود کیفیت خدمات یا تولیدات سازمان ایجاد کرد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص آموزش و نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO آمادگی هرگونه همکاری باسازمانها و نهادهای دولتی جهت پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو را دارد.

بامادر ارتباط باشید . . .