اخذ ایزو

اخذ ایزو

اخذ ایزو ازدغدغه های مهمی میباشدکه شرکتها جهت شرکت در مناقصات باآن روبرو میشوند. یعنی زمانیکه شرکتی جهت مناقصات اقدام میکنند بااین قضیه روبرو میشودکه کارفرما ازاو تقاضای ارائه گواهینامه ایزو میکند.

اخذ ایزو مراحل مختلفی داردو یک سازمان وقتی میخواهد گواهی ایزو دریافت کندو موفق گرددبه اخذ ایزو بایستی مراحلی راطی کند اولین مرحله جهت اخذ ایزو ، انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه ابتدا بایستی سازمان متقاضی مرجع اخذ ایزو خودرامشخص کند، مراجع صادر کننده و اخذ ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوندو درنهایت AB زیر نظر مرجع بالا دست و سازمان اعتبار دهندگان بین المللی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند. یکسری مراجع دیگر هستندکه غیر IAF هستند یعنی CB و AB ساخته و پرداخته خودما ایرانیها هستندکه 500 الی 600 مرجع هستندکه بااعتبار غیر IAF درون ایران فعالیت میکنندو تعدادشان روزبروز درحال افزایش میباشدو وجود اینگونه مراجع منجربه بوجود آمدن برندهای مختلف باسطح اعتباری مختلف وقیمتهای متفاوت میباشدکه گاهی قیمتها بسیار پایین وگاهی بصورت نجومی بالا میروند.

اخذ ایزو و مرحله دوم جهت اخذ ایزو مرحله مستند سازی و پیاده سازی گواهینامه ایزو میباشد.دراین مرحله اخذ ایزو بسیاری سازمانها بدلیل سختی کار ازمرحله پیاده سازی براحتی گذر میکنندو علاقه ای ندارندبه پیاده سازی وضمن اینکه مرحله پیاده سازی درحین زمانبر بودن هزینه بر نیز میباشدو درمرحله مستندسازی و پیاده سازی ممیزی نیزانجام میگیردو شخصی بعنوان ممیز جهت ساختمان متقاضی بجهت انطباقها وهمچنین عدم انطباقها و رفع عدم انطباقها فرستاده میشودبه سازمان متقاضی تابا بررسی انطباقها و عدم انطباقها دستور صدور گواهینامه ایزو رانیز صادر کندو سازمان راجهت اخذ ایزو تایید نماید.

اخذ ایزو درمرحله سوم ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه بعداز طی دو مرحله انتخاب مرجع صادر کننده وهمچنین مستند سازی و پیاده سازی و تایید درمرحله ممیزی سازمان متقاضی اخذ ایزو موفق میشودبه اخذ ایزو

اخذ ایزو باتوجه بدینکه میزان اعتبار ، وقت و هزینه نوسانی دارد، هرچه اخذ ایزو ازطریق مراجع معتبر باسطح اعتبار بین المللی IAF انجام پذیرد وقت و هزینه بیشتری نیاز دارد ضمن اینکه جهت اخذ ایزو بایستی سازمانها ی متقاضی دقت کافی داشته باشندکه دردام افراد سودجو نیفتندو گواهینامه ایزو دریافتی آنها قلابی نباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و مشاوران حرفه ای و کارآمد و آگاه اطلاعات کامل رادر خصوص گواهی نامه ایزو ، مراجع اخذ ایزو دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو مراجع مختلف اخذ ایزو رابا سطح اعتبار مختلف معرفی میکندبه متقاضیان محترم.

کاربران و متقاضیان ممکنیت درون گوگل بادرج عناوین زیر جهت اخذ ایزو وهمچنین مراجع اخذ ایزو جستجو نمایند:

اخذ ایزو, دریافت ایزو, روند اخذ ایزو, روند دریافت ایزو, اخذ گواهینامه ایزو,اخذ گواهی نامه ایزو, اخذ گواهی ایزو, اخذ استاندارد ایزو, اخذ مدرک ایزو, مراجع اخذ ایزو, دریافت ایزو, اخذ ISO, دریافت ISO, روند اخذ ISO, روند دریافت ISO, اخذ گواهینامه ISO,اخذ گواهی نامه ISO, اخذ گواهی ISO, اخذ استاندارد ISO, اخذ مدرک ISO, مراجع اخذ ISO, دریافت ISO, سایت ایزو, مراحل ثبت نام ایزو, شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, ثبت ایزو, مراحل پیاده سازی ایزو, چگونه ایزو بگیریم؟, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو, گواهینامه ایزو تقلبی, مراحل ثبت ایزو, مراحل اخذ ایزو وغیره.

اخذ ایزو فکر بسیاری از سازمانهای متقاضی اخذ ایزو رابخود مشغول کرده و مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باآگاهی کامل مراجع اخذ ایزو رابه متقاضیان اخذ ایزو معرفی میکند.
اخذ ایزو ارزان و فوری نیزاز مهمترین درخواستهای متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو میباشدکه امروزه امکانپذیر گشته وشما متقاصی محترم دریافت گواهینامه ایزو ازطریق مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میتوانید گواهینامه ایزو خودرا درسریعنرین و بامناسب ترین قیمت دریافت کنید.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.