ممیزی ایزو چیست؟

ممیزی ایزو چیست

ممیزی ایزو یکی ازمراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه توسط ممیز انجام میگیرد.روند دریافت گواهی نامه ایزو شامل مراحل مختلفی میشودکه مهمتر ازهمه انتخاب مرجع صادرکننده ایزو میباشدکه انتخاب مرجع صادرکننده درروند اخذ دریافت گواهینامه ایزو وزمانبر بودن وهمچنین هزینه و سهولت دریافت گواهی نامه ایزو بسیار موثرست. اولین مرحله انتخاب مرجع صادرکننده میباشد وسپس مستندسازی و پیاده سازی میباشدکه دراین مرحله مستندات آماده میشود ودر اختیار سازمان قرار میگیرد واینچا بحث ممیزی میشودکه بسته بدینکه مرجع صادر کننده تاچه حد معتبر وسختگیر باشدو شخص ممیز تاچه حد سختگیرانه درخصوص انطباقها و عدم انطباقها برخورد کندو اعتبار گواهینامه ایزو درچه چایگاهی باشد انجام میپذیرد. ممکنست مرجع صادر کننده ای سختگیرانه بابت ممیزی برخورد کندکه سازمان متقاضی درخواست گواهینامه ایزو اینجا ممکنست بامشکل روبرو شود وطی چندین مرحله ممیزی دستور صدور گواهینامه ایزو داده شود یعنی انطباقها و عدم انطباقهایی مشاهده شودکه طی چندین مرحله مورد تایید قرار گرفته و حل شود. ممیز عدم انطباقها رابررسی میکندو باراهنمایی سازمان عدم انطباقها رابرطرف میکندتا بعداز رفع عدم انطباقها ممیز گواهی نامه ایزو راصادر نماید. گاهی برخی عدم انطباقها نیازبه سختگیری ندارد ومیشود ازآن عدم انطباقها گذشت اماگاهی برخی عدم انطباقها ممکنست طبعات خوبی نداشته باشدو بایستی رفع گردد.

ممیزی ایزو همانطورکه گفته شد درمرحله مستندسازی وهمچنین پیاده سازی ISO انجام میگیرد. زمانیکه مرجع صادر کننده انتخاب شدو پروسه دریافت گواهینامه ISO وارد مرحله پیاده سازی گردید. مستندات لازم دراختیار شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو گذاشته میشود وخود شرکت ویا مشاور مرجع صادر کننده ایزو باانتخاب شرکت متقاضی الزامات تعریف شده درون مستندات رابه مرحله پیاده سازی درمیاورد. سپس شخصی بعنوان ممیز ازطرف مرجع صادر کننده فرستاده میشودبه سازمان متقاضی تابررسی کندآیا الزامات لازم رعایت شده و قوانین وقواعد موجود در مستندات درون سازمان رعایت شده است. انطباقها و عدم انطباقها مورد بررسی قرار میگیرد وسپس شخص ممیز شرکت راجهت دریافت گواهی ایزو تایید میکنداین حالت مختص شرکتهای غیر IAF میباشدکه درواقع CB وهمچنین AB ساختگی خودما ایرانیهاست درچنین مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو اغلب سختگیری نمیشودو سازمان متقاضی ازجهت ممیزی بامشکل برخورد نخواهد کرد.و براحتی گواهینامه ایزو خودرا دریافت میکند. اما درباره گواهینامه ایزو صادره ازطرف مراجع IAF سختگیری بیشتر میشودو ممیز ازطرف مرجع صادر کننده تحت نظر IAF جهت ممیزی ایزو فرستاده میشودبه سازمان متقاضی وقطعا ممیز اینگونه گواهینامه ایزو باسطح اعتبار IAF سختگیرانه تر جهت ممیزی عمل میکندو انطباقها و عدم انطباقها راریزبینانه تر بررسی میکند واحتمال رد شدن سازمان جهت دریافت گواهینامه ایزو ازطرف ممیز بیشترمیشود.

ممیزی ایزو دردونوع ممیزی داخلی و ممیزی خارجی میباشدکه ممیزی داخلی توسط خودخود سازمان انجام میپذیرد ودر ممیزی خارجی ممیزی توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ISO انجام میگیرد.

ممیزی ایزو بررسی انطباقها و عدم انطباقها میباشدکه مهمترین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد زیراکه شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بایستی ازلحاظ دریافت گواهینامه ایزو وشرایط اخذ گواهی ایزو مورد بررسی قرار گیردو سپس مشخص گرددکه حائز شرایط دریافت گواهینامه ISO میباشدکه چنانچه گواهینامه ایزو درخواستی ازطرف مراجع دارای اعتبار IAF باشد سختگیرانه تر خواهد بودو سازمان بایستی شرایط لازمه رامهیا کند تادر مرحله ممیزی توسط شخص ممیز رد نشود. حال آنکه مراجع غیرIAF درحیطه ممیزی سختگیری بسیار کمتری میکنند.

ممیزی ایزو بهر صورت ازسوی مراجع صادر کننده ایزو بستگی داردبه میزان اعتبار گواهینامه ایزو ، میزان سختگیری مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ودرنهایت تایید ممیزی ایزو سازمان توسط فرد ممیز سرنوشت صدور گواهینامه ایزو رامشخص میکند.

کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو جهت اطلاع ازاینکه ممیزی چیست واینکه اصلا ممیز کیست ممکنست درون گوگل ممیزی ایزو چیست بااین عناوین جستجو نمایند:

ممیزی چیست؟, ممیز کیست؟, ممیزی گواهینامه ایزو, ممیزی گواهی ایزو, ممیزی گواهی نامه ایزو, شرکتهای ممیزی ایزو, روش ممیزی گواهینامه ایزو, مراکز ممیزی گواهینامه ایزو, شرایط ممیزی ایزو, مستندات ایزو, مستندات گواهینامه ایزو,مراحل ممیزی گواهینامه ایزو, شرکتهای ممیزی ایزو, شرایط تایید ممیزی ایزو, شرایط ممیزی اخذ ایزو, ممیزی ایزو مراجع IAF, ممیزی ایزو مراجع غیر IAF, ممیزی گواهینامه ISO, ممیزی گواهی ISO, ممیزی گواهی نامه ISO, شرکتهای ممیزی ISO, روش ممیزی گواهینامه ISO, مراکز ممیزی گواهینامه ISO, شرایط ممیزی ISO, مستندات ISO, مستندات گواهینامه ISO, مراحل ممیزی گواهینامه ISO, شرکتهای ممیزی ISO, شرایط تایید ممیزی ISO, شرایط ممیزی اخذ ISO, دوره ممیزی ایزو, دوره ممیزی ایزو, سرممیزی چیست؟, شغل ممیزی چیست؟, وظایف ممیز ایزو, استخدام ممیز ایزو, دوره ممیزی ISO وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان درخصوص مشاوره و اطلاع رسانی درحوزه انواع گواهینامه ایزو وهمچنین ممیزی انواع گواهینامه ایزو جهت متقاضیان محترم میباشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز رایگان میباشد.

باما درارتباط باشید.