شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، شرایط خاصی نمیباشدو جهت دریافت گواهینامه ایزو شرایط خاصی لازم نیست مگر گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF باشدو میزان سختگیری مرجع صادر کننده و اعتبار گواهینامه بجهت پیاده سازی و ممیزی تعیین کننده شرایط اخذ برای شرکتها راتعیین میکند. ازعنوان شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ممکنست بمنظور مراحل دریافت گواهینامه ایزو استفاده شود. شرایط اخذ ایزو برای شرکتها درحقیقت طی سه مرحله انتخاب مرجع ، طراحی و پیاده سازی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد. شرایط اخذ ایزو برای شرکتها وابسته بدین سه مرحله میباشدکه مراحل دریافت گواهینامه ایزو برای شرکتها و شرایط اخذ ایزو برای شرکتها راتعیین میکند.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، دراولین مرحله انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه تعیین کننده شرایط اخذ ایزو برای شرکتها میباشد هرچه مرجع صادر کننده معتبرتر و سختگیرتر باشد شرایط اخذ ایزو برای شرکت بنحوی بمیان میایدو مرجع صادر کننده طی یکسری مستندات میخواهندکه یکسری شرایط درون سازمان جهت اخذ ایزو برقرار باشدتا سازمان بتواندبا رفع عدم انطباقها درمرحله پیاده سازی موفق شودبه گرفتن ایزو برای شرکت درمرحله دوم اخذ ایزو بیشتر بدین موضوع میپردازیم. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دودسته هستندیا گواهینامه ایزو IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده دارای اعتبار IAF ودر واقع اعتبار بین المللی معتبرترین نوع گواهی ایزو هستندو بهمین جهت شرایط اخذ ایزو برای شرکتها دراین نوع گواهینامه ایزو خاصتر هست. مراجع صادر کننده گواهینامه ISO رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالادست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشوند ودر نهایت درراس تمام اینها نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهینامه ایزو IAF میباشد. اینگونه گواهینامه ایزو دارای اعتبار بین المللی جهت صادرات میباشد. یکسری مراجع صادر کننده گواهی ایزو میباشدکه CB وهمینطور AB ساخته ایرانیهاست بدین نوع گواهی ایزو گواهینامه ایزو غیر IAF میگویندکه دارای اعتبار هستند وتنها جهت صادرات نمیتوان ازآنها استفاده کرد.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، درمرحله دوم مراحل اخذ ایزو برای شرکتها یعنی پیاده سازی بیشتر معنا پیدا میکند. باتوجه بدینکه گواهینامه ایزو صادر شده ازهر کدام ازدسته گواهی نامه ایزو IAF باشند ویا غیر IAF بحث شرایط اخذ ایزو برای شرکتها بیشتر معنا پیدا میکند. چنانچه گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF باشد ممیز سختگیرانه تر عمل میکند و انطباقها و عدم انطباقها راریز بینانه تر بررسی میکندو ممکنست طی چندین مرحله ممیزی صورت پذیردتا ممیز دستور صدور گواهینامه ایزو راصادر کندو شرایط اخذ ایزو برای شرکتها معنا پیدا میکند. شرایط لازم جهت ایمن کردن محیط کار وبه حداقل رساندن ریسکهای موجود وفراهم کردن شرایط لازم جهت مقابله باخطرات احتمالی که ممکنست خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری داشته باشد. مراجع غیر IAF خیلی سختگیرانه عمل نمیکنندو ممیز راحت تر ممیزی راانجام میدهد وبرروی مبحث پیاده سازی تاکید نمیشودو پیاده سازی بنابر خواسته سازمان متقاضی گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکت انجام میپذیرد. درصورتیکه درانواع گواهینامه ایزو IAF پیاده سازی برطبق مستندات ارائه شده سختگیرانه میباشدو لازمه اش بوجود آوردن شرایط اخذ ایزو برای شرکت بنابر دستور مرجع صادر کننده ایزو IAF میباشد.
شرایط اخذ ایزو برای شرکتها درهنگام ثبت و صدور گواهینامه ایزو باتوجه بدینکه مرجع صادر کننده و ممیز تایید کنند سرنوشت ساز میباشد واگر سازمالن متقاضی دریافت ایزو تایید گردید گواهی ایزو صادر میشودو شرکت متقاضی دست پیدا میکندبه گواهی نامه ایزو .

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها بسته بمیزان امکانات شرکت متقاضی گواهینامه ایزو وگستردگی و توانایی مالی و نوع گواهینامه ایزو و برند گواهینامه ISO و اعتبار گواهی ISO فرق دارد.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ازعناوینی میباشدکه متقاضیان دریافت انواع گواهینامه ایزو باآن روبرو میشوندو باعناوین و منظورهایی چون مراحل دریافت گواهینامه ایزو درون فضاهای مجازی مانند گوگل جستجو میکنند ازعناوین دیگر میتوان بدین عناوین اشاره کردکه معمولا متقاضیان باآنها بدنبال شرایط اخذ ایزو برای شرکتها سرچ میکنند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ گواهی نامه ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ گواهی ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ استاندارد ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ مدرک ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ ISO برای شرکتها, شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو برای شرکتها, شرایط گرفتن ISO برای شرکت, شرایط گرفتن ISO, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها, شرایط اخذ گواهی نامه ISO برای شرکتها, شرایط اخذ گواهی ISO برای شرکتها, شرایط اخذ استاندارد ISO برای شرکتها, شرایط اخذ مدرک ISO برای شرکتها, مراحل ثبت ایزو, شرایط ISO9001, شرایط گرفتن ایزو 9001, اخذ استاندارد ISO9001, شرایط دریافت ایزو برای شرکتها, شرایط دریافت ISO برای شرکتها و غیره.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.