اخذ گواهینامه HSE فوری

اخذ گواهینامه  HSE فوری

شرکتها میتوانند گواهینامه HSE فوری جهت ارائه شرکت برای مناقصه دریافت کنند. همچنین سعی میکنند حداکثر امتیاز کسب کرده برنده مناقصه باشند. مناقصات شرکتها بسیار باب شده تمایل جهت شرکت درمناقصه بیشتر بنابراین خواستن دریافت گواهینامه HSE بیشترشده شرکتها گواهینامه HSE فوری دریافت میکنند.
اکثر سازمانها تمایل داند گواهینامه HSE فوری دریافت کنند. این گواهینامه ها بسیار ارزان بوده تحت اعتبار IAF نمیباشد تاییدیه IAF هم ندارد.
بدلیل اینکه شرکتها مناقصا دارند یاجهت برندسازی نیاز دارند گواهینامه HSE فوری دریافت کنند. گواهینامه HSE فوری سریع دردسترس همگان قرار میگیرد. قیمت گواهینامه HSE فوری بسیار ارزان بوده شرکتها تمایل ندارند هزینه گزاف پرداخت کنند، پس گواهینامه ارزان فوری HSE دریافت میکنند برند بودن گواهینامه HSE باتاییدیه IAF میباشد. گواهینامه HSE فوری وقت بسیاری جهت صدور نیاز ندارد یک روزه سریع آماده میشود.


گواهینامه HSE سیستم مدیریت بهداشت محیط زیست میباشد. گواهینامه HSE برای شرکتهای پیمانکاری مورد نیاز میباشد. شرکتهای پیمانکاری جهت پیشرفت کار خود نیاز دارند گواهینامه HSE دریافت کنند البته پیمانکاران نیاز دارند گواهینامه HSE تحت اعتبار  IAFدریافت کنند بدلیل اینکه گواهینامه HSE فوری بدرد شرکتهای پیمانکاری نمیخورد مشتریان شرکتهای پیمانکاری جهت رجیستری نام شرکت متقاضی جهت همکاری رجوع خواهند کرد، این شرکتها باید CB تحت اعتبار IAF تماس گرفته گواهینامه HSE دریافت کنند.


نکته مهم: بکارگیری اصول مدیریت عمومی توسعه، استقرار، خط مشی HSE کاربرد خواهد داشت.
ایکنه اکثر مراجع ثبت وصدور گواهینامه HSE بدون انجام ممیزی گواهینامه HSE فوری برایشان صادر شود کارفرمایان مراجع مناقصه گذار فقط دنبال مدرک HSE هستند برگه رویت گواهینامه HSE بدون استعلام گرفتن واقعی کفایت میکند.

 

جهت گرفتن گواهینامه HSE زمان بیشتری طول میکشدتا صادر شود. پیاده سازی، مستندسازی هزینه گزافی خواهد داشت بدلیل اینکه وقت زیادی نیست مناقصه سریع برگذار میشود، گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF نمی تواند کمکی کند پس گواهینامه HSE فوری دریافت میکنند.
HSE اصل تحت اعتبار IAF جهت شناسایی خطرات ناشی فعالیت کرده مورد استفاده قرار گرفته دامنه شناسایی باید کلیه فعالیت، رهاسازی دفع پوشش دهد.

شناسایی مواد زیر مدنظر خواهد بود:
طراحی، ساخت، راه اندازی بعنوان فعالیت مربوط کسب سرمایه توسعه بهبود اصلاح فعالیتها
شرایط عملیاتی معمولی، غیرمعمولی شامل توقف اضطراری، تعمیر، نگهداری، راه اندازی مجدد
رویداد شرایط بالقوه اضطراری مانند:
آلودگی مواد اولیه محصولات
عیوب ساختاری، شرایط اقلیمی، جغرافیایی دیگر سوانح طبیعی
خرابکاریها، ضعف سیستمهای امنیتی
فاکتورهای انسانی عامل بروز وقفه استقرار نظام مدیریت، برچیدن، پایان یافتن، انهدام سرویس، خارج کردن دفع خطرات اثار ناشی فعالیتها
کارکنان همه سطوح سازمانی شناسایی خطرات، اثرات نامطلوب مشارکت داشته باشند ارزیابی ریسک خطرات گواهینامه HSE اصل توجه معیاری تعیین شده ایجاد شوند. روشهای احتمال وقوع حادثه، شدت پیامد آن برای انسان، محیط زیست، سرمایه مدنظر قرار میگیرد. توجه داشته باشیم انتخاب هرروش ارزیابی میتواند نتایج دامنه عدم قطعیت بهمراه داشته باشد. بنابراین روش ارزیابی ریسک میبایست تجربیات شخصی کارکنان باتجربه قانونگذار جامعه استفاده شود. تجربه شخصی کارکنان باتجربه جهت کارایی بهتر سازمان شده بهروری کار بالا رفته بیشترین سودهی خواهد داشت. ارزیابی ریسک بیان شده تمام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.

شناسایی عدم انطباقها باعث خواهد شد روش اجرایی درست اجرا شده پیاده شود طبق اصول روش اجرایی درست قدم برداشته عدم انطباقها برطرف شده شرکت، سازمانها رشد روزافزونی خواهد کرد. گواهینامه سیستم مدیریت HSE سه گواهینامه ISO14001، ISO45001، HSE همراستا کنارهم قرارگرفته سه استاندارد باهم اجرامیشوند البته گواهینامه HSE بصورت مستقل اجرا میشود اما استانداردهای ISO14001 ،ISO45001 میتواند همراه استانداردHSE باشد.
اینکه گواهینامه HSE فوری صادر شودیا صدور گواهینامه HSE  توسط مراجع تحت اعتبار IAF صورت گیرید، بستگی بمشتری دارد، همچنین نیاز مشتری بجهت مناقصه گذاشتن راه مشتری مشخص کرده گواهینامه HSE چطور صادر شود.


فعالیتها، وظایف
فعالیتها، وظایف باید مطابق روشهای اجرایی، دستورالعملها بوده مرحله قبل حین طراحی منطبق خط مشی بهداشت ایمنی، محیط زیست توسعه یابند سطح مدیریت ارشد، توسعه اهداف استراتژیک وطرح ریزی فعالیتهای سطوح بالای سازمان توجه خط مشی بهداشت، ایمنی، محیط زیست مدیریت شوند.
سطح مدیریت سرپرستی مستندات مرتبط فعالیتها شامل چندین وظیفه بصورت طرحها، روشهای اجرایی خواهند بود.
سطح عملیاتی مستندات مرتبط وظایف بصورت دستورالعمل کاری بوده مطابق سیستم های ایمن کاری صادر شده اند.
مانند: پروانه های کار، روشهای اجرایی، چند عملیات همزمان، روشهای اجرایی، قفل نمودن، راهنمای عملیات مجاز.
مدیریت باید صحت انجام کارها اطمینان یابد مسئولیت هدایت کار، اطمینان انجام فعالیتها، وظایف مطابق روشهای اجرایی مرتبط برعهده بگیرد. مسئولیت تعهد مدیریت اجرایی طرحهای، خط مشی تدوین شده کنار دیگر وظایف، دستیابی معیارهای عملکرد واهداف بهداشت، ایمنی، محیط زیست تضمین می نماید.


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران سابقه درخشان جهت مشاوره گواهینامه های ایزو راهنمای کامل واطلاعات مفید دراختیار مشتریان عزیز قرار میدهد. تماس بگیرید تااطلاعات کامل دریافت کنید. 

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.