HSE چیست 

HSE چیست؟

HSE چیست؟ HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع گواهینامه درخواستی کارفرمای مناقصه گزار جهت شرکتهای پیمانکاری و خدماتی و فنی و مهندسی و تولیدی و تمامی شرکتها باهرنوع فعالیت میباشد زیراکه HSE جهت تمامی مشاغل کاربردی میباشد و الزامات و نیازهای آنهارا درحوزه ایمنی و بهداشت شغلی وهمینطور محیط زیست بیان میکند واینها جهت تمامی مشاغل درتمامی فرآیندهایشان مورد نیازست. باتوجه بدین موارد HSE الزامات دو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ( ورژن جدید OHSAS18001 ) و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 رابیان میکندپس خیلی بهترست درابتدا دو سیستم مدیریتی فوق طراحی و پیاده سازی شودو سپس HSE طراحی و پیاده سازی گردد.

HSE چیست؟ مخفف سه کلمه Health, Safety & Environment درمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشدو Health بمعنای بهداشت ، Safety بمعنای ایمنی وکلمه Envionment درمعنای محیط زیست هست .

HSE رابه شرکتهای متقاضی توصیه میشودکه قبل یاهمزمان گواهینامه ایزو 9001 دریافت کنند زیراکه الزامات گواهینامه ایزو 9001 قسمت عمده ای ازالزامات استاندارد HSE رادر خودش دارد وتعریف میکند بنابراین توصیه میگردد شرکت متقاضی استاندارد فوق 9001 راجهت بازدهی و طراحی و پیاده سازی راحت تر و موفقتر، طراحی و پیاده سازی کندو البته ازاین همراهی و تدوین سه سیستم و گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 14001 ودرنهایت ایزو 45001 درکنار یکدیگر سیستم مدیریت یکپارچه بدست میایدو میگویند سازمان موفق به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه بابت سازمانش شده است. گواهینامه HSE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه ایزو 9001 ، گواهینامه ایزو 14001 ودرنهایت گواهینامه ایزو 45001 بااین تفاسیر درکنار یکدیگر قراردارند و الزاماتشان مانندهم میباشدو بادریافت سه سیستم مدیریتی 9001 ، 14001 و 45001 سازمان دستیابی راحت پیدا میکندبه IMS وهمینطور HSE .

HSE رااز طریق مراجع صادر کننده ایزو میتوانید دریافت کنید. مراجع ثبت گواهینامه رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار AB صادر شده و مدیریت و اعتبار دهی میشوندو خوداین AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان میباشدواینگونه گواهینامه ازبالاترین اعتبار برخوردارست و دارای اعتبار بین المللی هست وطی مراحل پیاده سازی و ممیزی سختگیرانه گواهینامه صادر میشوداین تیپ گواهینامه بدلیل اینکه قیمتش بالاست وزمان میبردتا صادر شود ایرانیها بدلایلی چون شرایط اقتصادی ومالی و تحریمات و بسیاری عوامل اقدام کردندبه ساخت مراجع غیر IAF یعنی CB هایی ساختندکه تحت اعتبار AB فعالیت میکنندو مدیریت میشوندو درون ایران صادر میشوندو بهمین دلیل سریع و ارزان بدست میایند. مراجع غیر IAF اجازه پیاده سازی رابه خود سازمان میدهدکه سازمان بخواهد پیاده سازی کند ویانه. یکنفر بعنوان مسئول HSE فرستاده میشودبه سازمان تااینکه پیاده سازی راانجام دهدو سپس ممیزی انجام میشود و شخص ممیز ، ممیزی راانجام داده ودرنهایت اجازه صدور گواهینامه رامیدهدو البته مراجع غیر IAF دراین موارد اصراری ندارند وطی یکی دو مرحله ممیزی صوری اجازه صدور گواهینامه رامیدهند.
HSE چیست؟ و هدف ازآن چیست؟ هدف ازایجاداین سیستم مدیریت ارائه و دادن روند هدفمند برپایه و مبنای استانداردهای موجودجهت حصول اطمینان ازاینکه مخاطرات بالقوه وبالفعل موجود درزمینه بهداشت، ایمنی ومحیط زیست بطور دقیق تعیین حذف ویا کنترل گردد.

پیاده سازی HSE درون سازمان مزایایی رابرای سازمان داردکه چندین مورد آنرا بیان میکنیم تاشما متقاضی محترم ازاهمیت پیاده سازیش آگاه شوید وبدانیدچه مزایای مهم و اثربخش و تاثیر گذاری دارد: شناخت عوامل آسیب رسان درون محیط کارکه بصورت بالقوه وجود دارد، یکپارچه سازی سیستم مدیریتی بهداشت و ایمنی و محیط زیست ، آگاهی و شناخت ازقوانین و قواعد مقررات ایمنی و محیط زیست وهمچنین بهداشت ، بحداقل رساندن ضرر و زیانهای مستقیم و غیرمستقیم بوجود آمده ازحوادث احتمالی که ممکنست درون محیط کار اتفاق بیوفتد، شناسایی و ارزیابی ریسکها وبه حداقل رساندن ریسکها ودرنهایت کنترل حوادث و خسارات، بوجود آمدن انگیزه درکارکنان و پرسنل بابت اینکه دریک محیط ایمن کار میکنندکه امنیت جانی دارندو اطمینان و انگیزه بابت اینکه سلامت جانیشان برای مدیریت مهم میباشد، بوجود آمدن شرایط مناسب جهت بهره وری و ثمربخشی و تعالی سازمان دارای HSE ، بوجود آزیوردن شرایط مناسب جهت پیاده سازی HSE مثمر ثمر درون سازمان ، امکان بوجود آوردن یکسری شرایط واینکه باعث میشود سازمان بتواند خودش راارزیابی کندو ببیندآیا شرایطش مطابق مقررات ایمنی و بهداشت و محیط زیست هست و بسیاری مزایای دیگرکه پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق جهت سازمان دارنده و متقاضی دارد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درزمینه گواهینامه HSE ودیگر انواع گواهینامه به متقاضیان محترم میباشدو شما متقاضیان محترم تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رابه صورت رایگان ازطریق مشاورین باتجربه مابگیرید وما افتخار داریم صفرتا صد کار ازابتدای راه تا رسیدن گواهینامه درکنار شما باشیم.