شرایط تمدید مدرک ایزو 

شرایط تمدید گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو سه ساله صادر خواهد شداما شرایط مشخص تمدید ممیزی انجام خواهد شد. تمدید ممیزی مراقبتی توسط مراجع صادرکننده صورت میپذیرد. نامه ایی رسمی توسط مراجع صادرکننده بشرکت دارنده گواهینامه ایزو اطلاع رسانی خواهد شد هزینه گواهینامه ها جهت شرکتها بدلیل سیاستهای مختلف مراجع صادرکننده متفاوت بوده عدم تفاوت هزینه مراجع مختلف بدلیل iaf بودن آنها میباشد این تفاوت هزنیه ها برای مراجع تحت اعتبار iaf میباشد. نامه ارسالی بحضور مدیرعامل اعلام میگردد، سپس شرکت متقاضی گواهینامه ISO تمایل داشته باشد تمدید انجام میدهد یامنصرف میشود بهرحال درهر دو مورد موظف هستند بمرجع صادرکننده اعلام کنند.

تمدید ISO جهت شرکت درمناقصات، رجیستری شرکت توسط کارفرمایان، بهره وری، نگهداری، بهبود مستمر، ارزیابی عملکرد موثر میباشد.

تمدید کردن ISO شرایط پیچیده ایی ندارد. اصلی ترین شرایط تمدید کردن هزینه واریز همچنین رجیستری شرکت دارنده گواهینامه ISO میباشد. همچنین معتبر بودن مراجع تحت اعتبار IAF جهت تمدید کردن بعضی شرکتها بسیار حائز اهمیت میباشد. شرایط اصلی تمدید کردن ایزو همان رجیستری شرکت میباشد.

مراحل دستورالعمل انجام تمدید ممیزی مراقبتی .

ممیزی مراقبتی داخلی انجام شده هیچ مساله ایی بررسی نشده باقی نماند. ممیزان مراجع صادر کننده آموزش دیده اند تا عدم انطباقها مشخص کرده همچنین بازرسی جهت رعایت اصول مدیر کیفیت بیان شده انجام دهند

اطمینان حاصل شود کلیه الزامات مدیریت کیفیت رعایت شود.

عدم انطباقها مشاهده رفع شود تمدید ممیزی مراقبتی برای سرتیفیکیشن راضی کننده باشد.

سازمان باید بطور منظم سیستماتیک اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی موثر عملکرد دستورالعمل مستندات مذکور جمع آوری کند.

سازمان باید مشخص کند آیا پرسشها، شکایات مرتبط باپیش بینی های دستورالعمل هستند. دستورالعمل کسب اطلاعات وضعیت قبل تدوین دستورالعمل، وضعیت اجرایی آن درفواصل زمانی مناسب ضروری میباشد. اطلاعات جهت تعیین نقاط ضعف موجود نمایش پیشرفتهای حاصل کاربرد دستورالعمل نیز میتواند بکار رود.

سازمان باید دستورالعمل چارچوب برنامه زمانی منظم، سیستماتیک بازنگری کند. شایستگی، تناسب، کفایت، اثربخشی، کارآیی خود بطور مستقیم تعیین نماید.

موارد مهم وعده های دستورالعمل تحقق نیافته مورد رسیدگی قرار دهد.

نیازها فرصت های موجود جهت بهبود مورد ارزیابی قرارا دهد.

اتخاذ تصمصمات اقدامات مناسب آمادگی کسب نماید.

تغییرات دستورالعمل چارچوبش

تغییرات قوانین آن

تغییرات عملکرد رقباء نوآوریهای فنی

تغییرات انتظارات اجتماعی

میزان تحقق وعده های دستورالعمل

وضعیت اقدامات اصلاحی پیشگیرانه

محصولات ارائه شده

اقدامات تعیین شده بازنگری قبلی

بهترین شیوه ساختار محتوا استفاده دستورالعمل بررسی شناسایی بکار گیرد.

تعیین دامنه کاربرد متغیرهای دستورالعمل بطور واضح جهت کل محصولات سازمان قابل استفاده میباشد.

اجتناب اصطلاحات فنی، کلمات اختصاری درصورت امکان

بیان آشکار ، نتایج روندهای پیگیری وعده هایی که تحقق نیافتند.

اطلاعات مناسب بمشتریان جهت دستورالعمل زمانهای مناسب سازمانی محصولات بصورت آنلاین عرضه میکند اطلاعات نحوه حفاظت حریم خصوصی افراد زمان گردآوری بلافاصله قبل ازخرید یک محصول توسط مشتری فراهم نماید.
مرکز مهندسی مشاور سیستم کاران راهنمای مشتریان عزیز میباشد چنانچه سوالی دارید باشماره 55972486-021 تماس گرفته پاسخ سوالات خود دریافت کنید.