مراحل دریافت گواهینامه HDC,

مراحل دریافت گواهینامه HDC,

مراحل دریافت گواهینامه HDC, ودر حقیقت امر همان گواهی نامه ایزو ، گواهینامه ای میباشدکه مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری فارغ ازنوع فعالیتشان میباشدکه وقتی میخواهند درون مناقصات شرکت کنند بخصوص بدان نیاز دارند البته گواهینامه HDC, بااهداف و مقاصد مختلفی اخذ میگرددکه مهمترین قصد و نیت مناقصه و صادرات و تبلیغات و رقابت و هرقصد و نیت دیگر میباشدکه انواع و اقسام مختلفی داردکه جهت متقاضیان سوال پیش میاوردکه:

گواهینامه ایزو راچگونه و ازکجا بگیرند؟

کدام نوع گواهی ایزو رابگیرند؟

گواهی ایزو راجهت مناقصات چگونه بگیرند؟

اخذ گواهی ایزو اززمان شروع تادستیابی به گواهی نامه HDC,

مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو کدامند؟

اعتبار گواهینامه HDC,

استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

ازکجا بدانیم گواهی نامه ایزو اخذ شده دارای اعتبار هست؟

شرایط و ضوابط و قوانین و مدارک اخذ استاندارد ایزو

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت متقاضیان پیش خواهد آمد.

مراحل دریافت گواهینامه HDC, شامل مراحل مختلفی میشودکه بطور کل مراحل اخذ و دریافت گواهینامه ایزو شامل سه مرحله میشودکه اولین مرحله انتخاب مرجع مورد نظر هست. مرحله دوم استقرار و پیاده سازی گواهی ایزو ودر مرحله آخر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو میباشدکه هرکدام ازاین مراحل پروسه و زمان مختص خودش داردکه درذیل بدانها میپردازیم.

مراحل دریافت گواهینامه HDC, دراولین گام انتخاب یک مرجع میباشدکه بعداز مشخص شدن هدف جهت اخذ گواهی ایزو مرجع مورد نظر باتوجه هدف شرکت جهت اخذ ایزو تعیین میگرددکه درکل مراجع مورد نظر دو گروه میشوند یاینکه IAF هستند ویا غیر IAF .دراینجا تعریف دو واژه گفته شده مهم هست و مورد سوال متقاضیان اخذ گواهی ایزو ، بالکل مراجع صدور گواهی ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت کرده و مدیریت میشود و درنهایت دربالاترین راس IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان قرار دارد که دارای بالاترین سطح اعتبار هست و یکسری مراجع دیگر هستند غیر IAF و CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستندو براحتی و سهولت بدست میایدکه جهت صادرات حتما بایستی شرکتها ازانواع مراجع IAF آمده درون سایت IAF جهت اخذ گواهینامه HDC, استفاده کنند. جهت هرگونه مقاصد دیگر بجز صادرات یعنی مناقصات و تبلیغات و رقابت وغیره نوع غیر IAF کفایت میکند. انواع غیر IAF گواهی ایزو بیشتراز 600 مرجع هست و همه شان دارای یک سطح اعتبارند و اختلاف قیمتها بدلیل نوع برند و برندهای مختلف هست.
مراحل دریافت گواهینامه HDC, درمرحله دوم استقرار و پیاده سازی میباشدکه دردو نوع IAF و غیر IAF پیاده سازی و ممیزی قطعا فرق دارد. گواهینامه IAF ازلحاظ پیاده سازی سختگیرانه انجام میگیرد و ممیزی توسط ممیز چند مرحله میشودتا انطباقها و عدم انطباقها بررسی شود و ممیز دستور صدور گواهی ایزو رامیدهد. بهمین جهت اخذ گواهی ایزو IAF پروسه زمانبر و هزینه بری هست و اغلب شرکتها و مدیران ازآن فراری هستند. درخصوص گواهی غیر IAF پیاده سازی بنابر درخواست شرکن متقاضی انجام میشود و ممیزی نیز صوری انجام میشود بهمین جهت سریع و فوری گواهی ایزو بدست میاید وبا کمترین هزینه ممکن.

مراحل دریافت گواهینامه HDC, درمرحله آخر ثبت و صدور گواهی ایزو میباشدکه بعداز تمامی مراحل بیان شده و انتخاب مرجع و استقرار و پیاده سازی نوبت میرسدبه صدور گواهینامه ایزو و سازمان مربوطه میرسدبه گواهی ایزو .

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین خبره و باتجربه آماده هرگونه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی و ثبت و صدور درخصوص انواع گواهی ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک بمتقاضیان محترم میباشد.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید